Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIV/283/14 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 3 października 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216. 217, 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r poz 885 z późz. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 3 "Zadania inwestycyjne realizowane w 2014r" do Uchwały Nr LIII/280/14 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 22.09.2014r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/283/14
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 3 października 2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 ROKU

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

600

Transport i łączność

1 598 515,00

60016

Drogi publiczne gminne

1 598 515,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 598 515,00

Projekty dróg gminnych

15 000,00

Przebudowa drogi gminnej Dzierzbia

80 911,00

Przebudowa drogi gminnej Ignacewo

0,00

Przebudowa drogi gminnej Zaborowo (Grabówek)

600 317,00

Przebudowa dróg gminnych polegająca za zamianie nawierzchni poboczy w granicach istniejacego pasa drogowego w miejscowościach: Lisy, Zalesie, Wysokie Małe, Skroda Mała

305 627,00

Przebudowa ulicy Kościuszki w m. Stawiski

112 744,00

Przebudowa ulicy Krótkiej w m. Stawiski

147 467,00

Przebudowa ulicy Wiejskiej w m.Stawiski

183 961,00

Przebudowa ulicy Źródłowej w m. Stawiski

77 984,00

Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy

74 504,00

750

Administracja publiczna

103 599,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

103 599,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

103 599,00

Termomodernizacja budynków użyteczniści publicznej

103 599,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

30 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

30 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30 000,00

Przebudowa pokrycia dachu na budynku OSP Jurzec Włoścoański

30 000,00

801

Oświata i wychowanie

3 075,00

80101

Szkoły podstawowe

3 075,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 075,00

Urządzenie placu zabaw w Stawiskach

3 075,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

208 914,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

208 914,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

28 858,00

Utworzenie miejsca spotkań Mieszkańców Barzykowa

8 026,00

Zagospodarowanie centrum wsi Mieczki Sucholaszczki

20 832,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

117 514,00

Utworzenie centrum rekreacyjnego w Stawiskach

80 771,00

Zagospodarowanie centrum wsi Mieczki Sucholaszczki

36 743,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

62 542,00

Utworzenie centrum rekreacyjnego w Stawiskach

43 414,00

Zagospodarowanie centrum wsi Mieczki Sucholaszczki

19 128,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

15 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

15 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

15 000,00

Wykonanie klimatyzacji w budynku GOKiS w Stawiskach

15 000,00

Razem

1 959 103,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/283/14
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 3 października 2014 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE

1. W zadaniu "Przebudowa drogi gminnej Dzierzbia" zwiększa się środki o 5.911zł;

2. Zdejmuje się zadanie "Przebudowa drogi gminnej Ignacewo" na kwotę 50.000,00zł;

3. W zadaniu "Przebudowa drogi gminnej Zaborowo (Grabówek)" zwiększa się środki o kwotę 50.317zł;

4. W zadaniu "Przebudowa dróg gminnych polegająca na zamianie nawierzchni poboczy w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowościach: Lisy, Zalesie, Wysokie Małe, Skroda Mała" zmniejsza się środki o 21.228zł;

5. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne "Projekty dróg gminnych" z kwotą 15.000zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe