Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia 31 grudnia 2014r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r poz. 749 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stawki dzienne opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach wynoszą:

1) przy sprzedaży z ręki, kosza, łóżka polowego, skrzynki- 2,00 zł.

2) przy sprzedaży z przyczepy ciągnika rolniczego- 5,00 zł.

3) przy sprzedaży z samochodu osobowego- 10,00 zł.

4) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego- 10,00 zł.

5) przy sprzedaży ze stołu lub namiotu- 10,00 zł.

6) w pozostałych przypadkach- 10,00 zł.

§ 2. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć- 767,68 zł.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się:

1) Pana Janusza Niewiadomskiego.

2) Pana Zdzisława Kropiwnickiego.

3. Poboru opłaty targowej inkasent dokonuje w dniu sprzedaży.

4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży.

5. Inkasent wystawia sprzedającemu dowód wniesienia opłaty na urzędowym formularzu wystawionym przez Urząd Miejski.

6. Inkasent pobraną opłatę wpłaca do kasy lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Krynkach w terminie 3 dni roboczych następujących po dniu poboru opłaty targowej.

7. Określa się inkasentowi wynagrodzenie w wysokości 2 % zainkasowanych opłat, które będzie wypłacane w kasie Urzędu Miejskiego w okresach kwartalnych.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIII/105/04 Rady Gminy Krynki z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności ( Dz. Urz. Woj. Podlasiego z 2004r. Nr 190, poz. 2572).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Stanisław Czarniecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe