reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/19/2015 Rady Mejskiej w Suchowoli

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 780.139,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 455.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 333.339,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 8.200,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów - 21.063.730,00 zł

a) dochody bieżące - 20.376.050,00 zł

b) dochody majątkowe - 687.680,00 zł

2) plan wydatków - 19.243.324,00 zł

a) wydatki bieżące - 17.955.644,00 zł

b) wydatki majątkowe - 1.287.680,00 zł Nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 1.820.406,00 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 6. Wprowadza się zmiany z Załączniku "Limity wydatków na zdania inwestycyjne w 2015 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 7. Objaśnienia do Uchwały stanowi Załącznik Nr 4.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/19/2015
Rady Mejskiej w Suchowoli
z dnia 26 lutego 2015 r.

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

5 000,00

0,00

5 000,00

75011

Urzędy wojewódzkie

5 000,00

- 5 000,00

0,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

5 000,00

- 5 000,00

0,00

75095

Pozostała działalność

0,00

5 000,00

5 000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

5 000,00

5 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00

10 800,00

10 800,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

0,00

10 800,00

10 800,00

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0,00

10 800,00

10 800,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6 381 745,00

- 450 000,00

5 931 745,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

660 000,00

- 450 000,00

210 000,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

450 000,00

- 450 000,00

0,00

758

Różne rozliczenia

10 546 777,00

262 039,00

10 808 816,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

5 351 699,00

262 039,00

5 613 738,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

5 351 699,00

262 039,00

5 613 738,00

852

Pomoc społeczna

652 000,00

52 300,00

704 300,00

85295

Pozostała działalność

209 000,00

52 300,00

261 300,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

209 000,00

52 300,00

261 300,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20 000,00

450 000,00

470 000,00

90002

Gospodarka odpadami

0,00

450 000,00

450 000,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0,00

450 000,00

450 000,00

Razem:

18 664 362,00

325 139,00

18 989 501,00

Rodzaj: Zlecone

Razem:

2 074 229,00

0,00

2 074 229,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/19/2015
Rady Mejskiej w Suchowoli
z dnia 26 lutego 2015 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST

Razem:

20 398,00

0,00

20 398,00

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 330 894,00

65 052,00

1 395 946,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 283 000,00

65 052,00

1 348 052,00

4480

Podatek od nieruchomości

1 260 000,00

65 052,00

1 325 052,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

211 600,00

19 000,00

230 600,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

211 600,00

19 000,00

230 600,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

19 000,00

19 000,00

801

Oświata i wychowanie

7 647 596,00

100 000,00

7 747 596,00

80101

Szkoły podstawowe

4 056 450,00

70 000,00

4 126 450,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 467 154,00

70 000,00

2 537 154,00

80110

Gimnazja

1 769 505,00

30 000,00

1 799 505,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 085 020,00

30 000,00

1 115 020,00

852

Pomoc społeczna

1 382 000,00

52 300,00

1 434 300,00

85295

Pozostała działalność

339 000,00

52 300,00

391 300,00

3110

Świadczenia społeczne

339 000,00

52 300,00

391 300,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

20 429,00

30 000,00

50 429,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

2 000,00

30 000,00

32 000,00

3240

Stypendia dla uczniów

2 000,00

30 000,00

32 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 124 624,00

66 987,00

1 191 611,00

90095

Pozostała działalność

92 300,00

66 987,00

159 287,00

4300

Zakup usług pozostałych

54 300,00

66 987,00

121 287,00

926

Kultura fizyczna

1 125 853,00

- 8 200,00

1 117 653,00

92601

Obiekty sportowe

1 101 353,00

- 8 200,00

1 093 153,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 101 353,00

- 8 200,00

1 093 153,00

Razem:

16 823 558,00

325 139,00

17 148 697,00

Rodzaj: Zlecone

Razem:

2 074 229,00

0,00

2 074 229,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/19/2015
Rady Mejskiej w Suchowoli
z dnia 26 lutego 2015 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r.

L.p

Rozdział

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Rok rozp. - zakoń.

Wartość nakładów ogółem

Środki poniesione

do 31.12.2014 r.

Środki wynikające

z planu na 2015 r.

- ogółem

w tym:

Środki pozab.

Planowane do pozyskania z

funduszy unijnych

i innych źródeł

środki własne budżetowe

Kredyty długoterminowe

wpłaty mieszkań

Środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

72095

Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - Część II - Administracja Samorządowa"

2014-2015

166.919,00

44.392,00

122.527,00

122.527,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

92601

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół i Gimnazjum w Suchowoli, w tym:

2015

1.093.153,00

0,00

1.093.153,00

1.093.153,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- dokumentacja

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

75412

Agregat wysokościeniowy AWP - 40/40 (gaśniczo - wodno - piankowy) dla OSP Wólka

2015

19.000,00

0,00

19.000,00

8.200,00

0,00

0,00

10.800,00

0,00

RAZEM

1.279.072,00

44.392,00

1.234.680,00

1.223.880,00

0,00

0,00

10.800,00

0,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/19/2015
Rady Mejskiej w Suchowoli
z dnia 26 lutego 2015 r.

Objaśnienia

W dziale 758 "Różne rozliczenia" zwiększa się plan dochodów o kwotę 262.039,00 zł na podstawie pisma Nr ST34750.5.2015 Ministra Finansów informującego o zwiększeniu subwencji oświatowej na 2015 rok. W/w kwotę przeznacza się na:

- dofinansowanie zadań własnych bieżących na stypendia szkolne - 30.000,00 zł (zgodnie z art. 128 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych - udział 20% środków własnych),

- wydatki szkoły podstawowej i gimnazjum - 100.000,00 zł,

- podatek od nieruchomości za budynki i grunty będące własnością Gminy Suchowola - 65.052,00 zł,

- utrzymanie bezdomnych psów w schronisku od 30.11.2013 r. do 31.12.2014 r. - 45.387,00 zł (porozumienie w sprawie uregulowania zaległości z tytułu utrzymania psów w schronisku),

- wyłapywanie i utrzymanie psów w schronisku w 2015 r. (wg Aneksu do Umowy Nr ZP.272.2.2015 z dnia 29 stycznia 2015 r) - 21.600,00 zł.

Dokonano przeniesień w planie dochodów z rozdziału 75011 "Urzędy Wojewódzkie" do rozdziału 75095 - Pozostała działalność o kwotę 5.000,00 zł ze względu na błędną podziałkę klasyfikacji budżetowej.

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 52.300,00 zł w dziale 852 "Pomoc społeczna" na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.-II.3111.33.2015.BT z przeznaczeniem na dożywianie dzieci.

Dokonano przeniesień w planie dochodów w kwocie 450.000,00 zł z rozdziału 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" (dotyczy opłaty śmieciowej) do rozdziału 90002 "Gospodarka odpadami" w związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2015 r. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

Do działu 754 "Ochotnicze straże pożarne" po stronie planu dochodów wprowadzono kwotę 10.800,00 zł na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zakupu sprzętu do zapobiegania i zwalczania pożarów.

Do Załącznika "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r. wprowadzono zadanie pn.: "Zakup agregatu wysokościennego AWP 40/40 (gaśniczo - wodno - piankowy) dla OSP Wólka", poz. 3 w/w Załącznika. Środki własne z budżetu gminy to kwota 8.200,00 zł . Zmniejszenia planu wydatków dokonano z poz. 2 w/w Załącznika.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wijkowska

radca prawny, PFR Portal PPK Sp. z o. o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama