reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.175.2014.KK Wojewody Podlaskiego

z dnia 17 października 2014r.

stwierdzając nieważność części uchwały nr XXXII/231/2014 Rady Gminy Filipów z dnia 12 września 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy Filipów

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

§ 19. , § 32 ust. 1 w części: "… , z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które mogą być odnotowane tylko w protokole sesji", § 37 ust. 5, § 60 ust. 4 oraz § 67 pkt 2 Statutu Gminy Filipów stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/231/2014 Rady Gminy Filipów z dnia 12 września 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy Filipów.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 12 września 2014 r. Rada Gminy Filipów podjęła uchwałę Nr XXXII/231/2014 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Filipów, która w dniu 18 września 2014 r. wpłynęła do organu nadzoru i z urzędu poddana została kontroli jej legalności.

Przeprowadzona analiza przedmiotowej uchwały wykazała, iż część jej zapisów podjęta została z istotnym naruszeniem prawa, w związku z czym w dniu 13 października 2014 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia ich nieważności.

Rada Gminy w § 19 Statutu ustaliła katalog "organów wewnętrznych" rady gminy, zaliczając do nich: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, komisję rewizyjną, komisje stałe wymienione w statucie oraz doraźne komisje do określonych zadań.

Analiza przepisów przywołanej wyżej ustawy o samorządzie gminnym pozwala na stwierdzenie, iż ustawa ta nie przewiduje funkcjonowania takich organów. Wymienia jedynie w art. 11 a radę gminy i wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jako organy gminy. Powyższe uregulowanie jasno wskazuje, iż przepisy obowiązującego prawa wymieniają tylko i wyłącznie dwa rodzaje organów jednostki samorządu terytorialnego i jest to katalog zamknięty.

Podobnie w przypadku zapisów paragrafu 32 ust.1 Statutu, Rada Gminy regulując w nim kwestie dotyczące podejmowanych przez nią uchwał oprócz stwierdzenia, iż uchwały są odrębnymi dokumentami, bez podstawy prawnej dopuściła wyjątek dotyczący uchwało charakterze proceduralnym, które mogą być odnotowane tylko w protokole sesji.

Ustawa o samorządzie gminnym nie tylko nie przewiduje tego rodzaju uchwał, lecz zawiera wymóg poddania wszystkich uchwał podejmowanych przez organ stanowiący gminy kontroli legalności w ramach nadzoru nad działalnością gminną. Zgodnie bowiem z uregulowaniami art. 90 ust. 1 tejże ustawy, wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Jednocześnie ust. 2 tego artykułu stanowi, iż wójt przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej, na zasadach określonych w ust. 1, uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały rady gminy i zarządzenia wójta objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej.

Przyjęcie przedmiotową uchwałą kwestionowanych wyżej przez organ nadzoru uregulowań, dokonane zostało przez Radę Gminy z przekroczeniem upoważnienia ustawowego. Zgodnie zaś z art. 7 Konstytucji RP, organy władzy publicznej, do których zalicza się organy samorządu terytorialnego, działają na podstawie i w granicach prawa, stąd też niedopuszczalnym jest podejmowanie przez Radę regulacji bez wyraźnego upoważnienia ustawowego lub z jego przekroczeniem.

Mocą postanowień § 37 ust. 5 Statutu, Rada Gminy Filipów ustaliła, iż przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie nad grupą poprawek do projektu uchwały. W ocenie organu nadzoru zapis taki, bez precyzyjnego wskazania w jakich sytuacjach i pod jakimi warunkami dopuszczona zostanie taka forma głosowania,jest niedopuszczalny. Wskazać należy, iż zapisy Statutu dotyczące opisu procedur oraz etapów głosowania nad uchwałą powinny być tak konstruowane, aby w jak największym stopniu zapewnić przejrzystość stanowienia prawa na poziomie gminnym.

W ocenie organu nadzoru kwestionowany zapis jako mało precyzyjny należało wyeliminować z obrotu prawnego.

Przedmiotowy Statut w § 60 ust. 4 zawiera zapis, iż odwołanie wójta reguluje ustawa o samorządzie gminnym. Zapis ten jest nieprecyzyjny i błędny, bowiem pomija inne akty prawne regulujące te kwestię, takie jak:

a) ustawę z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191 z późn. zm.),

b) ustawę z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm.),

c) ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 z późn. zm.).

W związku z powyższym, objęcie ww. zapisu zakresem przedmiotowego rozstrzygnięcia nadzorczego jest zasadne.

Rada Gminy Filipów w Rozdziale 10 Statutu (§ 63-§ 66) uregulowała kwestie związane z zatrudnianiem zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy (osób mających status pracowników samorządowych, z którymi stosunek pracy nawiązywany jest na podstawie powołania oraz w przypadku sekretarza umowy o pracę). Ponadto w § 67 pkt 2 zawarto zapis, iż pozostali pracownicy samorządowi są zatrudniani na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kwestie związane z zatrudnianiem pracowników samorządowych reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202). Ustęp 1 w art. 4 tej ustawy określa podstawy zatrudnienia pracowniczego stosowane w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego i przyporządkowuje im poszczególne stanowiska. Artykuł ten wymienia 3 rodzaje podstaw zatrudnienia pracownika samorządowego, a mianowicie: wybór, powołanie oraz umowę o pracę.

Podkreślenia wymaga fakt, iż chociaż przepisy ustawy o pracownikach samorządowych nie zabraniają wykorzystywania cywilnoprawnych podstaw zatrudnienia (np. umowy zlecenia czy umowy o dzieło), jednak osoby zatrudnione na podstawie takich umów nie są pracownikami samorządowymi.

Stwierdzone przez organ nadzoru uchybienia należało zakwalifikować jako istotne naruszenia prawa, skutkujące stwierdzeniem nieważności przedmiotowych zapisów Statutu Gminy Filipów stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXII/231/2014 Rady Gminy Filipów.

Jednocześnie informuję, iż organ nadzoru odstępuje od stwierdzenia nieważności § 2 ust. 3 tegoż Statutu i w tym zakresie postępowanie nadzorcze zostało umorzone.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymuje:

Rada Gminy Filipów

z up. Wojewody Podlaskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli


Aneta Kuberska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Stasiewski

Doradca podatkowy, biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama