Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LV/396/14 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014 r. poz. 849) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt l ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 370 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 600 zł,

c) powyżej 9 ton - 800 zł,

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

330

380

13

14

380

500

14

15

500

670

15

670

1.430

Trzy osie

12

17

330

380

17

19

380

620

19

21

620

770

21

23

770

1.160

23

25

1.160

1.800

25

1.160

1.800

Cztery osie i więcej

12

25

760

800

25

27

800

1.170

27

29

1.170

1.850

29

31

1.850

2.630

31

1.850

2.630

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 930 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.030 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.130 zł,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołów pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

l

2

3

4

Dwie osie

12

18

330

380

18

25

380

610

25

31

710

1.090

31

1.620

2.040

Trzy osie

12

40

1.430

1.960

40

1.960

2.670

5) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, mającego cztery osie i więcej, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 12 ton do 36 ton włącznie - 1.960 zł,

b) powyżej 36 ton - 2.520 zł.

6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 800 zł,

7) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

l

2

3

4

Jedna oś

12

18

380

400

18

25

430

480

25

480

710

Dwie osie

12

28

380

400

28

33

730

990

33

38

990

1.470

38

1.320

1.900

Trzy osie i więcej

12

38

790

1.090

38

1.090

1.470

8) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 20 miejsc - 610 zł,

b) równej 20 do mniej niż 30 miejsc - 1.040 zł,

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.470 zł,

2. Stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych w roku 2010 i nowszych określa się w wysokości:

a) dla środków transportowych, o których mowa w ust. l pkt l:

- lit. a) - 320 zł,

- lit. b) - 550 zł,

- lit. c) - 750 zł,

b) dla środków transportowych, o których mowa w ust. l pkt 3:

- lit. a) - 880 zł,

- lit. b) - 980 zł,

- lit. c) - 1.080 zł,

c) dla środków transportowych, o których mowa w ust. l pkt 8:

- lit. a) - 560 zł,

- lit. b) - 990 zł,

- lit. c) - 1.420 zł,

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLII/314/13 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Aleksander Zalejski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe