Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/202/14 Rady Miejskiej w Surażu

z dnia 20 sierpnia 2014r.

w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Surażu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509, poz. 1650; z 2014 r. poz. 567, poz. 598) Rada Miejska w Surażu uchwala co następuje:

§ 1. W Załączniku do Uchwały Nr V/25/07 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Surażu i uchwalenia statutu (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 49, poz. 396, Nr 277, poz. 2784, Nr 212, poz. 2557) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 8 dodaje się punkt 9 w brzmieniu: "Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014r. poz. 755)"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Surażu


Celina Chodorowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe