Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 17/2014 Wójta Gminy Klukowo

z dnia 20 maja 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938 i 1646.) oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr XXIII/142/14 Rady Gminy Klukowo z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1:

1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 4.020 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2:

1) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 4.020 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 12.117.417 zł w tym:

a) dochody majątkowe - 93.329 zł,

b) dochody bieżące - 12.006.088 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.839.541 zł,

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł;

2) Wydatki budżetowe ogółem: 11.698.442 zł w tym:

a) wydatki majątkowe - 29.300 zł,

b) wydatki bieżące - 11.669.142 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.839.541 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0,

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 340.877 zł.

§ 5. O wprowadzonych powyższych zmianach poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 6. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Wójt Gminy Klukowo


Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2014
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 20 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2014
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 20 maja 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2014
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 20 maja 2014 r.

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1) Zwiększa się dochody budżetowe w dz. 751 rozdz. 75113 § 2010 o kwotę 4.020 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DŁM 3101-12-15/14 z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe