reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/31/15 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r, poz.594, poz.645, poz.1318) oraz art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.z 2013r, poz.856, z 2014r., poz. 1794) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2015 rok, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/262/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 9 kwietnia 2014r w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na rok 2014.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jakub Ostapczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/31/15
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 25 marca 2015 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2015 rok

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka określa zasady opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zasady zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka.

2. Program realizowany jest poprzez zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Hajnówka, zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt, edukację w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

Rozdział 2

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

§ 2. Bezdomne zwierzęta odłowione z terenu miasta Hajnówka przyjmowane będą do Schroniska dla Zwierząt prowadzonego przez Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Ciapek, ul.Słowackiego 29, Hajnówka.

Rozdział 3

Opieka nad wolno żyjącymi kotami

§ 3. 1. Ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące we współpracy ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących.

2. Zapewnienie dokarmiania wolno żyjących kotów przy udziale społecznych opiekunów. Dokarmianie wolno żyjących kotów odbywa się na koszt Gminy Miejskiej Hajnówka. Karma wydawana będzie osobom określonym w ust. 4. Warunkiem otrzymania karmy dla kotów jest poddanie zwierząt zabiegom sterylizacji lub kastracji przez społecznych opiekunów kotów.

3. Sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów, we współpracy ze społecznymi opiekunami wolno żyjących kotów, prowadzona jest na koszt Gminy Miejskiej Hajnówka, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku;

4. Osoby chętne do współpracy w tym zakresie składają deklarację o sprawowaniu społecznie opieki nad bezdomnymi kotami oraz o poddaniu zwierząt zabiegom sterylizacji i kastracji. Deklaracja stanowi załącznik do Programu.

Rozdział 4

Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 4. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Hajnówka ma charakter stały i odbywa się na zgłoszenie mieszkańców, policji w zależności od potrzeb.

2. Czynności odławiania zwierząt prowadzi Schronisko dla bezdomnych zwierząt prowadzone przez Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Ciapek, ul. Słowackiego 29, Hajnówka.

3. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, nie stwarzającego zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie powodującego cierpienia.

4. Bezdomne psy będą wyłapywane, przez prowadzącego schronisko dla bezdomnych zwierząt, po otrzymaniu zgłoszenia od Policji lub mieszkańców.

5. Wyłapywanie musi odbywać się w sposób humanitarny, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Odławiane psy oddawane będą do schroniska i tam zostają objęte opieką przez Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Ciapek, ul. Słowackiego 29, Hajnówka. Prowadzący schronisko prowadzić będzie intensywną działalność zmierzającą do odszukania dotychczasowych właścicieli oraz do znalezienia nowych właścicieli dla przetrzymywanych w schronisku psów.

7. Psy przebywające w schronisku są trwale znakowane (chipowane) i rejestrowane w Międzynarodowej Bazie danych Safe - Animal.

Rozdział 5

Sterylizacja zwierząt

§ 5. 1. Gmina Miejska Hajnówka realizuje obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt przebywających w schronisku, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek, zabiegi wykonywane są na koszt Gminy Miejskiej Hajnówka.

2. W celu propagowania zabiegów kastracji i sterylizacji zapewnia się właścicielom psów i kotów dofinansowanie kosztów sterylizacji i kastracji. W wysokości 75% kosztów przeprowadzanego zabiegu u psów i w wysokości 50% kosztów przeprowadzanego zabiegu u kotów. Właściciel może ubiegać się o zwrot kosztów za zabiegi wykonane maksymalnie dwóm zwierzętom rocznie. Zadanie to realizowane jest do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku.

3. O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele zwierząt, którzy są mieszkańcami miasta Hajnówka, przedstawią aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie oraz przedstawią dowód księgowy wystawiony przez zakład leczniczy na wykonaną usługę;

4. Koszty zwracane są wyłącznie za zabiegi wykonane w trakcie obowiązywania Programu.

5. Kwoty zwracane są w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Wypłata następuje w kasie Urzędu Miasta lub na konto wskazane przez ubiegającego się o zwrot kosztów.

Rozdział 6

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

§ 6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt jest realizowane przez schronisko poprzez ustalenie dotychczasowych właścicieli zwierząt przebywających w schronisku oraz poprzez pozyskiwanie nowych właścicieli zdolnych zapewnić zwierzętom należyte warunki bytowania.

Rozdział 7

Usypianie ślepych miotów

§ 1. Bezpłatne usypianie ślepych miotów wykonywane jest przez lekarza weterynarii wskazanego w § 9 ust.1 Programu.

2. Usługa ta dotyczy miotów kotów bezdomnych zgłoszonych do Urzędu Miasta Hajnówka przez społecznych opiekunów kotów oraz ślepych miotów psów zgłoszonych do schroniska dla zwierząt lub bezpośrednio do lekarza weterynarii wskazanego w § 9 ust.1 Programu.

3. Właściciele psów i kotów mogą ubiegać się o zwrot kosztów uśpienia ślepych miotów przedkładając jednocześnie dokumenty stwierdzający poddanie zwierzęcia sterylizacji na zasadach określonych w rozdziale § 5 ust. 2 niniejszego Programu.

Rozdział 8

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich.

§ 8. 1. Bezdomne zwierzęta gospodarskie zostaną przekazane do gospodarstwa rolnego Andrzeja Kruka, Kotówka 36, 17 -200 Hajnówka w celu zapewnienia im należytej opieki.

2. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami gospodarskimi określa umowa zawarta pomiędzy Gminą Miejską Hajnówka a właścicielem gospodarstwa.

Rozdział 9

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych

§ 9. 1. Na terenie Miasta Hajnówka opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych zapewnia lekarz weterynarii Eugeniusz Rutkowski, Gabinet Weterynaryjny, ul. Lipowa 83 w Hajnówce.

2. Podmiot zajmujący się wyłapywaniem zwierząt odpowiedzialny jest za przywiezienie zwierzęcia z miejsca zdarzenia drogowego do gabinetu weterynaryjnego.

Rozdział 10

Działania o charakterze edukacyjno - informacyjnym.

§ 10. 1. Wspieranie nauczycieli w szkołach i przedszkolach we włączaniu do treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i gospodarskich oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczenia liczby zwierząt domowych,

2. Wspieranie organizacji pozarządowych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców w ramach tego działania poprzez różnorodne materiały informacyjne,

3. Wspieranie organizatorów konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami.

Rozdział 11

Finansowanie Programu

§ 11. Program będzie realizowany ze środków budżetu Gminy Miejskiej Hajnówka na rok 2015 w kwocie 105 000,00 zł, w tym 70 000,00 zł w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych "Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka".

Pozostałe środki (35.000,00 zł ) przeznacza się na realizację poniższych zadań:

1) opieka nad wolno żyjącymi kotami ( dokarmianie)- 3 000,00 zł,

2) działania edukacyjne - 1 500,00 zł,

3) zabiegi kastracji i sterylizacji zwierząt przebywających w schronisku oraz opieka weterynaryjna nad zwierzętami w schronisku, opieka w przypadku zdarzeń drogowych, usypianie ślepych miotów - 15 400,00 zł

4) dofinansowanie zabiegów wykonanych przez właścicieli zwierząt oraz bezdomnych kotów - 12 500,00 zł,

5) zapewnienie utylizacji padłych zwierząt - 2000,00 zł

6) zapewnienie opieki w gospodarstwie rolnym zwierzętom gospodarskim - 600,00 zł


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/31/15
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 25 marca 2015 r.

DEKLARACJA OPIEKUNA SPOŁECZNEGO KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

Imię i nazwisko opiekuna społecznego kotów wolno żyjących

Adres zamieszkania, numer telefonu

Koty wolno żyjące objęte opieką, ich liczba i płeć (jeśli jest znana)

Forma udzielanej opieki kotom wolno żyjącym

Miejsca przebywania kotów

Zobowiązuję się informować Urząd Miasta Hajnówka o wszelkich zmianach danych podanych w powyższej tabeli, w tym o fakcie zaprzestania udzielania zadeklarowanej przeze mnie pomocy.

Niniejszym chcę otrzymywać wsparcie /nie chcę otrzymywać* wsparcia w postaci karmy dla kotów wolno żyjących, których jestem społecznym opiekunem .(*niepotrzebne skreślić).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji dla potrzeb wynikających z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka w 2015r.

............................................................................................................

miejscowość, dataczytelny podpis osoby składającej deklarację

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Advicero Nexia

Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama