Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 11/2014 Wójta Gminy Sejny

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1]) oraz § 11 pkt 4 uchwały Nr XXXII/151/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2014 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę1 000,00 zł.;

2) zwiększa się wydatki o kwotę1 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem:11 402 145,63 zł., w tym:

a) bieżące w kwocie11 179 942,63 zł.,

b) majątkowe w kwocie222 203,00 zł.;

2) Plan wydatków ogółem:12 329 092,63 zł., w tym:

a) bieżące w kwocie10 707 058,63 zł.,

b) majątkowe w kwocie1 622 034,00 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 rok przedstawia załącznik
Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Dariusz Adam Łostowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2014
Wójta Gminy Sejny
z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2014 ROK

Rodzaj:

Poroz. z AR

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

19 680,00

0,00

19 680,00

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

2 975 116,00

0,00

2 975 116,00

80101

Szkoły podstawowe

1 899 964,00

0,00

1 899 964,00

4300

Zakup usług pozostałych

55 000,00

-1 000,00

54 000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

78 200,00

1 000,00

79 200,00

Razem:

10 091 303,00

0,00

10 091 303,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

2 218 109,63

0,00

2 218 109,63

OGÓŁEM:

12 329 092,63

0,00

12 329 092,63

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków

Plan na 2014 rok

1

2

WYDATKI OGÓŁEM

12 329 092,63

1. Wydatki bieżące

10 707 058,63

1) wydatki jednostek budżetowych

8 138 543,24

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 417 075,99

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 721 467,25

2) dotacje na zadania bieżące

83 000,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 326 445,39

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

128 070,00

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

0,00

6) wydatki na obsługę długu

31 000,00

2. Wydatki majątkowe

1 622 034,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 622 034,00

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

110 030,00

2) zakup i objęcie akcji i udziałów

0,00

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0,00

Wójt Gminy


Dariusz Adam Łostowski


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2014
Wójta Gminy Sejny
z dnia 29 grudnia 2014 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 § 4300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wójt Gminy


Dariusz Adam Łostowski


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1464 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146 i 1626.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe