reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 5075/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 11 grudnia 2014r.

w sprawie rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie nr XXXII/223/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący:Stanisław Srocki Członkowie: Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Marcin Tyniewicki

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91
ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2013 r., poz. 594 ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie
Nr XXXII/223/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy

p o s t a n a w i a : uznać, iż powyższa Uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z zapisami zawartymi w:

1) § 6 Uchwały, w którym wskazano okres, na który przysługuje zwolnienie od podatku od nieruchomości w zależności od liczby utworzonych miejsc pracy oraz zapisano, iż "Zwolnienie od podatku przysługuje od następnego miesiąca, po miesiącu w którym dokonano zgłoszenia organowi podatkowemu zwiększonego zatrudnienia i trwa zgodnie z zapisem ust. 1 w rozliczeniu miesięcznym, a w sytuacji nowych budynków od momentu powstania obowiązku podatkowego". Ani z § 6 Uchwały, ani z jej innych postanowień nie wynika, w jakim terminie podatnik, który zamierza korzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, powinien dokonać zgłoszenia zwiększonego zatrudnienia organowi podatkowemu. Ponadto okres zwolnienia nie został powiązany z istnieniem obowiązku podatkowego, choć w sytuacji, gdy nie istnieje obowiązek podatkowy, bezprzedmiotowe jest stosowanie zwolnienia od podatku. Stanowi to naruszenie art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r., w szczególności wynikającej z tego artykułu zasady określoności prawa, w zw.
z art. 6 ust. 2 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849),

- w związku z tym postanawia wezwać do usunięcia wskazanego naruszenia prawa;

2) § 7 ust. 3 Uchwały, zgodnie z którym: "W przypadku przekroczenia dopuszczalnego progu pomocy de minimis oraz uzyskania innej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, na pokrycie których przeznaczona jest pomoc de minimis udzielana na podstawie uchwały, po terminie określonym w ust. 2, podatnik jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie organu udzielającego pomocy na podstawie niniejszej uchwały w terminie 7 dni, poprzez złożenie zaświadczenia
o uzyskanej pomocy de minimis lub złożenie oświadczenia o wielkości uzyskanej pomocy de minimis albo stosownej informacji o uzyskaniu innej pomocy publicznej". Stanowi to naruszenie art. 6 ust. 6 oraz art. 6 ust. 9 pkt 2 w zw. z art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność § 7 ust. 3 Uchwały
Nr XXXII/223/14;

3) § 7 ust. 5 Uchwały, zgodnie z którym: "Zwolnienie udzielone podatnikom, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 staje się zaległością podatkową zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) i podlega zwrotowi do budżetu gminy Szepietowo. Stanowi to naruszenie art. 51 w zw. z art. 21 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) i art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność § 7 ust. 5 Uchwały
Nr XXXII/223/14;

U z a s a d n i e n i e W dniu 12 listopada 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła Uchwała Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXXII/223/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy. Na mocy przedmiotowej Uchwały Rada określiła szczegółowe warunki udzielania zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały, zawiadamiając Radę pismem z dnia 1 grudnia 2014 r. o terminie posiedzenia Kolegium RIO
w Białymstoku wyznaczonym na dzień 11 grudnia 2014 r. W piśmie wskazano, iż wszczęcie postępowania nadzorczego związane jest z zapisami zawartymi w § 6, § 7 oraz § 11 Uchwały, wskazano również charakter naruszeń oraz naruszane przepisy. Ponadto, działając na podstawie art. 88 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zwrócono się o dostarczenie do dnia 11 grudnia 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, ul. Branickiego 13, poświadczonego za zgodność z oryginałem zgłoszenia projektu Uchwały (pismo z dnia
4 września 2014 r., Fn.3101.1.2014) Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, zgodnie z wymogami art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.). Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
11 grudnia 2014 r. stwierdziło, co następuje. Badana Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa. Związane jest to z zapisami zawartymi w:

1) § 6 Uchwały, w którym wskazano okres, na który przysługuje zwolnienie od podatku od nieruchomości, W ust. 1 wskazano, wyrażony w miesiącach, przysługujący okres zwolnienia w zależności od liczby utworzonych miejsc pracy, zaś w ust. 2 zapisano, iż "Zwolnienie od podatku przysługuje od następnego miesiąca, po miesiącu w którym dokonano zgłoszenia organowi podatkowemu zwiększonego zatrudnienia i trwa zgodnie z zapisem ust. 1 w rozliczeniu miesięcznym, a w sytuacji nowych budynków od momentu powstania obowiązku podatkowego". Stanowi to naruszenie art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r., w szczególności wynikającej z tego artykułu zasady określoności prawa, w zw.
z art. 6 ust. 2 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849). Należy podkreślić, że ani z § 6 Uchwały, ani z jej innych postanowień nie wynika, w jakim terminie podatnik, który zamierza korzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, powinien dokonać zgłoszenia zwiększonego zatrudnienia organowi podatkowemu.
W związku z powyższym wyrażony w miesiącach okres zwolnienia, wynikający z § 6 ust. 1 Uchwały, nie został w jakikolwiek sposób określony w czasie. Może to prowadzić do sytuacji, w której podatnik będzie korzystał ze zwolnienia już po wygaśnięciu Uchwały. Ponadto okres zwolnienia nie został powiązany z istnieniem obowiązku podatkowego, choć w sytuacji, gdy nie istnieje obowiązek podatkowy, bezprzedmiotowe jest stosowanie zwolnienia od podatku. Jedynie w odniesieniu do nowych budynków wskazano, że zwolnienie od podatku przysługuje od momentu powstania obowiązku podatkowego. W świetle jednolitych regulacji ustawowych odnoszących się w tym zakresie do nowych budynków i budowli, rozważyć należy zasadność różnicowania zasad przyznawania zwolnienia w zależności od rodzaju przedmiotu opodatkowania. Zgodnie z § 3 ust. 1 Uchwały, zwolnienie dotyczy wyłącznie budynków lub ich części oraz budowli lub ich części nowo wybudowanych, a zgodnie z definicją zawartą w § 2 pkt 1 Uchwały, ilekroć
w Uchwale jest mowa o nowo wybudowanych budynkach i budowlach - "należy przez to rozumieć budynki i budowle oddane do użytkowania po dniu 1 stycznia 2015 r.".

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. Należy również zaznaczyć, iż rozpoczęcie użytkowania obiektu nowo wybudowanego nie jest jedyną przesłanką powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości. Nieokreślenie istotnych elementów zwolnienia prowadzi do naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849), zgodnie z którym rada może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. "Wprowadzenie" zwolnienia wymaga określenia wszystkich jego istotnych elementów, pozwalających na stosowanie zwolnienia w praktyce.

2) § 7 ust. 3 Uchwały, zgodnie z którym: "W przypadku przekroczenia dopuszczalnego progu pomocy de minimis oraz uzyskania innej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, na pokrycie których przeznaczona jest pomoc de minimis udzielana na podstawie uchwały, po terminie określonym w ust. 2, podatnik jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie organu udzielającego pomocy na podstawie niniejszej uchwały w terminie 7 dni, poprzez złożenie zaświadczenia
o uzyskanej pomocy de minimis lub złożenie oświadczenia o wielkości uzyskanej pomocy de minimis albo stosownej informacji o uzyskaniu innej pomocy publicznej". Stanowi to naruszenie art. 6 ust. 6 oraz art. 6 ust. 9 pkt 2 w zw. z art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849). Zgodnie z tymi przepisami, jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, a osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej - odpowiednio skorygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

3) § 7 ust. 5 Uchwały, zgodnie z którym: "Zwolnienie udzielone podatnikom, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 staje się zaległością podatkową zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) i podlega zwrotowi do budżetu gminy Szepietowo. Stanowi to naruszenie art. 51 w zw. z art. 21 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) i art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849). Nie w każdym bowiem przypadku utrata prawa do zwolnienia za cały okres prowadzić będzie do powstania zaległości podatkowej. Z art. 6 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że jedynie osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej są obowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy. W odniesieniu do osób fizycznych zobowiązanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości powstaje (art. 6 ust. 7 upol) w drodze doręczenia decyzji ustalającej to zobowiązanie, w sposób określony w art. 21 § 1 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa. Brak decyzji ustalającej oznacza, że nie powstało zobowiązanie podatkowe, nie może zatem również wystąpić zaległość podatkowa. Zauważyć należy, że w dniu 8 grudnia 2014 r. wpłynęła do tut. Izby poświadczona za zgodność z oryginałem kopia zgłoszenia projektu Uchwały Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z wymogami art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.). Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec, jak w sentencji. Jednocześnie Kolegium zwraca uwagę na postanowienia § 11 Uchwały, zgodnie z którym Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku. Wskazać należy, że odpowiada to postanowieniom art. 8 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352
z 24.12.2013), jednak podkreślić trzeba, że okres obowiązywania Uchwały nie jest tożsamy
z okresem korzystania ze zwolnienia. Z uwagi na brak w Uchwale szczegółowych regulacji odnoszących się do terminu dokonania zgłoszenia przez podmiot ubiegający się o pomoc, a także brak regulacji ograniczających w czasie możliwość udzielania pomocy de minimis, może nastąpić sytuacja, w której przyrost zatrudnienia i zgłoszenie nastąpi np. w 2020 r. i, zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1 Uchwały, podatnik będzie (na zasadzie praw nabytych) jeszcze przez kilka kolejnych lat korzystał ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, pomimo wygaśnięcia Rozporządzenia Nr 1407/2013 oraz badanej Uchwały. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama