Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXIII/716/14 Rady Miasta Białystok

z dnia 22 września 2014r.

w sprawie nadania nazw ulicom, położonym w Białymstoku na osiedlu Nr 10 - Wygoda

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ulicom położonym w Białymstoku na osiedlu Nr 10 - Wygoda, w obrębie
Nr 18 - Pieczurki, nadaje się nazwy:

1) Boczna - obejmującej działki o numerach geodezyjnych: 9/3, 9/5, 10, 36/35, 36/37, 36/39, 39/1, 44/4, oznaczonej kolorem zielonym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

2) Zacisze - obejmującej działki o numerach geodezyjnych: 45/2, 47/11, 61/1, 218, 1689/1, oznaczonej kolorem żółtym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

3) Kierunkowa - obejmującej działkę o numerze geodezyjnym 48/14 oraz części działek o numerach geodezyjnych: 56/13, 1689/7, oznaczonej kolorem niebieskim na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

4) Pomocna - obejmującej działki o numerach geodezyjnych: 56/17, 56/19, 69/1, 73/1, 74/1, 75/5, 76/7, 76/10, 89/7, 1689/5 oraz części działek o numerach geodezyjnych: 48/14, 56/13, 67/3, 67/8, 68, 1689/7, oznaczonej kolorem szarym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

5) Osadnicza - obejmującej działki o numerach geodezyjnych: 67/9, 70, 71/3, 71/2, 71/1 oraz części działek o numerach geodezyjnych: 67/8, 68, oznaczonej kolorem czerwonym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik do Uchwały Nr LXIII/716/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 22 września 2014 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe