Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIV/215/14 Rady Miejskiej w Surażu

z dnia 7 listopada 2014r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz.645 i poz. 1318, oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072 ) oraz art.6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1381, zm. z 2014 r. poz. 40 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się na terenie gminy średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015. (M. P. z 2014 r. poz. 935 ) z kwoty 61,37 zł za jedną dt. do kwoty 45,00 zł zł. za jedną dt., która stanowi podstawę obliczania podatku rolnego na 2015 r. na obszarze gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Surażu


Celina Chodorowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe