reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 5074/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 11 grudnia 2014r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Miejskiej w Łapach nr LIII/524/14 z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący:Stanisław Srocki Członkowie: Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Marcin Tyniewicki

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2013 r., poz. 594 ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Miejskiej w Łapach
Nr LIII/524/14 z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

p o s t a n a w i a : uznać, iż powyższa Uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z zapisami zawartymi w:

1) § 2 pkt 6 Uchwały, zgodnie z którym użyte w Uchwale określenie "dzień udzielenia pomocy" oznacza "dzień wydania przez organ podatkowy decyzji zwalniającej
z obowiązku zapłaty podatku", co stanowi naruszenie art. 2 i art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), w zw. z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność § 2 pkt 6 Uchwały Nr LIII/524/14;

2) § 6 ust. 1 Uchwały, w którym zawarto zapis: "Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 2 ust. 1", co stanowi naruszenie zasad prawidłowej legislacji i w zakresie słów: "o którym mowa w § 2 ust. 1" jest zapisem bezprzedmiotowym,

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części § 6 ust. 1 Uchwały
Nr LIII/524/14, w następującym zakresie: " , o którym mowa w § 2 ust. 1";

3) § 8 ust. 1 pkt 3 Uchwały, w którym zawarto zapis: "zgodnie z załącznikiem Nr 3", podczas gdy Uchwała nie zawiera załącznika Nr 3, co stanowi naruszenie zasad prawidłowej legislacji i jest zapisem bezprzedmiotowym,

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części § 8 ust. 1 pkt 3 Uchwały
Nr LIII/524/14, w następującym zakresie: "zgodnie z załącznikiem Nr 3";

4) § 12 ust. 4 Uchwały, w którym zawarto zapis: "W okresie korzystania z pomocy de minimis określonej w niniejszej uchwale, organ podatkowy może przeprowadzać kontrole, w szczególności w celu weryfikacji złożonych przez podatnika informacji.", co jest działaniem bez podstawy prawnej i stanowi naruszenie art. 2 i art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), w zw. z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność § 12 ust. 4 Uchwały
Nr LIII/524/14;

5) § 13 ust. 1 pkt 6 Uchwały, zgodnie z którym Uchwała nie przewiduje zwolnienia z podatku od nieruchomości "przedsiębiorstw zagrożonych w rozumieniu pkt. 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE C 244 z 1.10.2004 r.) z wyłączeniem pomocy uzasadnionej względami polityki społecznej lub regionalnej, koniecznością uwzględnienia korzystnej roli pełnionej przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w gospodarce lub, w drodze wyjątku, z potrzeby utrzymania konkurencyjności na rynku, kiedy zniknięcie przedsiębiorstw mogłoby prowadzić do monopolu lub wyraźnego oligopolu", co jest działaniem bez podstawy prawnej, pozostaje w sprzeczności z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013) i stanowi naruszenie art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność § 13 ust. 1 pkt 6 Uchwały
Nr LIII/524/14;

6) § 14 ust. 3-5 Uchwały, zgodnie z którymi:

Przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu całości uzyskanej kwoty zwolnienia w ciągu 7 dni, licząc od dnia utraty prawa do zwolnienia,

4. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych naliczane są od dnia utraty prawa do zwolnienia do dnia wpłaty.

5. Przedsiębiorca, który złożył nieprawdziwe oświadczenie lub informacje co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest przyznanie zwolnienia od podatku od nieruchomości, traci do niego prawo, począwszy od dnia przyznania pomocy, a podatek niezapłacony staje się zaległością podatkową, którą przedsiębiorca jest zobowiązany uregulować wraz z odsetkami za zwłokę, zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.", Jest to działanie bez podstawy prawnej i stanowi naruszenie art. 2 i art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), w zw.
z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność § 14 ust. 3-5 Uchwały
Nr LIII/524/14.

U z a s a d n i e n i e W dniu 14 listopada 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła Uchwała Rady Miejskiej w Łapach Nr LIII/524/14 z dnia 7 listopada
2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Na mocy przedmiotowej Uchwały Rada określiła szczegółowe warunki udzielania zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały, zawiadamiając Radę pismem z dnia 1 grudnia 2014 r. o terminie posiedzenia Kolegium RIO
w Białymstoku wyznaczonym na dzień 11 grudnia 2014 r. W piśmie wskazano, iż wszczęcie postępowania nadzorczego związane jest z zapisami zawartymi w § 2 pkt 6; § 6 ust. 1, § 8 ust. 1 pkt 3, § 12 ust. 4, § 13 ust. 1 pkt 6, § 14 ust. 3-5 oraz § 18 Uchwały, wskazano również charakter naruszeń oraz naruszane przepisy. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
11 grudnia 2014 r. stwierdziło, co następuje. Badana Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa. Związane jest to z zapisami zawartymi w:

1) § 2 pkt 6 Uchwały, zgodnie z którym użyte w Uchwale określenie "dzień udzielenia pomocy" oznacza "dzień wydania przez organ podatkowy decyzji zwalniającej
z obowiązku zapłaty podatku". Stanowi to naruszenie art. 2 i art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r., w zw. z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849). Definicja pojęcia "dzień udzielenia pomocy" jest określona ustawowo, w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Zgodnie z tą definicją, należy przez to rozumieć dzień, w którym podmiot ubiegający się o pomoc publiczną nabył prawo do otrzymania tej pomocy, a w przypadku gdy udzielenie pomocy w formie ulgi podatkowej następuje na podstawie aktu normatywnego, bez wymogu wydania decyzji:

a) dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia deklaracji albo innego dokumentu określającego wartość pomocy, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia zeznania rocznego - w przypadku udzielenia pomocy w formie ulgi w podatku dochodowym,

c) dzień faktycznego przysporzenia korzyści finansowych - w przypadku braku obowiązku złożenia deklaracji albo innego dokumentu określającego wartość pomocy

- chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Zgodnie natomiast z postanowieniami art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, w przypadku wprowadzania uchwałą rady zwolnień od podatku od nieruchomości, jeżeli uchwała rady gminy przewiduje udzielanie pomocy publicznej, uchwała ta powinna być podjęta z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej. Wprowadzanie w uchwale przepisów, które są przedmiotem regulacji ustawowej, narusza art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w szczególności wynikające z tego artykułu zasady prawidłowej legislacji. Zasady te zostały określone w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (np. K 50/07, K 33/00, K 32/04, K 4/03), wypracowanym na tle badania zgodności ustaw z Konstytucją, mają jednak (na co również wskazywał Trybunał) w pełni zastosowanie do aktów prawnych o znaczeniu lokalnym, w tym również do przepisów gminnych. Pozostaje to również w sprzeczności z art. 94 Konstytucji RP, zgodnie z którym organy samorządu terytorialnego ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów jedynie na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. W świetle przytoczonych regulacji prawnych Rada nie posiada kompetencji do odmiennego uregulowania pojęcia "dzień udzielenia pomocy". Ponadto, biorąc pod uwagę brzmienie art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, jak również art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849), Rada została upoważniona do wprowadzania, w drodze uchwały, innych zwolnień przedmiotowych, niż zostały określone w ustawach. Zwolnienia wprowadzane przez Radę w formie uchwały charakteryzują się jednak tym, że korzystają z nich podatnicy spełniający warunki określone przez Radę w tej uchwale i nie mogą wiązać się z wydawaniem indywidualnych decyzji przez organ podatkowy.

2) § 6 ust. 1 Uchwały, w którym zawarto zapis: "Zwolnienie od podatku od nieruchomości,
o którym mowa w § 2 ust. 1", podczas gdy § 2 nie określa zwolnienia od podatku od nieruchomości, a jedynie zawiera definicje pojęć na potrzeby Uchwały. Dodatkowo struktura tego paragrafu nie zawiera ustępów, a jedynie punkty. Stanowi to naruszenie zasad prawidłowej legislacji, a zakwestionowany zapis jest zapisem bezprzedmiotowym.

3) § 8 ust. 1 pkt 3 Uchwały, w którym zawarto zapis: "zgodnie z załącznikiem Nr 3", podczas gdy Uchwała nie zawiera załącznika Nr 3 i nie określa wzoru oświadczenia o utrzymaniu nowo utworzonych miejsc pracy. Stanowi to naruszenie zasad prawidłowej legislacji, a zakwestionowany zapis jest zapisem bezprzedmiotowym.

4) § 12 ust. 4 Uchwały, w którym zawarto zapis: "W okresie korzystania z pomocy de minimis określonej w niniejszej uchwale, organ podatkowy może przeprowadzać kontrole, w szczególności w celu weryfikacji złożonych przez podatnika informacji". Jest to działanie bez podstawy prawnej i stanowi naruszenie art. 2 i art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w zw. z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.). Podkreślić trzeba, że badana Uchwała wprowadza zwolnienie od podatku od nieruchomości, a kwestie związane z zasadami weryfikacji złożonych przez podatnika informacji uregulowane są w przepisach podatkowych o charakterze ustawowym. Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawa ta normuje m.in.: postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową i czynności sprawdzające. Ani przepisy dotyczące podatku od nieruchomości, ani też przepisy dotyczące postępowania w sprawach dotyczących pomocy publicznej nie upoważniają Rady do uregulowania zasad przeprowadzania kontroli w drodze aktu prawa miejscowego.

5) § 13 ust. 1 pkt 6 Uchwały, zgodnie z którym Uchwała nie przewiduje zwolnienia z podatku od nieruchomości "przedsiębiorstw zagrożonych w rozumieniu pkt. 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE C 244 z 1.10.2004 r.) z wyłączeniem pomocy uzasadnionej względami polityki społecznej lub regionalnej, koniecznością uwzględnienia korzystnej roli pełnionej przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w gospodarce lub, w drodze wyjątku, z potrzeby utrzymania konkurencyjności na rynku, kiedy zniknięcie przedsiębiorstw mogłoby prowadzić do monopolu lub wyraźnego oligopolu". W przeciwieństwie do wcześniej obowiązujących przepisów, aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013) nie zawiera już przepisów wykluczających stosowanie tego Rozporządzenia do pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym znajdującym się
w trudnej sytuacji w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa
w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw zagrożonych.Wprowadzanie tego rodzaju ograniczenia w Uchwale Rady nie znajduje uzasadnienia prawnego i pozostaje w sprzeczności z art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

6) § 14 ust. 3-5 Uchwały, zgodnie z którymi: "Przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu całości uzyskanej kwoty zwolnienia w ciągu 7 dni, licząc od dnia utraty prawa do zwolnienia. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych naliczane są od dnia utraty prawa do zwolnienia do dnia wpłaty. Przedsiębiorca, który złożył nieprawdziwe oświadczenie lub informacje co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest przyznanie zwolnienia od podatku od nieruchomości, traci do niego prawo, począwszy od dnia przyznania pomocy, a podatek niezapłacony staje się zaległością podatkową, którą przedsiębiorca jest zobowiązany uregulować wraz z odsetkami za zwłokę, zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Jest to działanie bez podstawy prawnej i stanowi naruszenie art. 2 i art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w zw. z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849). Podkreślić trzeba, iż podatkowe skutki utraty prawa do zwolnienia uregulowane są w przepisach o charakterze ustawowym, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Ani przepisy dotyczące podatku od nieruchomości, ani też przepisy dotyczące postępowania w sprawach dotyczących pomocy publicznej nie upoważniają Rady do uregulowania tych kwestii w drodze aktu prawa miejscowego. Co więcej, nie w każdym przypadku utrata prawa do zwolnienia za cały okres prowadzić będzie do powstania zaległości podatkowej. Z art. 6 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych wynika, że jedynie osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej są obowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy. W odniesieniu do osób fizycznych zobowiązanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości powstaje (art. 6 ust. 7 upol) w drodze doręczenia decyzji ustalającej to zobowiązanie, w sposób określony w art. 21 § 1 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa. Brak decyzji ustalającej oznacza, że nie powstało zobowiązanie podatkowe, nie może zatem również wystąpić zaległość podatkowa. Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec, jak w sentencji. Jednocześnie Kolegium zwraca uwagę na postanowienia § 18 Uchwały, zgodnie z którym Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku. Wskazać należy, że odpowiada to postanowieniom art. 8 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352
z 24.12.2013), jednak podkreślić trzeba, że okres obowiązywania Uchwały nie jest tożsamy
z okresem korzystania ze zwolnienia. Z uwagi na brak w Uchwale ograniczeń co do stosowania zwolnienia po dniu 31 grudnia 2020 r. może nastąpić sytuacja, w której podatnik nabędzie prawo do zwolnienia np. w 2020 r. i, zgodnie z postanowieniami Uchwały, będzie on (na zasadzie praw nabytych) jeszcze przez kilka kolejnych lat korzystał ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, pomimo wygaśnięcia Rozporządzenia Nr 1407/2013 oraz badanej Uchwały. Kolegium zwraca również uwagę na nieprawidłową numerację paragrafów. W Uchwale brak jest bowiem paragrafu 10 i 11. Ponadto w Załączniku nr 1 do Uchwały, część III, pkt 3 również znajduje się odesłanie do załącznika Nr 3, którego brak jest w Uchwale. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Gluźniewicz

Ekspert Equity Investments S.A. w dziedzinie księgowości spółek

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama