reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny; Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 10 grudnia 2014r.

w sprawie zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny

zawarte w dniu 10 grudnia 2014 r. w Białymstoku pomiędzy Powiatem Białostockim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Białostockiego, w imieniu którego działają:

1. Wiesław Pusz - Starosta Powiatu Białostockiego

2. Jolanta Den - Wicestarosta Powiatu Białostockiego

a Gminą Juchnowiec Kościelny, reprezentowaną przez Wójta Gminy – Krzysztofa Marcinowicza.

Na podstawie art. 5 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013 roku, poz. 595 t. j.) art. 8 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 roku, poz. 594 t. j.), art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1115 t.j.) oraz Uchwały nr XII/101/2003 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie powierzenia gminom zimowego utrzymania dróg powiatowych strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny zobowiązuje się do zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, o łącznej długości 117,9 km, określonych w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część porozumienia – w standardzie wynikającym z potrzeb użytkowników i możliwości jednostki utrzymującej, lecz nie niższym niż piąty.

§ 2. Zarząd Powiatu:

1. powierza Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny prowadzenie zadania polegającego na zarządzaniu drogami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych, o których mowa w § 1.

2. oświadcza, że drogi określone w § 1 są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej

3. warunki finansowania określa odrębna umowa.

§ 3. 1. Zadanie przekazane niniejszym porozumieniem Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny będzie wykonywał za pośrednictwem właściwych organów w formach przewidzianych prawem.

2. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ponosi pełną odpowiedzialność w aspekcie skutków złego zimowego utrzymania dróg powiatowych określonych w załączniku nr 1.

§ 4. 1. Integralną częścią porozumienia jest załącznik nr 1 zawierający wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem realizowanym przez Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny.

2. Integralną częścią porozumienia jest załącznik nr 2 zawierający zasady odśnieżania i zwalczania gołoledzi na drogach publicznych.

§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas ściśle określony z terminem jego obowiązywania od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 6. Zmiany do porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia będą miały zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egz. dla Gminy Juchnowiec Kościelny i jeden egz. dla Zarządu Powiatu.

Starosta


Wiesław Pusz


Wicestarosta


Jolanta Den

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny


Krzysztof Marcinowicz


Załącznik Nr 1

Wykaz dróg powiatowych objętych zimowym utrzymaniem
na terenie gminy Juchnowiec Kościelny

Nr
drogi

Nazwa drogi / nazwa odcinka drogi na danej gminie

Długość /km/

GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

1483B

Białystok- Hryniewicze - Lewickie - Juchnowiec Kościelny - Wólka Biele - Złotniki - Tryczówka - Wojszki - droga 19


23,56

1484B

Białystok- Stanisławowo - Solniki - Rzepniki - Wojszki

18,74

1488B

Zabłudów- Kowalowce - Nowosady - Biele - Rostołty - Simuny - Hołówki Stare- Czaczki Wielkie - Dołki – Suraż / gr. gminy- Biele - Rostołty - Simuny - Hołówki Stare- gr. gminy10,40

1492B

Ignatki - Hryniewicze - Olmonty - Stanisławowo

4,38

1493B

Olmonty – Białystok

0,42

1494B

Juchnowiec Kościelny - Rumejki - Niewodnica Nargielewska

6,90

1495B

droga 1494B - Hermanówka - droga 1484B

3,09

1497B

Koplany - Bronczany - stacja Lewickie - Juchnowiec Kościelny - Ogrodniczki -
Janowicze - droga 1484B


10,9

1498B

Juchnowiec Kościelny - Juchnowiec Dolny - Szerenosy - Turośń Kościelna /
/ Juchnowiec Kościelny - Juchnowiec Dolny – Szerenosy – gr. gminy/


5,43

1499B

Juraszki - Lubejki – Szerenosy / gr. gminy – Szerenosy

0,60

1500B

Księżyno - Koplany - Pomigacze - Juraszki - droga 1504B / Księżyno - Koplany – gr. gminy/


3,20

1502B

Juchnowiec Dolny - Wólka

1,87

1503B

Juchnowiec Dolny - Hołówki Małe - Hołówki Duże

4,53

1510B

droga 1483B - Bogdanki - Dorożki - Czerewki - Leśna - Doktorce - droga 1575B /
/ droga 1483B - Bogdanki - Dorożki – Czerewki – gr. gminy


7,74

1511B

Dorożki - Pańki

0,37

1512B

Kożany - Zajączki - droga 1483B

3,41

1513B

droga 1483B - Tryczówka - Rzepniki - droga 1484B / droga 1483B - Tryczówka – gr. gminy


3,00

1514B

Bogdanki - Baranki – Zimnochy / Bogdanki - Baranki – gr. gminy

4,94

1515B

droga 1484B- Klewinowo - droga 1488B

2,71

1549B

droga 1535B - Oliszki - Klepacze – Horodniany / Turczyn- Horodniany/

1,10

1556B

droga przez wieś Biele

0,61

Razem:

117,90


Załącznik Nr 2

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH
wg Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10. 1994 r. (Dziennik Urzędowy MTiGM nr 10).

Stan-
dard

Opis stanu utrzymania drogi
dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte

po ustaniu opadów śniegu

od stwierdzenia
występowania zjawisk

1

2

3

4

I

Jezdnia i pobocza utwardzone
wolne od czynników powodowanych zjawiskami
atmosferycznymi,
z wyjątkiem wody.

Dotyczy jezdni i poboczy
- śnieg luźny - 2 godz.
-błoto pośniegowe - 4 godz.
-śnieg zajeżdżony - nigdy
-zaspy - nigdy

-gołoledź – 2 godz.
-szron - 2 godz.
-sadź - 2 godz.
-śliskość pośnieg. –4 godz.
-lodowica - 4 godz.

II

Jezdnia odśnieżona, a śliskość
zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi.

-śnieg luźny - 4 godz.
-błoto pośniegowe – 6godz.
- śnieg zajeżdżony - występuje
(cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)

-gołoledź - 3 godz.
-szron - 3 godz.
-sadź - 3 godz.
-śliskość pośnieg. – 4 godz.
-lodowica - 4 godz.

III

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na:
-skrzyżowaniach z drogami
twardymi;
-skrzyżowaniach z koleją;
-odcinkach o pochyleniu >4%
-przystankach autobusowych
-innych miejscach ustalo-
nych przez zarząd drogi

-śnieg luźny - 6 godz.
-śnieg zajeżdżony (utrudniający
ruch ) - występuje
-zaspy - 6 godz.

W miejscach wymienionych
w kolumnie 2:
-gołoledź - 5 godz.
-szron - 5 godz.
-sadź - 5 godz.
-śliskość pośnieg. - 6 godz.
-lodowica - 5 godz.

IV

Jezdnia odśnieżona na całej
szerokości
Jezdnia posypana
na odcinkach decydujących
o możliwości ruchu

-śnieg luźny - 8 godz.
-śnieg zajeżdżony - występuje
-języki śnieżne - występują
-zaspy mogą występ.- do 8 godz.
Dopuszczalne przerwy
w komunikacji do 8 godz.

W miejscach wyznaczonych:
-gołoledź - 8 godz.
-śliskość pośnieg. -10 godz.
-lodowica - 8 godz.

V

Jezdnia odśnieżona,
w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu
z wykonaniem mijanek.
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących
o możliwości ruchu

-śnieg luźny może zalegać- 16 godz.
-śnieg zajeżdżony - występuje
-języki śnieżne - występują
-zaspy mogą występować - 24 godz.
Dopuszczalne przerwy
w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych:
-gołoledź - 8 godz.
-śliskość pośnieg. - występuje

VI

Jezdnia zaśnieżona.
Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.
Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez ZD.

-śnieg luźny - występuje
-śnieg zajeżdżony - występuje
-nabój śnieżny - występuje
-zaspy mogą występować - 48 godz.

W miejscach wyznaczonych :
-wszystkie rodzaje śliskości
po odśnieżaniu - 2 godz.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Żurowski

Dyrektor Regionalny Zebra Technologies w Europie Środkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama