reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 84/15 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 22 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877/ oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr 9/II/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2015 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:

1) zwiększeniu wydatków o kowtę 300,00 zł,

2) przeniesieniu wydatkow pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału na kwotę 31.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 19.257.170,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące kwota 18.552.117,00 zł

2) dochody majątkowe kwota 705.053,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 18.917.998,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 17.178.069,00 zł

2) wydatki majątkowe kwota 1.739.929,00 zł.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Uchyla się Zarządzenie Nr 81/15 Wójta Gminy Grajewo z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sparwie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 84/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 22 kwietnia 2015 r.

D O C H O D Y - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan dochodów przed zmianą

Kwota zmniejszenia / zwiększenia w

Plan dochodów po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 482 997,00

300,00

2 483 297,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

240,00

300,00

540,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

240,00

300,00

540,00

Razem:

2 512 671,00

300,00

2 512 971,00

DOCHODY OGÓŁEM

19 257 170,00

dochody bieżące

18 552 117,00

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

171 483,00

dochody majątkowe

705 053,00

w tym:

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

305 053,00

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

100 000,00

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

300 000,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 84/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 22 kwietnia 2015 r.

W Y D A T K I - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 482 997,00

300,00

2 483 297,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

240,00

300,00

540,00

3110

Świadczenia społeczne

240,00

300,00

540,00

Razem:

2 512 671,00

300,00

2 512 971,00

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

600

Transport i łączność

2 173 518,00

0,00

2 173 518,00

60095

Pozostała działalność

961 800,00

0,00

961 800,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

511 000,00

18 000,00

529 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

154 200,00

- 18 000,00

136 200,00

4270

Zakup usług remontowych

20 000,00

7 000,00

27 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

7 000,00

- 7 000,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

5 828 918,00

0,00

5 828 918,00

80101

Szkoły podstawowe

2 776 593,00

0,00

2 776 593,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

224 000,00

- 6 000,00

218 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

27 963,00

6 000,00

33 963,00

Razem:

16 405 027,00

0,00

16 405 027,00

WYDATKI OGÓŁEM

18 917 998,00

w tym:

wydatki bieżące

17 178 069,00

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

13 051 475,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 320 706,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4 730 769,00

2) Dotacje na zadania bieżące

206 576,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 419 878,00

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

197 140,00

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0,00

6) Obsługa długu

303 000,00

wydatki majątkowe

1 739 929,00

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

1 694 429,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

468 248,00

2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

45 500,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 84/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie na 2015 rok

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 300 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 31.000,00 zł uwzględniając potrzeby jednostek.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Advicero Nexia

Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama