reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/86/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Suwałki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 30 ust. 6, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198, z 2015 r. poz. 357) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Regulamin wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół
i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Suwałki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXIV/321/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2009 r. nr 91, poz. 960 i nr 186, poz. 1991, z 2010 r. nr 233, poz. 2823, z 2011 r. nr 247, poz. 2919 i nr 318, poz. 4239, z 2012 r. poz. 2582).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą od 1 września 2015 r.


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach


Jadwiga Mariola SzczypińZałącznik do Uchwały Nr IX/86/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Regulamin wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Suwałki.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Suwałki, zwany dalej "Regulaminem", został opracowany w oparciu o przepisy:

1) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej "Kartą Nauczyciela";

2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 416 z późniejszymi zmianami), zwanego dalej "rozporządzeniem".

§ 2. Ilekroć w Regulaminie, bez bliższego określenia, jest mowa o:

1) "Radzie Miejskiej" - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Suwałkach;

2) "Prezydencie" - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Suwałk;

3) "dyrektorze"- należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola, szkoły i placówki oświatowej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki;

4) "szkole"- należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę, placówkę oświatową, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki;

5) "nauczycielach" - należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w prowadzonych przez Miasto Suwałki przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych;

6) "nagrodach Prezydenta" - należy przez to rozumieć nagrody Prezydenta Miasta Suwałk;

7) "nagrodach Dyrektora" - należy przez to rozumieć nagrody dyrektora przedszkola, szkoły i placówki oświatowej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki.

§ 3. Regulamin określa:

1) wysokość stawek dodatków:

a) motywacyjnego,

b) funkcyjnego,

c) za warunki pracy;

2) szczegółowe warunki przyznawania dodatków:

a) za wysługę lat,

b) motywacyjnego,

c) funkcyjnego,

d) za warunki pracy;

3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3 Karty Nauczyciela;

4) wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.

DODATEK MOTYWACYJNY

§ 4. 1 . Nauczycielowi i dyrektorowi, stosownie do spełnienia kryteriów określonych w:

1) ust. 6 - w przypadku nauczyciela,

2) ust. 6 i 7 - w przypadku dyrektora,

przyznawany jest dodatek motywacyjny.

2. Dodatek motywacyjny przyznawany jest nauczycielowi i dyrektorowi po przepracowaniu 3 miesięcy w danej szkole, odpowiednio na stanowisku nauczyciela/dyrektora. Do 3 - miesięcznego okresu wlicza się miesiąc podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela/dyrektora, jeżeli podjęcie pracy nastąpiło w trakcie miesiąca.

3. Ustala się na rok budżetowy środki finansowe na dodatki motywacyjne
w następującej wysokości:

1) 3% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim i z przygotowaniem pedagogicznym miesięcznie - na jeden etat kalkulacyjny nauczyciela, w tym pełniącego inne niż dyrektor stanowisko kierownicze;

2) 20 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim i z przygotowaniem pedagogicznym miesięcznie - na jeden etat dyrektora.

4. Roczną wysokość środków, o których mowa w ust. 3 oblicza się przyjmując stan zatrudnienia nauczycieli wykazywany w Systemie Informacji Oświatowej:

1) na dzień 31 marca danego roku - za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia tego roku;

2) na dzień 30 września danego roku - za okres od 1 września do 31 grudnia tego roku.

5. Wysokość dodatku motywacyjnego nie może przekroczyć 900 zł.

6. Ustala się następujące szczegółowe kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego:

1) w ramach osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, sukcesów edukacyjnych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów lub znaczącymi lokatami w konkursach, zawodach i olimpiadach przedmiotowych,

b) aktywne podejmowanie działań na rzecz wyrównywania braków edukacyjnych uczniów mających trudności w nauce - prowadzenie zajęć pozalekcyjnych przedmiotowych dla uczniów nieradzących sobie z przyswojeniem materiału szkolnego,

c) efektywną pracę z uczniem zdolnym - prowadzenie dodatkowych zajęć dla takich uczniów pogłębiających ich zainteresowania, wiedzę i umiejętności w wybranych dziedzinach nauki oraz sztuki, a także kierowanie ich rozwojem,

d) indywidualizację procesu kształcenia - uwzględnianie w procesie dydaktycznym różnic w poziomie rozwoju poszczególnych uczniów,

e) skuteczne i umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami oraz z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,

f) efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym i agresji wśród uczniów,

g) aktywne podejmowanie działań na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dzieci
i młodzieży - organizowanie różnego rodzaju wycieczek, rajdów, wyjść do kina i teatru oraz opieka nad dziećmi i młodzieżą podczas takich imprez,

h) wspieranie uczniów w procesie kształtowania świadomości moralnej - pomoc w ustaleniu pożądanej hierarchii wartości, wskazywanie właściwych postaw wobec siebie i innych, uczenie odpowiedzialności i dokonywania właściwych wyborów życiowych,

i) oddziaływanie na zespół klasowy w kierunku tworzenia atmosfery przyjaźni i akceptacji dla każdego ucznia, niezależnie od jego poziomu intelektualnego, sytuacji materialnej oraz pozycji społecznej rodziny,

j) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami - informowanie o efektach edukacji szkolnej ich dzieci oraz o efektach pracy wychowawczej na rzecz tych dzieci,

k) systematyczne prowadzenie dziennika elektronicznego;

2) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia
i wychowania:

a) liczba opracowanych i wdrożonych innowacji pedagogicznych,

b) efekty edukacyjne i wychowawcze wdrożonych innowacji pedagogicznych, potwierdzone wynikami ewaluacji,

3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela:

a) aktywny udział w realizacji zadań ogólnoszkolnych, w tym w zakresie organizacji imprez i uroczystości szkolnych,

b) efektywne prowadzenie innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych, uwzględniających potrzeby oraz zainteresowania uczniów

- przez nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów, w tym specjalnych - na zasadach określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a) Karty Nauczyciela,

- przez nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych - na zasadach określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. b) Karty Nauczyciela,

c) udział w pracach komisji egzaminacyjnych powołanych w celu przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych;

4) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów, w ramach polityki oświatowej:

a) aktywność w pracy na rzecz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, podejmowanie
inicjatyw w tym zakresie,

b) świadczenie pomocy psychologiczno - pedagogicznej na rzecz uczniów i ich rodziców,

c) podejmowanie i realizacja działań na rzecz podnoszenia efektywności pracy dydaktyczno - wychowawczej,

d) kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych.

7. W ramach zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, ustala się następujące szczegółowe kryteria:

1) osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze szkoły:

a) systematyczne podnoszenie poziomu nauczania w szkole potwierdzone:

- efektami egzaminów zewnętrznych,

- wynikami ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej,

- poziomem wskaźnika EWD,

b) efektywne działania w kierunku rozszerzenia oferty edukacyjnej szkoły,

c) szczególną troskę o wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży,

d) promowanie w szkole:

- programów pracy wychowawczej i pedagogizacji rodziców,

- innowacji pedagogicznych,

e) organizację zajęć pozalekcyjnych, w tym wyrównawczych i korekcyjno - kompensacyjnych,

f) realizację programów promocji zdrowia, profilaktycznych i reedukacyjnych,

g) współpracę z policją oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami, których statutowym celem jest zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży,

h) sprawne i zgodne z prawem oraz potrzebami uczniów działania związane z realizacją stypendiów uczniowskich;

2) zadania w zakresie organizacji i zarządzania szkołą:

a) zgodne z prawem, a także racjonalne i oszczędne planowanie budżetu szkoły oraz jego realizacja. Zachowywanie obowiązujących przepisów z zakresu gospodarki finansowo księgowej, a także przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,

b) efektywne podejmowanie działań menedżerskich, a w szczególności pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym z funduszy europejskich, oraz celowość i gospodarność w dysponowaniu tymi środkami,

c) zapewnienie szkole wykwalifikowanej i efektywnie pracującej kadry pedagogicznej,

d) dbałość o utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków szkolnych, o ich zagospodarowanie, estetykę wnętrz i otoczenia szkoły,

e) troska o stan techniczny oraz zabezpieczenie sprzętu i pomocy dydaktycznych będących na stanie szkoły, a także systematyczne wzbogacanie szkoły w tym zakresie,

f) podejmowanie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w szkole,

g) terminowość i rzeczowość w załatwianiu spraw wynikających z obowiązków służbowych,
a w szczególności terminowe i rzetelne opracowywanie projektów arkuszy organizacyjnych szkół oraz aneksów do tych arkuszy,

h) dobrą znajomość prawa oświatowego oraz zapewnienie zgodnych z prawem działań podejmowanych przez nauczycieli, a także pracowników administracji i obsługi;

3) podejmowanie działań na rzecz współpracy ze środowiskiem lokalnym, w celu aktywizacji tego środowiska, a także zwiększenie zakresu oddziaływania przez szkołę na społeczność lokalną, w tym poprzez:

a) organizowanie uroczystości szkolnych oraz imprez kulturalnych z udziałem rodziców
i społeczności lokalnej,

b) podejmowanie inicjatyw skierowanych do społeczności lokalnej lub też na rzecz niektórych członków tej społeczności,

c) udział szkoły w inicjatywach, imprezach, konkursach środowiskowych i międzyszkolnych - miejskich i rejonowych;

4) dobra współpraca z organem prowadzącym, organami szkoły i ze związkami zawodowymi;

5) umiejętne kierowanie zespołem ludzkim, w tym skuteczne rozwiązywanie konfliktów, a także sprawne i szybkie podejmowanie decyzji;

6) prowadzenie właściwej polityki kadrowej, w tym w zakresie doskonalenia nauczycieli, uwzględniającej priorytety w zakresie doskonalenia wynikające z polityki oświatowej państwa
i organu prowadzącego, a także potrzeby w zakresie kwalifikacji nauczycieli wynikające z koncepcji pracy szkoły.

8. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje dyrektor a dyrektorowi - Prezydent, na okres nie krótszy niż trzy miesiące i nie dłuższy niż sześć miesięcy.

DODATEK FUNKCYJNY

§ 5. 1. Do dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:

1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, z zastrzeżeniem ust. 6, albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły;

2) funkcję:

a) wychowawcy klasy, oddziału przedszkolnego,

b) doradcy metodycznego lub nauczyciela - konsultanta,

c) opiekuna stażu.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono stanowisko, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub funkcje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, a jeżeli powierzenie stanowiska lub funkcji nastąpiło z pierwszym dniem miesiąca - od tego dnia.

3. Dodatek funkcyjny przysługuje do końca miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie ze stanowiska/funkcji lub upłynął okres, na jaki zostało powierzone stanowisko/funkcja.

4. Nauczycielom, o których mowa w ust. 1 pkt 1 przysługują dodatki funkcyjne w stawkach określonych w niżej przedstawionej tabeli:

Tabela

Dodatki funkcyjne przysługujące nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach

lp.

Stanowiska kierownicze w szkołach

Stawki dodatku funkcyjnego w
(od - do)

1.

2

3

1.

przedszkola:

dyrektor

380 - 901

2.

szkoły wszystkich typów:

a) dyrektor szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów

380 - 1.247

b) dyrektor szkoły liczącej od 17 do 25

oddziałów

471 - 1.500

c) dyrektor szkoły liczącej ponad 25 oddziałów

589 - 2.079

d) wicedyrektor szkoły

380 - 1.040

e) kierownik warsztatu szkolnego

295 - 901

3.

specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze:

a) dyrektor

380 - 1.247

b) wicedyrektor, kierownik internatu

295 - 831

4.

poradnia psychologiczno - pedagogiczna:

a) dyrektor

380 - 1.247

b) wicedyrektor

177 - 693

5.

placówka doskonalenia nauczycieli:

a) dyrektor

380 - 1.247

b) wicedyrektor

177 - 693

6.

centrum kształcenia praktycznego:

a) dyrektor placówki liczącej do 25 oddziałów

380 - 1.247

b) dyrektor placówki liczącej powyżej 25 oddziałów

589 - 2.079

c) wicedyrektor

295 - 1.040

d) kierownik warsztatu szkolnego

295 - 901

7.

bursa szkolna:

a) dyrektor

295 - 970

b) wicedyrektor

177 - 693

5. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów zespołów szkół, ustalana jest z uwzględnieniem łącznej liczby oddziałów w zespole.

6. Dodatki funkcyjne w stawkach określonych dyrektorom szkół/placówek, zgodnie z tabelą zamieszczoną w ust. 4, przysługują również nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie, począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym obowiązki te powierzono, a jeżeli powierzenie nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia, do końca miesiąca, w którym upłynie okres zastępstwa za dyrektora.

7. Dodatki funkcyjne w stawkach określonych dyrektorom szkół, zgodnie z tabelą zamieszczoną w ust. 4, przysługują również wicedyrektorom, począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po upływie miesięcznego okresu wykonywania obowiązków dyrektora - do końca miesiąca, w którym kończy się okres pełnienia tych obowiązków. W ww. okresie wicedyrektor otrzymuje tylko jeden (korzystniejszy) dodatek funkcyjny.

8. Nauczycielom, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z tytułu pełnienia niżej wymienionych funkcji, przysługują dodatki funkcyjne w następujących stawkach:

1) 110 zł - wychowawcy klasy/oddziału przedszkolnego;

2) 350 zł - doradcy metodycznemu;

3) 500 zł - nauczycielowi konsultantowi;

4) 55 zł - opiekunowi stażu.

9. Dodatek, o którym mowa:

1) w ust. 8 pkt 1 przysługuje za każdy oddział powierzony opiece danego nauczyciela - wychowawcy;

2) w ust. 8 pkt 4 przysługuje za każdego nauczyciela odbywającego staż pod opieką danego opiekuna stażu.

10. Dodatki funkcyjne dla nauczycieli, w tym pełniących inne niż dyrektor stanowiska kierownicze, w stawkach określonych w ust. 4 i 8, przyznają dyrektorzy na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

11. Dodatki funkcyjne dla dyrektorów, w stawkach określonych w ust. 4, przyznaje Prezydent na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

12. Dodatek funkcyjny wicedyrektora szkoły nie może przekroczyć 80% stawki dodatku

funkcyjnego ustalonego dyrektorowi danej szkoły.

DODATKI ZA WARUNKI PRACY

§ 6. 1. Dodatek za warunki pracy przysługuje nauczycielom pracującym w trudnych i uciążliwych warunkach pracy.

2. Wysokość dodatku za trudne warunki pracy wynosi:

1) 100 zł - za pracę w warunkach, o których mowa w § 8 pkt 10 i 19 rozporządzenia,

2) 320 zł - za pracę w warunkach, o których mowa w § 8 pkt 5 i 8 rozporządzenia;

3) 480 zł - za pracę w warunkach, o których mowa w § 8 pkt 7 i 15 rozporządzenia;

4) 1.000 zł - za pracę w warunkach, o których mowa w § 8 pkt 11 rozporządzenia.

3. Wysokość dodatku za uciążliwe warunki pracy, o których mowa w § 9 pkt 1 - 4 rozporządzenia wynosi 170 zł.

4. Dodatek za warunki pracy przysługuje za faktycznie przepracowane w takich warunkach godziny zajęć, proporcjonalnie do liczby godzin zrealizowanych w takich warunkach w stosunku do liczby godzin obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin.

5. W razie zbiegu prawa do dodatków, o których mowa w ust. 2 i ust. 3, nauczycielowi przysługują oba dodatki.

6. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy dodatek za warunki pracy przysługuje w części proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 4 i 5.

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 7. 1. Nauczycielowi przyznawany jest dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w Karcie Nauczyciela, natomiast zasady zaliczania okresów zatrudnienia do okresów pracy uprawniających do tego dodatku określają przepisy rozporządzenia.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu choroby oraz sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

3. Dodatek za wysługę lat przyznawany jest:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku - jeżeli nabycie prawa nastąpiło w trakcie miesiąca,

2) od pierwszego dnia danego miesiąca, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło od pierwszego dnia tego miesiąca.

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE ORAZ GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

§ 8. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową oraz za godzinę doraźnego zastępstwa ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającą z osobistego zaszeregowania nauczyciela, łącznie z dodatkiem za warunki pracy, przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego zgodnie z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela lub ustalonego przez Radę Miejską w Suwałkach na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 tej ustawy, dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych realizowanych przez nauczyciela w ramach godzin ponadwymiarowych.

2. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela przez 4,16, z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłacane jest po przedłożeniu przez nauczycieli oświadczeń w sprawie zrealizowanych godzin ponadwymiarowych w danym okresie. Wzór tych oświadczeń oraz terminy, w jakich oświadczenia te powinny być składane przez nauczycieli określa dyrektor.

4. Liczbę godzin ponadwymiarowych, za które należy wypłacić nauczycielowi wynagrodzenie w danym miesiącu, oblicza się uwzględniając zasadę zaokrąglenia zgodnie z ust. 2. Zaokrąglenia tego dokonuje się jeden raz w miesiącu, na koniec okresu obejmującego pełne tygodnie tego miesiąca, z których liczba godzin ponadwymiarowych uwzględniana jest jako podstawa obliczenia wynagrodzenia z tego tytułu za dany miesiąc.

5. Zasadę, o której mowa w ust. 4 stosuje się również w odniesieniu do nauczycieli, którzy w poszczególnych okresach roku szkolnego realizują różny plan zajęć, z zastrzeżeniem, że w odpowiednim okresie roku szkolnego ich tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin jest wyższy niż określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela lub w przepisach wydanych na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 tej ustawy i odpowiednio niższy od tego wymiaru - w innych okresach roku szkolnego.

NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD

§ 9. 1. W ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, utworzonego w budżecie Miasta Suwałk, przyznawane będą nauczycielom w każdym roku, z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub innych ważnych uroczystości:

1) nagrody Prezydenta;

2) nagrody Dyrektora.

2. Nagrody, o których mowa w ust. 1, ustalane będą w niżej określonych wysokościach:

1) nagroda Prezydenta - do 3.500 brutto;

2) nagroda Dyrektora - do 2.200 brutto.

3. Nagrody wymienione w ust. 1 przyznawane będą odpowiednio przez Prezydenta i dyrektora, natomiast wypłacane będą w szkołach zatrudniających nagrodzonych nauczycieli.

4. Kryteria i tryb przyznawania nagród, o których mowa w ust. 1 reguluje odrębna uchwała.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy składniki wynagrodzenia, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a) i b) przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, z wyjątkiem dodatków funkcyjnych za: wychowawstwo klasy/oddziału przedszkolnego, pełnienie funkcji doradcy metodycznego i nauczyciela konsultanta oraz za pełnienie funkcji opiekuna stażu, które w takim przypadku wypłaca się w pełnej wysokości.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy sp.k.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama