Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXII/452/14 Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 6 listopada 2014r.

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sokółka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i ust. 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz.191) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sokółka stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr LX/441/14 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sokółka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3099).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r.


Załącznik do Uchwały Nr LXII/452/14
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 6 listopada 2014 r.

Regulamin
określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sokółka.

Rozdział 1.
Postanowienia wstępne

§ 1. 1. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Sokółka.

2. Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:

1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:

a) za wysługę lat,

b) motywacyjnego,

c) funkcyjnego,

d) za warunki pracy,

2) szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

3) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach.

3. Regulamin niniejszy określa także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia mowa jest o:

1) regulaminie - rozumie się przez to regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Sokółka,

2) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191),

3) rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416),

4) organie prowadzącym przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, zespół szkół - rozumie się przez to Gminę Sokółka,

5) szkole - rozumie się przez to przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum a także odpowiednio zespół szkół,

6) roku szkolnym - rozumie się przez to okres pracy szkoły od 1 września do 31 sierpnia roku następnego,

7) dyrektorze lub wicedyrektorze - rozumie się przez to dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w § 1 ust. 1 regulaminu,

8) nauczycielu - rozumie się przez to nauczycieli, o których mowa w § 1 ust. 1 regulaminu,

9) uczniu - rozumie się przez to wychowanka przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,

10) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - rozumie się przez to tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 ustawy,

11) zakładowej organizacji związkowej - rozumie sie przez to związki zawodowe reprezentatywne wobec pracodawcy i organu prowadzącego.

Rozdział 2.
Dodatek za wysługę lat

§ 3. Stawkę oraz zasady nabywania uprawnień do dodatku za wysługę lat określa się zgodnie z przepisami rozporządzenia.

§ 4. 1. Z zastrzeżeniem zasad wynikających z art. 33 ustawy, nauczyciel nabywa prawo do dodatku za wysługę lat, według wyższej stawki, z upływem każdego kolejnego roku pracy.

2. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat lub nabycie prawa do dodatku za wysługę lat według wyższej stawki, przysługuje:

1) jeżeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyższej stawki nastąpiło w ciągu miesiąca - począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku,

2) jeżeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyższej stawki nastapiło od pierwszego dnia miesiąca - z tym dniem.

Rozdział 3.
Dodatek motywacyjny

§ 5. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny na warunkach ogólnych określonych w § 6 rozporządzenia oraz w wysokości i zasadach określonych w § 6-7 regulaminu.

2. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku motywacyjnego po przepracowaniu w szkołach na terenie gminy Sokółka jednego całego poprzedniego roku szkolnego, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Prawo do dodatku motywacyjnego nie przysługuje nauczycielowi stażyście.

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 4 miesiące i nie dłuższy niż 10 miesięcy.

5. Wysokość dodatku motywacyjnego nie może być niższa niż 2 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z przygotowaniem pedagogicznym i nie wyższa niż 10 % wymienionej stawki, wypłacanych miesięcznie w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

§ 6. 1. Przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego uwzględnia się następujące kryteria:

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwględnieniem ich możliwości i warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach lub olimpiadach przedmiotowych,

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnego wsparcia wychowawczego,

d) w przypadku dyrektora szkoły wyniki osiągnięte przez uczniów szkoły w ocenianiu zewnętrznym;

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,

b) podnoszenie umiejętności zawodowych,

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania lub innej powierzonej dokumentacji szkoły,

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

g) przestrzeganie dyscypliny pracy;

3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć w zakresie zadań statutowych i wychowawczych szkoły, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

d) prowadzenie lekcji otwartych, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły;

2. Warunkiem przyznania dyrektorowi dodatku motywacyjnego, poza wymienionymi w ust.1, są:

a) właściwa realizacja w szkole lokalnej polityki oświatowej,

b) prawidłowość dysponowania przyznawanymi szkole środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem,

c) efektywne podejmowanie działań menadżerskich oraz celowość i gospodarność w dysponowaniu posiadanymi i pozyskanymi środkami finansowymi,

d) przestrzeganie obowiazujących przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły oraz bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i nauki uczniów,

e) terminowość i rzeczowość w załatwianiu spraw wynikających z obowiązków służbowych,

f) umiejętność organizowania imprez i uroczystości szkolnych i gminnych,

g) umiejętność i predyspozycje w zakresie kierowania zespołem ludzkim, w tym umiejętność rozwiązywania konfliktów a także sprawne podejmowanie decyzji,

h) dbałość o stan techniczny budynków szkolnych, ich zagospodarowanie, estetykę;

§ 7. 1. W ramach środków na wynagrodzenia planowanych w budżetach szkół ustala się odpis na dodatki motywacyjne w wysokości 2,0 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym na każdy etat kalkulacyjny nauczyciela zatrudnionego w szkole.

2. Wypłata dodatków motywacyjnych następuje w ramach przyznanych w budżecie szkoły środków.

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 6, ustala Dyrektor, a w stosunku do Dyrektora Burmistrz Sokółki.

Rozdział 4.
Dodatek funkcyjny

§ 8. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przyznaje się dodatek funkcyjny w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z przygotowaniem pedagogicznym w wysokości:

1) dyrektorowi szkoły (zespołu):

a) liczącej do 4 oddziałów - do 35 %,

b) liczącej 5 - 7 oddziałów - do 45 %,

c) liczącej 8 - 15 oddziałów - do 55 %,

d) liczącej 16 i więcej oddziałów - do 65 %,

2) wicedyrektorowi szkoły (zespołu) - do 40 %,

3) nauczycielowi zajmującemu inne stanowisko kierownicze określone w statucie szkoły do 20 %.

2. Dodatek funkcyjny dla osób, o których mowa w ust. 1, przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

3. Dodatki funkcyjne z pozostałych tytułów, wymienionych w rozporządzeniu, przyznaje się w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z przygotowaniem pedagogicznym w wysokości:

1) opiekunowi stażu - 2 %,

2) wychowawcy klasy/oddziału do 18 uczniów - 2,5 %,

3) wychowawcy klasy/oddziału od 19 do 25 uczniów - 5 %,

4) wychowawcy klasy/oddziału powyżej 25 uczniów oraz wychowawcy klasy integracyjnej i oddziału integracyjnego w przedszkolu - 6 %,

5) doradcy metodycznemu - 5 %,

6) nauczycielowi - konsultantowi - 2 %.

4. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach określonych w ust. 1 i 3 ustala dla dyrektora Burmistrz Sokółki, a dla wicedyrektora i innych uprawnionych nauczycieli, uwzględniając zakres i złożoność zadań oraz warunki ich realizacji - dyrektor szkoły.

5. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego bierze się pod uwagę:

1) liczbę uczniów, oddziałów i podległych pracowników,

2) obciążenie obowiązkami wynikające z liczby kadry kierowniczej,

3) warunki organizacyjne szkoły, zmianowość pracy.

§ 9. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska lub funkcji, a jeżeli powierzenie nastapiło z pierwszym dniem miesiąca - od tego dnia.

Rozdział 5.
Dodatek za warunki pracy

§ 10. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy na zasadach określonych w art. 34 ustawy, § 8 i § 9 rozporządzenia.

§ 11. 1. Nauczycielom prowadzącym zajęcia w klasach łączonych w szkołach podstawowych przysługuje dodatek w wysokości 15 % stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za każdą przepracowaną w tych klasach godzinę.

2. Nauczycielom prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego przysługuje dodatek w wysokości 10 % stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za każdą faktycznie przepracowaną godzinę w ramach realizowanego programu nauczania indywidualnego, jeżeli zajęcia prowadzone są w ramach godzin ponadwymiarowych, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Dodatek, o którym mowa w ust. 2 przysługuje również nauczycielom szkół prowadzących indywidualne zajęcia z niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą, których rodzaj i stopień niepełnosprawności został określony w § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. Nr 17 poz. 162 z późn. zm.), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy, oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystapiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. nr 139 poz. 1328z późn.zm.).

4. Nauczycielom wykonującym zajęcia, o których mowa w ust. 2 i 3 , których łączny tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jest niższy od wymiaru obowiązkowego, za każdą godzinę pracy w tych warunkach przysługuje dodatek w wysokości 20 % stawki godzinowej obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe.

5. Wysokość dodatku za warunki pracy nauczycielowi ustala Dyrektor, a w stosunku do Dyrektora Burmistrz Sokółki.

6. W razie zbiegu prawa do dodatku określonego w ust. 2 i dodatku, o którym mowa w ust. 3 nauczycielowi przysługuje prawo do obu tych dodatków.

§ 12. Prawo do dodatku za warunki pracy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi powierzono wykonywanie obowiązków pracowniczych, z którymi dodatek jest związany, a jeżeli powierzenie obowiazków nastapiło z pierwszym dniem miesiąca - z tym dniem.

Rozdział 6.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw

§ 13. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ).

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającą z osobistego zaszeregowania nauczyciela przez miesięczna liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego zgodnie z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela lub zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt. 3 Karty Nauczyciela.

3. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela ustala sie mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełna godzinę.

4. Nauczycielom realizującym godziny doraźnych zastępstw, dla których ustalono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela ( wymiar podwyższony ), wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się zgodnie z ust. 2 i 3, uwzględniając wynagrodzenie zasadnicze przysługujące za wymiar podwyższony.

Rozdział 7.
Dodatek mieszkaniowy

§ 14. 1. Nauczycielowi, posiadajacemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela i zatrudnionemu w szkole położonej na terenie wiejskim, w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, przysługuje dodatek mieszkaniowy w wysokości uzależnionej od liczby wspólnie zamieszkujących członków rodziny:

1) 10 zł - dla osoby samotnej,

2) 20 zł - jeżeli wspólnie zamieszkuje więcej niż jedna osoba.

2. Do osób, o których mowa w ust. 1, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim mieszkających: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

3. Prawo do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nie jest uzależnione od tytułu prawnego do zajmowanego przez nauczyciela lokalu mieszkalnego.

4. Nauczycielowi zatrudnionemu w więcej niż jednej szkole położonej na terenie wiejskim przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy.

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem wspólnie z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 1.

6. W przypadku, gdy nauczyciele-małżonkowie zatrudnieni są w różnych szkołach przysługuje im prawo wyboru szkoły wypłacającej dodatek mieszkaniowy.

§ 15. 1. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

2. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresie:

1) nieświadczenia pracy, za który przysługuje wynagrodzenie,

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

3) odbywania zasadniczej wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, w przypadku gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa została zawarta.

4) korzystania z urlopu wychowawczego.

3. Dodatek nauczycielowi przyznaje Dyrektor szkoły, a Dyrektowowi Burmistrz Sokółki.

4. Nauczyciel, któremu przyznano dodatek mieszkaniowy zobowiązany jest do niezwłocznego informowania o zmianie okoliczności, od których uzależnione jest przyznanie i wysokość dodatku.

Rozdział 8.
Nagrody

§ 16. 1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela.

2. W budżecie Gminy Sokółka tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłatę nagród Burmistrza Sokółki i dyrektorów, dzielony w ten sposób, że :

1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły,

2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody Burmistrza Sokółki.

3. Wysokość nagrody Burmistrza Sokółki wynosi do 2500 zł brutto.

4. Wysokość nagrody dyrektora określa dyrektor i nie może ona przekroczyć 80% nagrody Burmistrza Sokółki.

5. Nagrody wymienione w ust. 3 i 4 wypłacane będą w szkołach zatrudniających nauczycieli.

6. Kryteria i tryb przyznawania nagród, o których mowa w ust. 1 określa Uchwała Nr XXV/189/04 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze spacjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 154 poz. 2040) oraz Uchwała Nr XLI/317/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 187 poz. 2006).

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 17. 1. Określa się następujące formy stwierdzenia nabycia prawa, przyznania lub ustalenia nauczycielom świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 - 3:

1) w dokumencie stwierdzającym nawiązanie stosunku pracy - jeżeli świadczenie przysługuje od dnia nawiązania stosunku pracy,

2) odrębnym dokumentem - jeżeli świadczenie przyznawane jest jednorazowo lub w trakcie trwania stosunku pracy albo ulega zmianie jego wysokość,

3) w dokumencie zmieniającym wynagrodzenie zasadnicze - jeżeli wraz ze zmianą wynagrodzenia zasadniczego ulega również zmianie wysokość świadczenia.

2. Formy stwierdzenia nabycia prawa, przyznania lub ustalenia nauczycielom świadczeń, o jakich mowa w ust. 1, można stosować łącznie do kilku świadczeń, w razie zbiegu terminów ich ustalania lub przyznania albo stwierdzenia nabycia prawa.

§ 18. 1. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 stanowiących składniki wynagrodzenia nauczycieli oraz środki na wypłatę nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w § 1 ust. 3 naliczane są w planach finansowych poszczególnych szkół.

2. Łączna wysokość wypłacanych świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na te cele w planach finansowych, o których mowa w ust. 1, bez ich zmiany. Organ prowadzący szkołę może dokonać zwiększenia środków na wypłatę w/w świadczeń.

§ 19. Regulamin wchodzi w życie w terminie i na warunkach określających wejście w życie uchwały.

§ 20. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Karty Nauczyciela i oraz przepisy prawa pracy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe