Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 13/14 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 257 pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr XL/256/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2014 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2014 r. poz. 225, poz. 872, poz. 882, poz. 1187, poz. 1220, poz. 1686, poz. 1829, poz. 1830, poz. 1973, poz. 2005, poz. 2200, poz. 2302, poz. 2373, poz. 2595, poz. 2597, poz. 2598, poz. 2642, poz. 2832, poz. 2924, poz. 2952, poz. 3005, poz. 3093, poz. 3366, poz. 3423, poz. 3550, poz. 3688, poz. 4002, poz. 4171, poz. 4203) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia;

2) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 66.640.338 zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 64.177.031 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 7.029.892 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 97.108 zł),

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 2.463.307 zł (z czego: dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 407.433 zł);

3) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 65.811.744 zł, w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 62.146.139 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 7.029.892 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 31.000 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 97.108 zł),

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 3.665.605 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 0 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 416.433 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 18.400 zł);

4) nadwyżka budżetu w kwocie 828.594 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta


Jarosław Borowski


Załącznik do Zarządzenia Nr 13/14
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Wydatki razem (A+B+C+D)

2 000

2 000

w tym wydatki bieżące

2 000

2 000

w tym wydatki majątkowe

0

0

A

Wydatki na zadania własne

2 000

2 000

w tym wydatki bieżące

2 000

2 000

w tym wydatki majątkowe

0

0

Dział 801

Oświata i wychowanie

2 000

2 000

Rozdział 80104

Przedszkola

2 000

2 000

§ 4300

Zakup usług pozostałych

2 000

0

§ 4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

0

2 000

B

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

0

C

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe