reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/37/15 Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/250/14 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu Publicznemu Gimnazjum Nr 4 w Hajnówce

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i 645; z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. § 10 załącznika do Uchwały Nr XXXVI/250/14 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu Publicznemu Gimnazjum nr 4 w Hajnówce (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r., poz. 3607) otrzymuje brzmienie:

1. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określa dokument pod nazwą "Wewnątrzszkolny System Oceniania".

2. W oparciu o wewnątrzszkolny system oceniania w ramach zespołów przedmiotowych tworzony jest przedmiotowy system oceniania.

3. Wewnątrzszkolny system oceniania może być modyfikowany z zachowaniem procedury, o której mowa w ust.2.

4. Ocenianie wewnątrzszkolne:

1) służy ustalaniu osiągnięć uczniów oraz informowaniu o nich;

2) wspiera uczniów w ich rozwoju intelektualnym i moralnym;

3) wdraża procedury służące podwyższaniu trafności oceniania szkolnego.

5. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia.

6. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

7. Ocenianie zachowania ucznia szkoły polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

8. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się przez ocenianie wewnątrzszkolne, na które składa się:

1) ocenianie bieżące;

2) klasyfikacja śródroczna (semestralna) - po zakończeniu pierwszego semestru;

3) klasyfikacja roczna - po zakończeniu drugiego semestru.

9. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalanie przez Radę Pedagogiczną, w porozumieniu z Samorządem uczniowskim, warunków i sposobu oceniania zachowania;

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (opiekunom prawnym) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz o jego zachowaniu.

10. Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne semestralne i końcoworoczne ustala się w stopniach według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi i oznaczeniami cyfrowymi:

1) stopień celujący (cel) - 6;

2) stopień bardzo dobry (bdb) - 5;

3) stopień dobry (db) - 4;

4) stopień dostateczny (dst) - 3;

5) stopień dopuszczający (dop) - 2;

6) stopień niedostateczny (ndst) - 1.

11. Dopuszcza się stosowanie znaków: plus "+ " i minusów " - " przy ocenach bieżących (poza oceną celującą, niedostateczną, dopuszczającą).

12. Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów jako formę oceny aktywności uczniów.

13. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie symbolu "nb", który oznacza nieobecność ucznia na pracy klasowej, sprawdzianie lub kartkówce.

14. Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych piszemy w pełnym brzmieniu.

15. Ocena z przedmiotu nie może wpływać na ocenę z zachowania i odwrotnie.

16. Wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej dla poszczególnych przedmiotów objętych programem nauczania znajdują się w przedmiotowych systemach oceniania.

17. W szkole obowiązuje ujednolicony system oceniania sprawdzianów w następującej skali procentowej:

1) 97% - 100% - stopień celujący;

2) 90% - 96% - stopień bardzo dobry;

3) 70% - 89% - stopień dobry;

4) 50% - 69% - stopień dostateczny;

5) 33% - 49% - stopień dopuszczający;

6) 32% - 0% - stopień niedostateczny.

18. Ustala się następujące wymagania na daną ocenę:

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą a ponadto:

a) posiadł wiedzę i umiejętności obejmujące całość programu nauczania przedmiotu w danej klasie (a nawet wykraczające poza program nauczania przyjęty przez nauczyciela w danej klasie);

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, potrafi korzystać z różnych źródeł;

c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie;

d) proponuje rozwiązania nietypowe lub rozwiązuje także zadania wykraczające poza program opracowany przez nauczyciela;

e) i/lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim lub krajowym, a także posiada inne porównywalne sukcesy i osiągnięcia.

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobrą, a ponadto:

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;

b) potrafi korzystać samodzielnie z różnych źródeł;

c) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przyjętym przez nauczyciela, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach.

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dostateczną, a ponadto:

a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania;

b) potrafi korzystać z podstawowych źródeł wiedzy;

c) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

4) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, a ponadto:

a) opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się danego przedmiotu;

b) potrafi korzystać z podstawowych, podanych przez nauczyciela źródeł wiedzy;

c) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne, czasami przy pomocy nauczyciela.

5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

a) w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;

b) rozwiązuje, często przy pomocy nauczyciela, zadania typowe, o niewielkim stopniu trudności.

6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;

b) nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadania o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności;

c) wykazuje brak systematyczności i chęci do nauki.

19. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów prawnych).

20. Formy pracy ucznia podlegające ocenie to:

1) prace pisemne:

a) kartkówka, obejmująca materiał z trzech ostatnich tematów;

b) praca klasowa lub inny sprawdzian pisemny, (np. sprawdzian diagnostyczny, wypracowanie, test itp.) obejmująca partię materiału określoną przez nauczyciela w PSO (ilość tematów, dział itp. zgodnie ze specyfiką przedmiotu;

c) inne prace pisemne, np. notatka w zeszycie, zadanie domowe, próbne egzaminy maturalne lub gimnazjalne, obserwacje, opisy i interpretacja doświadczeń, projekty itp.

2) odpowiedzi ustne (referat, recytacja, interpretacja tekstu czy problemu itp.);

3) aktywność na lekcji (indywidualna lub w grupie);

4) aktywność pozalekcyjna (np. udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych).

21. Dyrektor Szkoły, na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych), zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informatycznej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.

22. Jeżeli zwolnienie z zajęć uniemożliwia ustalenie rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,zwolniony" albo "zwolniona".

23. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

24. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

25. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,zwolniony" albo "zwolniona".

26. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po, zasięgnięciu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

27. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

28. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, chyba że zastosowany zostanie tryb odwołania się od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

29. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

30. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

31. O przewidywanej dla ucznia śródrocznej i rocznej nagannej klasyfikacyjnej ocenie zachowania, uczeń i jego rodzice informowani są przez wychowawcę na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

32. Udział ucznia gimnazjum w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę zachowania. Wychowawcy komunikują się z opiekunami projektów edukacyjnych w sprawie oceniania zachowania ucznia.

33. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

34. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem: Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

35. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

36. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

37. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne.

38. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:

1) kulturę osobistą:

a) schludny ubiór;

b) kulturę języka (walka z wulgaryzmami), właściwe zwracanie się do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów;

c) szanowanie godności własnej i innych;

d) umiejętne egzekwowanie swoich praw zgodnych z regulaminem szkoły;

e) przestrzeganie ustalonych warunków korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji, w tym nieużywanie urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji podczas zajęć edukacyjnych;

2) zaangażowanie ucznia w życie szkoły:

a) praca w strukturach szkoły na rzecz jej społeczności (samorząd klasowy, szkolny, koła zainteresowań);

b) zaangażowanie w organizowanie imprez ogólnoszkolnych i wewnątrzszkolnych oraz wewnątrzklasowych;

3) reprezentowanie przez ucznia szkoły na zewnątrz:

a) właściwe zachowanie się podczas imprez organizowanych przez szkołę i poza nią;

b) regulaminowe zachowanie się poza terenem szkoły w czasie pozalekcyjnym (uczeń nie naraża się na zatrzymanie przez policję lub inne służby porządkowe);

c) uczestnictwo w olimpiadach przedmiotowych i konkursach

d) czynne uczestnictwo w imprezach międzyszkolnych i miejskich - akcje społeczne, charytatywne, uroczystości okolicznościowe;

4) przestrzeganie przez ucznia regulaminu szkolnego, ze szczególnym uwzględnieniem:

a) poszanowania mienia szkoły i uczniów;

b) sumienne wypełnianie obowiązków ucznia;

c) regularne uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych, należyte przygotowanie się do nich aktywny udział w zajęciach, a także niezakłócanie przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie;

d) terminowe usprawiedliwianie nieobecności;

e) bezwzględne przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu i stosowania używek (narkotyki) na terenie szkoły i w innych miejscach publicznych;

f) noszenie stroju galowego podczas uroczystości szkolnych;

g) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłowe reagowanie na występujące zagrożenia.

2. Kryteria oceniania zachowania mogą ulec modyfikacji w trakcie roku szkolnego.

39. W szkole obowiązuje skala punktowa ocen z zachowania.

40. Ocena z zachowania jest oceną kompleksową, a o jej wartości stanowi przewaga ocen ustalonych według kryteriów: opinia wychowawcy, nauczycieli, samorządu klasowego, opinia ucznia oraz punktowy system oceniania.

41. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 100 punktów, co równe jest ocenie poprawnej z zachowania.

42. Uczeń może zdobywać punkty dodatnie, jak również punkty ujemne:

- PUNKTY DODATNIE UCZEŃ OTRZYMUJE ZA:

l.p.

kryteria

ilość punktów

1.

Udział w konkursach przedmiotowych na szczeblu:- szkolnym

- rejonowym, gminnym

- wojewódzkim

- finalista

- laureat

5

10

30

70

100

2.

Udział w zawodach sportowych:- etap miejski

- etap powiatowy

- etap rejonowy

- etap wojewódzki

- zajęcie miejsca I / II / III (w etapie wojewódzkim)

5

15

25

50

20 / 15 / 10

3.

Reagowanie na niewłaściwe zachowania na terenie szkoły, przystanku, w autobusie

10

4.

Udział i praca przy organizacji imprez i uroczystości szkolnych

20

5.

Reprezentowanie szkoły w czasie wolnym

10/20

6.

Reprezentowanie szkoły/klasy w czasie lekcji

5

7.

Efektywne pełnienie funkcji w szkole (Samorząd Uczniowski, Poczet Sztandarowy)

20*

8.

Efektywne pełnienie funkcji w klasie (Samorząd Klasowy)

15*

9.

Praca na rzecz szkoły i klasy (np. gazetka szkolna, dekoracja klasy)

10*

10.

Pomoc koleżeńska w nauce (odbywająca się pod okiem nauczyciela)

10*

11.

Udział we wszelkiego rodzaju akcjach charytatywnych, zbiórkach, wolontariat

10*

12.

Kultura osobista (punkty przyznaje wychowawca)

15*

13.

Wzorowa frekwencja (2-3 godziny opuszczone)

20*

14.

Brak negatywnych uwag w dzienniku oraz w zeszycie uwag i pochwał

20*

15.

Brak godzin nieusprawiedliwionych

20*

16.

Brak spóźnień

20*

17.

Sumienne wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego

10/15

18.

Zaangażowanie w realizację projektu edukacyjnego.

20

* punkty naliczane tylko raz

- PUNKTY UJEMNE UCZEŃ OTRZYMUJE ZA:

l.p.

kryteria

ilość punktów

1.

Ucieczka z lekcji

15

2.

Nieusprawiedliwione godziny lekcyjne (za każdą godzinę)

2

3.

Spóźnienie na lekcję (za każde)

1

4.

Brak obuwia zmiennego

5

5.

Wychodzenie poza teren szkoły w czasie przerw

5

6.

Uwagi (negatywne)otrzymane od nauczycieli wpisane do dziennika (za każdą)

5

7.

Używanie telefonów/ brak wyciszonego telefonu w trakcie lekcji

10

8.

Korzystanie z telefonu komórkowego, sprzętu grającego na lekcjach, niewłaściwe wykorzystanie aparatów fotograficznych, dyktafonów, kamer na lekcjach i przerwach bez zgody nauczyciela

50

9.

Używanie telefonu komórkowego lub Internetu w celu zastraszania, wymuszania, gróźb w szkole i poza nią, wypisywania obraźliwych tekstów na nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów

70

10.

Przeszkadzanie na lekcji(potwierdzone wpisem w dzienniku lub zeszycie spostrzeżeń)

5

11.

Aroganckie i wulgarne zachowanie w stosunku do nauczyciela, kolegów, koleżanek, pracowników szkoły

15

12.

Naganne zachowanie w drodze do i ze szkoły (w autobusie, na przystanku)

15

13.

Nieodpowiednie zachowanie na stołówce szkolnej oraz poza szkoła w trakcie wyjść do kina, teatru, W trakcie wycieczki

10

14.

Udział w bójce

40

15.

Bierny udział w bójce

20

16.

Niszczenie mienia prywatnego i szkolnego

30

17.

Zaśmiecanie otoczenia (korytarze, klasy)

10

18.

Niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego

10/15

19.

Zaczepki słowne, wyzwiska, przeklinanie

15

20.

Zastraszanie, grożenie, wymuszanie

50

21.

Posiadanie na terenie szkoły przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu

100

22.

Palenie papierosów ,palenie e-papierosów , spożywanie alkoholu, stosowanie środków odurzających, narkotyków na terenie szkoły

100

23.

Przynoszenie na teren szkoły środków wymienionych w punkcie 21 i 22 lub ich rozprowadzanie na terenie szkoły

50

24.

Kradzież na terenie szkoły

100

25.

Wyłudzanie pieniędzy na terenie szkoły

100

26.

Pobicie na terenie szkoły

100

27.

Fałszowanie dokumentacji szkolnej (np. dopisanie oceny, plusa, cząstkowej oceny z zachowania

50

28.

Fałszowanie usprawiedliwień zwolnień, podrabianie podpisów

30

29.

Niewłaściwy strój podczas uroczystości szkolnych

10

30.

Niewłaściwe zachowanie poza terenem szkoły w czasie wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

20

31.

Niewłaściwe zachowanie w trakcie przerw

5

32.

Niewykonanie lub niezastosowanie się do próśb dyrektora nauczyciela, pracownika szkoły

10

33.

Nieoddanie książek do biblioteki szkolnej na tydzień przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną .

20

43. Za kryterium oceny zachowania ucznia przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych przez ucznia zgodnie z następującymi zasadami:

1) wzorowe: 225 pkt. i więcej

2) bardzo dobre: 180 - 224 pkt.,

3) dobre: 150 - 179 pkt.,

4) poprawne: 100 - 149 pkt.,

5) nieodpowiednie: 20 - 99 pkt.,

6) naganne - mniej niż 19 pkt.

44. W sytuacji, gdy uczeń popełni czyn, o wysokiej szkodliwości społecznej lub zagrażający zdrowiu oraz w innych skrajnych sytuacjach, może otrzymać ocenę naganną z pominięciem zasad punktowania.

45. W przypadkach (np. długotrwałej choroby), gdy uczeń nie ma możliwości zgromadzenia odpowiedniej liczby punktów, wówczas ocenę semestralną lub roczną z zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli.

46. Za zachowanie ucznia poza szkołą odpowiadają jego rodzice (opiekunowie prawni). W przypadku, gdy szkoła jest poinformowana o niewłaściwym zachowaniu ucznia lub posiada informacje na temat wzorowych postaw ucznia poza szkołą, uwzględnia to przy ustalaniu śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania tego ucznia.

47. Uczeń, który otrzyma powyżej 40 punktów ujemnych za godziny nieusprawiedliwione (20 godz.), nie może uzyskać wzorowej i bardzo dobrej oceny z zachowania bez względu na liczbę zgromadzonych punktów.

48. Uczeń szkoły, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję z wyróżnieniem.

49. Średnią ocen wylicza się zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

50. Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne przeprowadzane są zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

51. Uczniowie szkoły biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Szczegółowe warunki realizacji projektu określa dyrektor szkoły w porozumieniu z rada pedagogiczną. Kryteria oceniania zachowania ucznia szkoły zawarte w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

§ 2. § 48 załącznika do Uchwały Nr XXXVI/250/14 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu Publicznemu Gimnazjum nr 4 w Hajnówce (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r., poz. 3607) otrzymuje brzmienie:

1. Uczeń może być ukarany:

1) upomnieniem lub naganą wychowawcy klasy z wpisem do dziennika zgodnie z obowiązującymi procedurami;

2) upomnieniem lub naganą Dyrektora Szkoły. Uczeń ukarany naganą Dyrektora Szkoły nie może brać udziału w imprezach rozrywkowych organizowanych przez szkołę;

3) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania Szkoły na zewnątrz.

2. Dyrektor Szkoły może zawiesić wykonanie kary na okres próbny (nie dłużej niż pół roku) jeżeli uczeń uzyska poręczenie Samorządu Uczniowskiego lub Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej lub wychowawcy klasy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Lech Jan Michalak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama