Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/169/2014 Rady Gminy Rudka

z dnia 10 listopada 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378, z 2014 r. poz. 40) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Rudka:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 686 zł.;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 900 zł.;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.130 zł.;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 730 zł.;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 940 zł.;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.146 zł.;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 800 zł.;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.306 zł.;

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.425,51 zł;

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI/82/2012 Rady Gminy Rudka z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Bogdan Kresso


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/169/2014
Rady Gminy Rudka
z dnia 10 listopada 2014 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt 2 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1624

1720

13

14

1732

1787

14

15

1841

1895

15

1955

2026

Trzy osie

12

17

1732

1787

17

19

1841

1895

19

21

1949

2010

21

23

2058

2112

23

25

2166

2220

25

2383

2438

Cztery osie i więcej

12

25

2058

2112

25

27

2166

2220

27

29

2232

2286

29

31

2341

2736

31

2449

2790

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Bogdan Kresso


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/169/2014
Rady Gminy Rudka
z dnia 10 listopada 2014 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt 4 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1912

1912

18

25

1922

1922

25

31

1570

1967

31

1580

2215

Trzy osie

12

40

1727

2210

40

2383


2810

Cztery osie i więcej

40

1899

2210

40

2454

2860

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Bogdan Kresso


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/169/2014
Rady Gminy Rudka
z dnia 10 listopada 2014 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt 6 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

956

985

18

25

974

1007

25

1000

1033

Dwie osie

12

28

990

1180

28

33

1007

1288

33

38

1038

1596

38

1365

2000

Trzy osie i więcej

12

38

1066

1300

38

1156

1610

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Bogdan Kresso

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe