Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/226/14 Rady Gminy Brańsk

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379.) i art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 i art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia do zmian w § 1 i § 2 zawarte są w załączniku Nr 3.

§ 4. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/218/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/218/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/218/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 7 do Uchwały XXII/212/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. § 7 Uchwały Nr XXIII/218/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. otrzymuje brzmienie : Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500.000,00 zł,

2) Na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 625 650,00 zł,

3) Na sfinansowanie deficytu planowanego w kwocie 1 307 414,00 zł w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 307 414,00 zł.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych ogółem - 21 979 569,00zł w tym: dochody bieżące - 16 943 797,00 zł, dochody majątkowe - 5 035 772,00 zł;

2) Plan wydatków budżetowych ogółem - 26 307 651,00 zł w tym: wydatki bieżące - 14 484 094,00 zł, wydatki majątkowe - 11 823 557,00 zł;

3) Deficyt budżetowy w wysokości - 4 328 082,00 zł - zostanie pokryty:

- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 2 670 668,00 zł,

- z wolnych środków - 350 000,00 zł,

- z przychodu pochodzącego z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: "Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk (II etap)"- 1 307 414,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/226/14
Rady Gminy Brańsk
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetowe


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/226/14
Rady Gminy Brańsk
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetowe


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/226/14
Rady Gminy Brańsk
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Brańsk

Do załącznika Nr 1

W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 0970 w wyniku rezygnacji części osób z budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zmniejszono dochody z tytułu wpłat mieszkańców na realizację II etapu powyższego zadania o kwotę 295 010,00 zł.

W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w związku z zawarciem umowy na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w gminie Brańsk" zwiększono dotacje na ten cel w § 2007 o kwotę 240 019,00 zł, w § 2009 o kwotę 42 337,00 zł, w § 6207 o kwotę 22 560,00 zł, w § 6209 o kwotę 4 000,00 zł.

W rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego w projekcie "Edukacja dzieci naszą przyszłością - ośrodki wychowania przedszkolnego w gminie Brańsk" wydzielono współfinansowanie krajowe: w § 2007 zmniejszono dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z budżetu UE o kwotę 8 522,00 zł, w § 2009 zwiększono dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z budżetu krajowego o kwotę 8 522,00 zł.

W rozdz. 80195 - Pozostała działalność zgodnie z zawartą umową w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2014 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczania w § 2700 zwiększono środki na ten cel o kwotę 16 162,00 zł.

W dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85295- Pozostała działalność § 2709 zweryfikowano kwotę środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z budżetu krajowego na realizację projektu " Nowe kwalifikacje - lepsze jutro".

W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w § 2700 na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zwiększono środki na dofinansowanie realizacji zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brańsk" o kwotę 10 977,00 zł.

W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6297 w wyniku rozliczenia I etapu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zmniejszono udział środków unijnych w realizacji powyższego zadania o kwotę 86 409,00 zł, w wyniku rezygnacji części osób z budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zmniejszono środki na realizację w/w zadania o kwotę 339 661,00 zł, zmniejszono środki unijne na realizację II etapu powyższego zadania o kwotę 1 307 414,00 zł, gdyż planuje się zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk (II etap)".

W dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6297 w związku z możliwością uzyskania dofinansowania ze środków unijnych zadania pn.: "Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Brzeźnica" zwiększono środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 98 316,00 zł.

W dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe § 6260 zmniejszono dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 108 900,00 zł, gdyż nie otrzymano dotacji na realizację zadania pn.:

- "Opracowanie dokumentacji na termodernizację i zmianę pokrycia dachowego budynku Gimnazjum Publicznego im. Józefa Piłsudskiego w Oleksinie, budowa bieżni i boiska do gry w koszykówkę przy budynku Szkoły, budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu" - kwota 56 100,00 zł.

- "Opracowanie dokumentacji na termodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach, remont i budowa boisk sportowych przy budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu oraz remont boiska sportowego wraz z bieżnią i budowa boisk sportowych do gry w piłkę siatkową i koszykową wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Filialnej w Chojewie"- kwota 52 800,00 zł.

Do załącznika Nr 2

W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi § 6057 w wyniku rozliczenia I etapu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zmniejszono wydatki ze środków unijnych na realizację powyższego zadania o kwotę 86 409,00 zł, w wyniku rezygnacji części osób z budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zmniejszono wydatki ze środków unijnych na realizację II etapu powyższego zadania o kwotę 339 661,00 zł, w § 6059 w wyniku rozliczenia I etapu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zmniejszono wydatki ze środków własnych na realizację powyższego zadania o kwotę 63 014,00 zł, w wyniku rezygnacji części osób z budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zmniejszono wydatki ze środków własnych na realizację II etapu powyższego zadania o kwotę 293 880,00 zł.

W dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 6050 w wyniku przeprowadzonych przetargów na realizację zadań "Przebudowa drogi gminnej we wsi Glinnik" oraz "Przebudowa drogi gminnej we wsi Brzeźnica" wartość zadań uległa zmniejszeniu odpowiednio o kwoty 40 000,00 zł i 26 500,00 zł, w związku z powyższym zmniejszono wydatki na realizację tych zadań o kwotę 66 500,00 zł.

W dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 3 000,00 zł.

W dz. 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji przeniesiono plan wydatków na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim w kwocie 11 000,00 zł do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 801003 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w związku z przyznaniem dotacji na realizację zadania pn.: "Podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w gminie Brańsk" zwiększono wydatki na zakup wyposażenia placów zabaw i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci i personelu: w § 4217 o kwotę 240 019,00 zł, w § 4219 o kwotę 42 337,00 zł, w § 6067 o kwotę 22 560,00 zł, w § 6069 o kwotę 4 000,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla remontu toalet dla dzieci i personelu oraz placów zabaw wraz z ogrodzeniem w ramach realizacji projektu "Podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w gminie Brańsk" o kwotę 3 000,00 zł.

W rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększono wydatki ze środków własnych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pomocy nauczycieli zatrudnionych w ośrodkach wychowania przedszkolnego w § 4019 o kwotę 33 421,00 zł w § 4119 o kwotę 5 761,00 zł, w § 4129 o kwotę 818,00 zł, w projekcie "Edukacja dzieci naszą przyszłością - ośrodki wychowania przedszkolnego w gminie Brańsk" wydzielono wydatki współfinansowane z budżetu krajowego: w § 4017 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia pracowników o kwotę 19 522,00 zł, w § 4019 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia pracowników o kwotę 1 500,00 zł, w § 4179 zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia o kwotę 1 251,00 zł, w § 4219 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000,00 zł, w § 4247 zwiększono wydatki na zakup zabawek edukacyjnych o kwotę 11 000,00 zł, w § 4249 zwiększono wydatki na zakup zabawek edukacyjnych o kwotę 2 000,00 zł w § 4309 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 7 500,00 zł,
w § 4419 zwiększono wydatki na delegacje pracowników o kwotę 800,00 zł , w § 4439 zwiększono wydatki na opłatę polis ubezpieczeniowych o kwotę 471,00 zł.

W rozdz. 80195 - Pozostała działalność § 4300 w wyniku zawartej umowy w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2014 roku środków Funduszu Pracyz przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczania zwiększono wydatki na ten cel o kwotę 16 162,00 zł.

W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w § 4300 w wyniku zwiększenia środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zwiększono wydatki na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brańsk"o kwotę 10 977,00 zł. Zwiększono wydatki na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi kwotę 69 555,00 zł pozyskaną z tytułu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy a niewykorzystaną w 2013 r., tj.: w § 3020 na zakup środków bhp o kwotę 200,00 zł, w § 4110 na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 200,00 zł, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy o kwotę 100,00 zł, w § 4170 na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia o kwotę 800,00 zł, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 22 655,00 zł, w § 4300 na zakup usług pozostałych o kwotę 45 300,00 zł, w § 4410 na delegacje pracowników o kwotę 100,00 zł, w § 4700 na szkolenia pracowników o kwotę 200,00 zł.

W dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6050 w związku z możliwością uzyskania dofinansowania ze środków unijnych realizacji zadania "Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Brzeźnica" zmniejszono wydatki ze środków własnych na ten cel o kwotę 121 000,00 zł, w § 6220 zwiększono wydatki na zakup sceny dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy o kwotę 103 700,00 zł, w § 6227 w związku z możliwością uzyskania dofinansowania ze środków unijnych zadania pn.: "Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Brzeźnica" zwiększono wydatki na ten cel o kwotę 98 316,00 zł, w § 6229 zwiększono wydatki na realizację zadań "Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Brzeźnica" i "Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Puchały Stare" odpowiedni o kwoty 188 360,00 zł i 41 000,00 zł.

W rozdz. 92195 - Pozostała działalność § 4219 zwiększono udział własny w realizacji zadania "Wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Brańsk poprzez promocję kąpieli zimowych morsów" o kwotę 7 385,00 zł.

W dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe § 6050 zmniejszono wydatki na realizację zadań:

- "Opracowanie dokumentacji na termodernizację i zmianę pokrycia dachowego budynku Gimnazjum Publicznego im. Józefa Piłsudskiego w Oleksinie, budowa bieżni i boiska do gry w koszykówkę przy budynku Szkoły, budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu" o kwotę 130 000,00 zł.

- "Opracowanie dokumentacji na termodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach, remont i budowa boisk sportowych przy budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu oraz remont boiska sportowego wraz z bieżnią i budowa boisk sportowych do gry w piłkę siatkową i koszykową wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Filialnej w Chojewie" o kwotę 129 000,00 zł.

W dz. 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego przeniesiono plan wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oaz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na podstawie pisma Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w § 3110 zmniejszono wydatki na wypłatę zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych kwotę 3 063,00 zł, w § 4580 zwiększono wydatki związane z odsetkami od zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych o kwotę 3 063,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/226/14
Rady Gminy Brańsk
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/226/14
Rady Gminy Brańsk
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych na rok 2014

LP

Nazwa zadania

Dział rozdział

Plan na
2014 r.

w tym środki

własne

wpłaty mieszkańców

z funduszy

pożyczki na wyprzedzające finansowanie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie gminy II etap

dz.010,
rozdz. 01010

2 117 664

147 837

662 413

1 307 414

2

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk (I etap)

dz.010,
rozdz. 01010

1 022 705

17 323

379 732

625 650

3

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa

dz. 720
rozdz. 72095

226 215

33 933

192 282

4

Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej

dz. 720
rozdz. 72095

2 830 000

430 000

2 400 000

5

"Edukacja dzieci naszą przyszłością" - Ośrodki wychowania przedszkolnego w gminie Brańsk

dz. 801
rozdz. 80106

347 370

42 100

305 270

6

Remont i rozbudowa świetlic wiejskich we wsi Puchały Stare

dz. 921
rozdz. 92109

149 049

99 649

49 400

7

Remont świetlicy wiejskiej we wsi Oleksin

dz.921
rozdz.92109

334 818

173 484

161 334

8

Wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Brańsk poprzez promocję kąpieli zimowych morsów

dz.921
rozdz.92195

39 485

14 485

25 000

9

Nowe kwalifikacje - lepsze jutro

dz. 853
rozdz. 85395

72 750

7 639

65 111

10

Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Brzeźnica

dz. 921
rozdz. 92109

286 676

188 360

98 316

11

Podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w gminie Brańsk

dz. 801
rozdz. 80103

308 916

308 916


Razem

7 735 648

1 154 810

1 042 145

4 231 279

1 307 414

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/226/14
Rady Gminy Brańsk
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2014 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

4 557 682,00

1.

Kredyty

§ 952

2.

Pożyczki

§ 952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

1 307 414,00

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

2 900 268,00

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

350 000,00

Rozchody ogółem:

229 600,00

1.

Spłaty kredytów

§ 992

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

29 600,00

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

200 000,00

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/226/14
Rady Gminy Brańsk
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Wykaz dotacji w 2014 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

L.p

Nazwa zad. lub podm. dot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury


309 050
461 493
123 700

350 700

2.

Biblioteki

53 500

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych

10 000

3.

Gmina Wyszki

4 700
4 700

4.

Powiat Bielski

582 500

5.

Gmina Miejska Bielsk Podlaski

12 000

RAZEM:

1 498 143

404 200

10 000

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe