reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 38/IX/15 Rady Miasta Zambrów

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 poz. 87, poz.122), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie, Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Postanawia się o przejęciu przez Gminę Miasto Zambrów od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Określa się ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zgodnie z § 7 ust.1 pkt. 1 i 2 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zambrów.

2. Określa się ilość odpadów komunalnych odbieranych z części nieruchomości niezamieszkałych od właścicieli nieruchomości zobowiązanych do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z § 7 ust.1 pkt 3, regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zambrów.

3. Określa się ilość odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, na której powstają odpady komunalne, jako sumę ilości odpadów komunalnych określoną w § 2 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały.

4. Określa się ilość odpadów komunalnych odbieranych z wyodrębnionych nieruchomości lokalowych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w budynkach wielolokalowych, w których występują lokale mieszkalne, zgodnie z § 7 ust.1 pkt 3, regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zambrów.

§ 3. Określa się następujące częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) odpady zmieszane odbierane są raz na dwa tygodnie,

b) surowce wtórne (papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe) oraz biodegradowalne, odbierane są raz na dwa tygodnie,

c) szkło odbierane jest raz na 2 miesiące

d) popiół odbierany jest raz na miesiąc (wyłącznie od 1 października do 30 kwietnia)

2) w zabudowie wielorodzinnej:

a) odpady zmieszane odbierane są w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu (niezależnie od częstotliwości opróżniania pojemników zarządzający mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia pojemników i wysypywania odpadów na ziemię),

b) surowce wtórne (papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe), szkło oraz odpady biodegradowalne odbierane są w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu (niezależnie od częstotliwości opróżniania pojemników zarządzający mają obowiązek nie dopuścić do przepełniania pojemników i wysypywania odpadów na ziemię);

3) z części nieruchomości niezamieszkałych, których właściciele są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady komunalne usuwane są:

a) z terenu budownictwa wielorodzinnego według częstotliwości określonej w §3 pkt 2, niniejszej uchwały,

b) z terenu budownictwa jednorodzinnego według częstotliwości określonej w §3 pkt 1, niniejszej uchwały.

§ 4. Przeterminowane leki zbierane są w wyznaczonych aptekach. Wykaz aptek udostępniony jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów.

§ 5. 1 W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będą odbierane:

1) odpady zielone;

2) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

3) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe;

4) zużyte baterie i akumulatory;

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

6) zużyte opony;

7) surowce wtórne;

8) odpady biodegradowalne;

9) przeterminowane leki i chemikalia

2. Zebrane odpady należy dostarczyć do PSZOK własnym transportem. Warunkiem przyjęcia odpadów do punktu zbiórki jest ich dostarczenie jako odpadów wyselekcjonowanych zgodnie z podziałem na w/w frakcje.

§ 6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane w ramach tzw. "wystawek" organizowanych przez PSZOK, po wcześniejszym uzgodnieniu terminów i miejsc odbierania odpadów z Urzędem Miasta Zambrów.

§ 7. W ramach zryczałtowanej opłaty będą odebrane wyłącznie odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót w ilości do 1 m3 jednorazowo.

§ 8. Odpady budowlano-remontowe będą odbierane także z nieruchomości po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania:

1) na terenach zabudowy wielorodzinnej : do zarządcy nieruchomości,

2) na terenach zabudowy jednorodzinnej: do podmiotu świadczącego usługi odbierania odpadów komunalnych.

§ 9. Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości oraz odpady zebrane w PSZOK zostaną przekazane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych z siedzibą w Czerwonym Borze, gmina Zambrów.

§ 10. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług właściciele nieruchomości mogą zgłosić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne. Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić rejestr reklamacji.

§ 11. Traci moc uchwała Nr 136/XXVII/13 Rady Miasta Zambrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. poz.1813).

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z dniem 1 października 2015 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama