Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 23/2015 Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 28 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz.938,poz. 1646, z 2014r. poz,379,poz. 911,poz. 1146 ) oraz § 11 pkt 3i 4 uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 22 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemiatycze na 2015 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 472.414 zł z tego:

1) Zadania zlecone 413.725 zł

a) Dział 010, rozdział 01095 § 2010 413.725zł

2) Zadania własne 58.689 zł

a) Dział 801, rozdział 80103 § 2030 2.561zł

b) Dział 854, rozdział 85415 § 2030 56.128zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 473.006 zł z tego:

1) Zadania zlecone 413.817 zł

a) Dział 751, rozdział 75107 § 4410 92 zł

b) Dział 010, rozdział 01095 § 4210 4.613 zł

c) Dział 010, rozdział 01095 § 4300 3.000 zł

d) Dział 010, rozdział 01095 § 4360 500 zł

e) Dział 010, rozdział 01095 § 4430 405.612 zł

2) Zadania własne 59.189 zł

a) Dział 921, rozdział 92109 § 4300 500 zł

b) Dział 801, rozdział 80103§ 4010 2.561 zł

c) Dział 854, rozdział 85415§ 3240 56.128 zł

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 592 zł z tego:

1) Zadania zlecone 92

a) Dział 751, rozdział 75107 § 4210 92 zł

2) Zadania własne 500

a) Dział 921, rozdział 92109 § 4260 500 zł

§ 4. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 24.211.296 zł. w tym bieżące -14.884.152 zł majątkowe-9.327.144 zł

2) Plan wydatków ogółem 25.653.082 zł w tym bieżące -14.115.416 zł majątkowe -11.537.666 zł.

§ 5. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 1.441.786 zł. Żródłem finansowania deficytu będzie zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.441.786zł

§ 6. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Wójt


Edward Krasowski


Uzasadnienie

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 472.414 zł z następujących tytułów: 1. Na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo FB-II.3111.24..2015.BB z dnia 30 marca 2015r) zwiększona została dotacja celowa o kwotę 56.128zł w rozdziale 85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty. 2. Na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo FB-II.3111.40.2015.BB z dnia 26 marca 2015r) zwiększona została dotacja celowa o kwotę 2.561zł w rozdziale 80103 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r. 3. Na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo FB-II.3111.138.2015.IS z dnia 24 kwietnia 2015r) zwiększona została dotacja celowa o kwotę 413.725zł w rozdziale 01095 z przeznaczeniem na realizacje zadań zleconych z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za pierwszy okres płatniczy 2015r. Na wniosek kierowników jednostek budżetowych dokonano zmian w planach finansowych na rok 2015 . Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe