Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Augustów

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Augustów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 163), w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), Rada Gminy Augustów uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin określający szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Chmielewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/24/2015
Rady Gminy Augustów
z dnia 27 lutego 2015 r.

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI W OŚRODKACH WSPARCIA UDZIELAJĄCYCH SCHRONIENIA OSOBOM TEGO POZBAWIONYM, W TYM OSOBOM BEZDOMNYM, KTÓRE OSTATNIE STAŁE MIEJSCE ZAMELDOWANIA POSIADAŁY NA TERENIE GMINY AUGUSTÓW

§ 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. Odpłatność - jest to kwota opłaty jednej osoby w ośrodkach wsparcia, uwzględniająca przyznany zakres usług.

2. Ośrodki wsparcia - są to noclegownie, schroniska i inne ośrodki dla osób bezdomnych i pozbawionych schronienia.

3. Kryterium dochodowe - jest to kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

4. Ustawa o pomocy społecznej - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 163).

5. Pobyt - jest to okres przebywania osoby w ośrodku wsparcia określony w decyzji administracyjnej.

6. GOPS - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie.

7. Osoby - osoby pozbawione schronienia, w tym osoby bezdomne, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Augustów.

§ 2. 1. Udzielenie schronienia następuje przez tymczasowe przyznanie miejsca noclegowego w ośrodku wsparcia i poprzedzone jest decyzją administracyjną, wydaną przez Kierownika GOPS, na wniosek osoby , po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

2. Decyzję o przyznaniu miejsca w ośrodku wsparcia, zawierającą okres oraz odpłatność za pobyt wydaje Kierownik GOPS lub inna upoważniona osoba.

§ 3. W nagłych przypadkach lub innych okolicznościach uniemożliwiających przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracowników GOPS, zgodę na udzielenie schronienia podejmuje pracownik nadzorujący ośrodek wsparcia, po czym niezwłocznie zgłasza ten fakt pracownikowi socjalnemu GOPS.

§ 4. 1. Pomoc w formie nieodpłatnego tymczasowego noclegu w ośrodkach wsparcia przysługuje osobom tego pozbawionym , w tym osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest gmina Augustów i ich dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

2. Osoby, których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ponoszą odpłatność na zasadach określonych w tabeli:

L.p.

Dochód osoby/rodziny wg kryterium dochodowego określonego w art.8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności % średniego dobowego kosztu utrzymania świadczeniobiorcy

1.

Powyżej 100% - 120%

30%

2.

Powyżej 120% - 140%

40%

3.

Powyżej 140% - 160%

50%

4.

Powyżej 160% - 180%

60%

5.

Powyżej 180% - 200%

70%

6.

Powyżej 200% - 220%

80%

7.

Powyżej 220% - 240%

90%

8.

Powyżej 240%

100%

§ 5. Opłata za pobyt w ośrodku wsparcia może zostać podwyższona do pełnej odpłatności, w przypadku niedostarczenia przez świadczeniobiorcę pracownikowi socjalnemu niezbędnych dokumentów do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej, majątkowej.

§ 6. Osoby przebywające oraz opuszczające ośrodek wsparcia w trakcie miesiąca kalendarzowego, ponoszą opłatę proporcjonalnie do ilości dni pobytu obowiązującej opłaty.

§ 7. 1. Osoby zobowiązane do wnoszenia opłat za pobyt w ośrodku wsparcia mogą być zwolnione na ich wniosek, członka jego rodziny lub pracownika socjalnego z częściowej lub całkowitej opłaty.

2. Zwolnienie może nastąpić w szczególnie uzasadnionych losowo, rodzinnych sytuacjach, gdy ponoszenie opłat za świadczenie usługi stanowiłoby dla osoby zobowiązanej lub jej rodziny nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, w związku z:

1) stratami materialnymi powstałymi w wyniku zdarzenia losowego;

2) udokumentowanymi wydatkami na: zakup lekarstw, dojazdy do lekarza, specjalistyczne badania, specjalistyczne diety;

3) zakupem sprzętu rehabilitacyjnego;

4) innymi uzasadnionymi sytuacjami życiowymi i losowymi.

3. Zwolnienie przyznaje się na czas określony.

§ 8. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat za nocleg w ośrodkach wsparcia wydaje Kierownik GOPS lub inna upoważniona osoba, określając szczegółowo wysokość opłat, z których osoba została zwolniona, a w przypadku zwolnienia z części opłat, określa wysokość pozostałej należności.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr V/24/2015 Rady Gminy Augustów z dnia 27 lutego 2015 r.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Stanowi rodzaj świadczenia niepieniężnego przysługującego osobom, które nie są w stanie zapewnić sobie miejsca noclegowego we własnym zakresie z różnych powodów. Na terenie gminy Augustów w/w zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie za pomocą ośrodków wsparcia, do których osoby pozbawione schronienia , które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają opieki i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych, w tym osoby bezdomne, kierowane są na podstawie pisemnego skierowania oraz wydanej decyzji administracyjnej przez Kierownika GOPS Augustów. Wśród świadczeniobiorców korzystających z pomocy w formie schronienia pojawiają się osoby posiadające własne dochody, które przekraczają kryterium dochodowe, stąd w pełni uzasadniona staje się konieczność określenia przez Radę Gminy, jako organu właściwego, zasad odpłatności za korzystanie z pobytu w ośrodkach wsparcia. W zaproponowanej tabeli nie są pobierane opłaty w stosunku do osób o dochodach nie przekraczających kryterium dochodowego zgodnie z zapisami art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej: "osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby (...) nie przekracza kryterium dochodowego". Ponadto tabela określa wysokość odpłatności za pobyt w % liczona od dochodu osoby przebywającej w ośrodku wsparcia. Koszt pobytu w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Augustów, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Augustów, obejmuje całodobową możliwość korzystania z placówki oraz wyżywienia. Sugerowane w projekcie uchwały zasady odpłatności, zachowują równowagę pomiędzy kosztami ponoszonymi w celu realizacji zadań obowiązkowych gminy (dbałość o stan finansów publicznych), a możliwościami osób korzystających z pomocy. W myśl art. 97 ust. 5w/w ustawy rada gminy, w drodze uchwały, ustala w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Uchwała w proponowanej wersji pozwoli na prawidłową realizację zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej oraz planu budżetowego przyjętego przez Radę Gminy Augustów.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe