reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/39/15 Rady Miasta Sejny

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sejny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; poz. 645, poz.1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz.199, poz. 443, poz.774), w związku z wykonaniem Uchwały Nr XXXVII/194/14 Rady Miasta Sejny z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sejny" - Rada Miasta Sejny uchwala co następuje:

§ 1. 1. Stwierdza się, że niniejsza zmiana "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sejny, o której mowa w ust.2 nie narusza ustaleń obowiązującego "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sejny", zatwierdzonego Uchwałą Nr XVII/115/2000 Rady Miasta Sejny z dnia 15 lutego 2000r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXXV/182/09 z dnia 29 października 2009 r. oraz Uchwałą Nr XXIX/158/13 z dnia 4 lipca 2013 r., oraz Uchwałą Nr X/38/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.

2. Uchwala się zmianę "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sejny", zatwierdzonego Uchwałą Nr III/10/06 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2006 r. (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego z dnia 9 lutego 2007 r. Nr 37, poz.306) ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr VII/35/07 z dnia 30 maja 2007 r., (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego z dnia 25 czerwca 2007 r. Nr 145 poz. 1339), Uchwałą Nr XXXV/183/09 z dnia 29 października 2009 r. (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego z dnia 2 grudnia 2009 r. Nr 227, poz.2680) oraz Uchwałą Nr XXIX/159/13 z dnia 4 lipca 2013 r. (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego z 12 lipca 2013 r. poz.2923) - zwaną "niniejszą zmianą planu" - obejmującą:

1) części terenów oznaczonych w obowiązującym planie symbolami: 19R, 60P, 81MNU, 10MN/U, 72P, 22MW/U, w odniesieniu do działek nr 1555/1, 1557/14, 1557/24, 1557/25, 1557/27, 1559/30, 1505/1, 739/10, 739/9, 739/2, 740/5, 1538/86, 1538/89, 494/18.

2) sprostowania oczywistych błędów.

3. Niniejsza zmiana planu składa się z ustaleń stanowiących treść niniejszej Uchwały oraz następujących załączników podlegających uchwaleniu i opublikowaniu:

1) rysunek zmiany planu w skali 1:500, stanowiący załącznik nr 1;

2) rysunek zmiany planu w skali 1:500, stanowiący załącznik nr 2;

3) rysunek zmiany planu w skali 1:500, stanowiący załącznik nr 3;

4) rysunek zmiany planu w skali 1:500, stanowiący załącznik nr 4;

5) rysunek zmiany planu w skali 1:500, stanowiący załącznik nr 5;

6) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, stanowiące załącznik nr 6.

4. Rysunki niniejszej zmiany planu ponumerowane od 1 do 5, wymienione w ust.3, zastępują w granicach w nich określonych, odpowiednią część rysunku planu, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr III/10/06 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2006 r.

§ 2. W Uchwale Nr III/10/06 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sejny z późniejszymi zmianami wymienionymi w § 1. ust. 2. - wprowadza się następujące zmiany:

1) W rozdziale 3, w § 24, ust.3 - w tabeli dodaje się pozycję 12 następującej treści:

budynek mieszkalno - usługowy nr rej.1661, ul. Zawadzkiego 15";

2) W rozdziale 3, w § 24, ust.3 - w tabeli dodaje się pozycję 13 następującej treści:

młyn parowy" nr rej.1668, ul. Młynarska 11";

3) W rozdziale 3, w § 24, ust.3 - w tabeli skreśla się pozycje nr 4 i nr 5.

4) W rozdziale 6. w § 43 dodaje się punkt 4 następującej treści:

budowę, rozbudowę i przebudowę sieci i urządzeń wodociagowych należy realizować zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (j.t. Dz.U z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn.zm.)";

5) W rozdziale 6. w § 44 dodaje się punkt 9 następującej treści:

budowę, rozbudowę i przebudowę sieci i urządzeń kanalizacyjnych należy realizować zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (j.t. Dz.U z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn.zm.)";

6) W rozdziale 6. w § 45 skreśla się punkty 1, 2, 3, 4, które zastępuje się następująca treścią:

Gospodarkę odpadami należy realizować zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz.1399 z późn.zm.).";

7) W rozdziale 6. w § 47 punkt 2 otrzymuje brzmienie:

gazyfikację należy realizować zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (D.U. z 2013 r. poz.640) z późniejszymi zmianami;";

8) W rozdziale 6. w § 48 punkt 3 otrzymuje brzmienie:

budowę, rozbudowę, przebudwę sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych należy realizować zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz.U z 2012 r. poz. 1059.z późniejszymi zmianami) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy;";

9) W rozdziale 6. w § 49 dodaje się punkt 4 następującej treści:

budowę, rozbudowę i przebudowę sieci oraz urządzeń telekomunikacyjnych należy realizować zgodnie z:

a) ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (j.t. Dz.U.z 2014 r. poz.243 z późn.zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy;

b) ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U z 2010 r. Nr 106, poz. 675 z późn.zm.)oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.";

10) W rozdziale 7, po § 197, dodaje się § 198 następującej treści:

Na terenie oznaczonym na rysunku zmiany planu symbolem 10.1 MN/U (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały) ustala się:

1. Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie. - układ zabudowy podkreślający przebieg ulic;

2) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:

a) uzupełnienie zabudowy powinno być realizowane w sposób zgodny z dotychczasowym układem przestrzennym, z uwzględnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy;

b) ustala się, że na działce budowlanej możliwa jest lokalizacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego z usługami, jak również wolnostojących budynków gospodarczych, garażowych i usługowych;

3) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji - nie ustala się;

4) Zakazy i nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów - dopuszcza się lokalizowanie budynków na granicy działek budowlanych i łączenie budynków na granicy działek.

3. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego - ustala się zgodnie z rozdziałem 4.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej - ustala się zgodnie z rozdziałem 3.

5. Obiekty i tereny chronione - teren położony jest w strefie ochrony krajobrazu "E", dla którego obowiązują ustalenia rozdziału 3 ust. 3 § 27.

6. Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych - nie ustala się.

7. Zasady umieszczania nośników reklamowych - dopuszcza się szyldy i tablice reklamowe umieszczone na elewacji budynków o wymiarach nie większych niż 1,0 m x 2,0 m; nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych

8. Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych - nie dopuszcza się realizacji tymczasowych obiektów usługowo - handlowych.

9. Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni - dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak stacje elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefonicznie, urządzenia służące doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.

10. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) Linie zabudowy - nieprzekraczalna linia zabudowy wskazana na rysunku planu nr 1, w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi publicznej;

2) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - nie więcej niż 30%;

3) Powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 60%.

11. Ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy:

1) Wysokość zabudowy - do trzech kondygnacji naziemnych, łącznie z użytkowym poddaszem - do 12,0 m;

2) Geometria głównych połaci dachu - dwuspadowe o spadku od 30o - 450;

3) Dopuszcza się dachy płaskie dla budynków gospodarczych i garażowych;

4) Ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz w odcieniach tych kolorów;

5) W stosunku do budynków istniejących dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę wyłącznie na zasadach określonych w planie.

12. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) Dopuszcza się podział i scalanie nieruchomości na zasadach określonych w przepisach szczególnych;

2) Minimalna szerokość frontu działek budowlanych - 16,0 m;

3) Minimalna powierzchnia działek budowlanych - 900 m2;

4) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - 800 - 900.

13. Zasady tymczasowego przeznaczenia terenów - nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenów.

14. Określenie wysokości stawek procentowych służących ustaleniu podstawy opłaty od wzrostu wartości nieruchomości - 10%.

15. Inne ustalenia - ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 5.";

11) W rozdziale 7, po § 198, dodaje się § 199 następującej treści:

Na terenie oznaczonym na rysunku zmiany planu symbolem 22.1 MW/U (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały) ustala się:

1. Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie - nie ustala się;

2) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:

a) uzupełnienie zabudowy powinno być realizowane w sposób zgodny z dotychczasowym układem przestrzennym, z uwzględnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy;

b) ustala się, że na terenie 22.1 MW/U możliwa jest lokalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych, jak również budynków usługowych, garażowych i parkingów;

3) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji - nie ustala się.

4) Zakazy i nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:

a) dopuszcza się usługi wbudowane w parterach budynków;

b) zabrania się lokalizacji budynków garażowych mniejszych niż pięciostanowiskowe.

3. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego - ustala się zgodnie z rozdziałem 4.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej - ustala się zgodnie z rozdziałem 3.

5. Obiekty i tereny chronione - teren położony jest w strefie ochrony krajobrazu "E", dla którego obowiązują ustalenia rozdziału 3 ust. 3 § 27.

6. Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych - nie ustala się.

7. Zasady umieszczania nośników reklamowych - dopuszcza się szyldy i tablice reklamowe umieszczone na elewacji budynków pomiędzy oknami parteru a oknami pierwszego piętra lub wzdłuż gzymsu budynku; nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych.

8. Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych - nie dopuszcza się jedynie obiekty niezwiązane trwale z gruntem, o powierzchni zabudowy nie większej niż 12 m2.

9. Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni - dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak stacje elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefonicznie, urządzenia służące doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.

10. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) Linie zabudowy - nieprzekraczalna linia zabudowy wskazana na rysunku planu nr 2, w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi publicznej;

2) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - nie więcej niż 50%;

3) Powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 40%.

11. Ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy:

1) Wysokość zabudowy - do czterech kondygnacji naziemnych, łącznie z ewentualnym użytkowym poddaszem - do 14,5 m;

2) Geometria głównych połaci dachu - stropodachy;

3) Dopuszcza się dachy płaskie dla budynków usługowych i wielogarażowych;

4) Ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz w odcieniach tych kolorów;

5) W stosunku do budynków istniejących dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę wyłącznie na zasadach określonych w planie.

12. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - dopuszcza się podział i scalanie nieruchomości na zasadach określonych w przepisach szczególnych;

13. Zasady tymczasowego przeznaczenia terenów - nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenów.

14. Określenie wysokości stawek procentowych służących ustaleniu podstawy opłaty od wzrostu wartości nieruchomości - 10%.

15. Inne ustalenia - ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 5.";

12) W rozdziale 7, po § 199, dodaje się § 200 następującej treści:

Na terenie oznaczonym na rysunku zmiany planu symbolem 60.1P (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały) ustala się:

1. Przeznaczenie terenu - zabudowa przemysłowo - techniczna.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie - nie ustala się;

2) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:

c) uzupełnienie zabudowy powinno być realizowane w sposób zgodny z dotychczasowym układem przestrzennym;

d) ustala się, że na terenie 60.1P możliwa jest lokalizacja budynków produkcyjnych, jak również budynków magazynowych, składowych, gospodarczych, garażowych, technicznych, administracyjnych, socjalnych i innych obiektów pomocniczych związanych z zakładem produkcyjnym;

3) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji - nie ustala się;

4) Zakazy i nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:

a) dopuszcza się adaptację i rozbudowę istniejących obiektów przemysłowych i produkcyjnych oraz lokalizowanie nowych obiektów służących produkcji;

b) dopuszcza się lokalizowanie budynków i budowli na granicy działek geodezyjnych.

3. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego - ustala się zgodnie z rozdziałem 4.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej - ustala się zgodnie z rozdziałem 3.

4. Obiekty i tereny chronione - teren położony jest w strefie ochrony krajobrazu "E", dla którego obowiązują ustalenia rozdziału 3 ust. 3 § 27.

5. Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych - nie ustala się.

6. Zasady umieszczania nośników reklamowych - dopuszcza się wolnostojące nośniki reklamowe.

7. Zasady rozmieszczania tymczasowych - dopuszcza się tymczasowe obiekty niezwiązane trwale z gruntem.

9. Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni - dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak stacje elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefonicznie, urządzenia służące doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków oraz inne niezbędne do prowadzenia procesów technologicznych.

10. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) Linie zabudowy od granic nieruchomości inwestora - zgodnie z przepisami budowlanymi;

2) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - nie więcej niż 60%;

3) Powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 3%.

11. Ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy:

1) Wysokość zabudowy - do 12,0 m;

2) Geometria głównych połaci dachu - dachy płaskie (stropodachy) lub spadziste dwuspadowe, wielospadowe, o kącie nachylenia połaci do 450;

3) Ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz w odcieniach tych kolorów;

4) W stosunku do budynków istniejących dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę wyłącznie na zasadach określonych w planie;

5) Wyżej wymienione wymagania nie dotyczą urządzeń technologicznych takich jak: wieże, słupy, kominy, silosy itp.

12. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - dopuszcza się podział i scalanie nieruchomości na zasadach określonych w przepisach szczególnych;

13. Zasady tymczasowego przeznaczenia terenów - nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenów.

14. Określenie wysokości stawek procentowych służących ustaleniu podstawy opłaty od wzrostu wartości nieruchomości - 10%.

15. Inne ustalenia - ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 5.";

13) W rozdziale 7, po § 200, dodaje się § 201 następującej treści:

Na terenie oznaczonym na rysunku zmiany planu symbolem 72.1P (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały ) ustala się:

1. Przeznaczenie terenu - zabudowa przemysłowo - techniczna.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie - nie ustala się;

2) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:

a) uzupełnienie zabudowy powinno być realizowane w sposób zgodny z dotychczasowym układem przestrzennym;

b) ustala się, że na terenie 72.1P możliwa jest lokalizacja budynków produkcyjnych, jak również budynków magazynowych, składowych, gospodarczych, garażowych, technicznych, administracyjnych, socjalnych i innych obiektów pomocniczych związanych z zakładem produkcyjnym.

3) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji - nie ustala się.

4) Zakazy i nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:

a) dopuszcza się adaptację i rozbudowę istniejących obiektów przemysłowych i produkcyjnych oraz lokalizowanie nowych obiektów służących produkcji artykułów żywności i artykułów spożywczych;

b) dopuszcza się lokalizowanie budynków i budowli na granicy działek geodezyjnych.

3. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego - ustala się zgodnie z rozdziałem 4.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej - ustala się zgodnie z rozdziałem 3.

5. Obiekty i tereny chronione - teren położony jest w strefie ochrony krajobrazu "E", dla którego obowiązują ustalenia rozdziału 3 ust. 3 § 27.

6. Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych - nie ustala się.

7. Zasady umieszczania nośników reklamowych - dopuszcza się wolnostojące nośniki reklamowe.

8. Zasady rozmieszczania tymczasowych - dopuszcza się tymczasowe obiekty niezwiązane trwale z gruntem.

9. Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni - dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak stacje elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefonicznie, urządzenia służące doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków oraz inne niezbędne do prowadzenia procesów technologicznych.

10. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) Linie zabudowy od granic nieruchomości inwestora - zgodnie z przepisami budowlanymi;

2) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - nie więcej niż 50%;

3) Powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 25%.

11. Ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy:

1) Wysokość zabudowy - do 12,0 m;

2) Geometria głównych połaci dachu - dachy płaskie (stropodachy) lub spadziste dwuspadowe, wielospadowe, o kącie nachylenia połaci do 450;

3) Ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz w odcieniach tych kolorów;

4) W stosunku do budynków istniejących dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę wyłącznie na zasadach określonych w planie;

5) Wyżej wymienione wymagania nie dotyczą urządzeń technologicznych takich jak: wieże, słupy, kominy, silosy itp.

12. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - dopuszcza się podział i scalanie nieruchomości na zasadach określonych w przepisach szczególnych;

13. Zasady tymczasowego przeznaczenia terenów - nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenów.

14. Określenie wysokości stawek procentowych służących ustaleniu podstawy opłaty od wzrostu wartości nieruchomości - 10%.

15. Inne ustalenia - ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 5.";

14) W rozdziale 7, po § 201, dodaje się § 202 następującej treści:

Na terenie oznaczonym na rysunku zmiany planu symbolem 81.1MN/U - (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały) ustala się:

1. Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie - nie ustala się;

2) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:

a) uzupełnienie zabudowy powinno być realizowane w sposób zgodny z dotychczasowym układem przestrzennym, z uwzględnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy;

b) ustala się, że na działce budowlanej możliwa jest lokalizacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego z usługami, jak również wolnostojących budynków gospodarczych, garażowych i usługowych;

1) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji - nie ustala się;

2) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów - nie ustala się.

3. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego.

1) ustala się zgodnie z rozdziałem 4;

2) teren znajduje się w zasięgu Obszaru Chronionego Krajobrazu dla którego obowiązują ustalenia, zgodnie z rozdziałem 4.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej - ustala się zgodnie z rozdziałem 3.

5. Obiekty i tereny chronione - teren położony jest w strefie ochrony krajobrazu "E", dla której obowiązują ustalenia rozdziału 3. ust. 3 § 27.

6. Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych - nie ustala się.

7. Zasady umieszczania nośników reklamowych - dopuszcza się szyldy i tablice reklamowe umieszczone na elewacji budynków o wymiarach nie większych niż 1,0 m x 2,0 m; nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych.

8. Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych - nie dopuszcza się realizacji tymczasowych obiektów usługowo - handlowych.

9. Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni - dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak stacje elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefonicznie, urządzenia służące doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.

10. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) Linie zabudowy - nieprzekraczalna linia zabudowy wskazana na rysunku planu nr 5, w odległości 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi publicznej;

2) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - nie więcej niż 30%;

3) Powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 60%.

11. Ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy:

1) Wysokość zabudowy - do dwóch kondygnacji naziemnych, łącznie z użytkowym poddaszem - do 9,5 m;

2) Geometria głównych połaci dachu - dwuspadowe o spadku od 30o - 450;

3) Ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz w odcieniach tych kolorów;

4) W stosunku do budynków istniejących dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę wyłącznie na zasadach określonych w planie.

12. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) Dopuszcza się podział i scalanie nieruchomości na zasadach określonych w przepisach szczególnych;

2) Minimalna szerokość frontu działek budowlanych - 16,0 m;

3) Minimalna powierzchnia działek budowlanych - 900 m2;

4) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - 800 - 900.

13. Zasady tymczasowego przeznaczenia terenów - nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenów.

14. Określenie wysokości stawek procentowych służących ustaleniu podstawy opłaty od wzrostu wartości nieruchomości - 10%.

15. Inne ustalenia - ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 5.".

§ 3. W Uchwale Nr III/10/06 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sejny z późniejszymi zmianami wymienionymi w § 1. ust. 2., wprowadza się następujące sprostowania oczywistych błędów:

1) W § 71. ust. 2.4. skreśla się człon "i jednorodzinnych";

2) W § 71. ust. 5.1. skreśla się człon "oraz na elewacjach budynków mieszkalnych jednorodzinnych";

3) W § 71. ust. 7.2. skreśla się pierwszy tiret o treści "postuluje się zachowanie szerokości frontu działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną na minimum 16 m".

§ 4. Na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/10/06 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sejny, wprowadza się następujące sprostowania oczywistych błędów:

1) Teren oznaczony symbolem "37MN/U", położony przy wschodniej granicy miasta, winien być oznaczony "77MN/U";

2) Teren oznaczony symbolem "10KZ", stanowiący pas drogowy od ul. Wojska Polskiego, oznaczonej symbolem 7.1.KZ do drogi oznaczonej symbolem 78KD, winien być oznaczony symbolem "10KL".

§ 5. W Uchwale Nr III/10/06 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sejny z późniejszymi zmianami wymienionymi w § 1. ust. 2., wprowadza się następujące zmiany w numeracji paragrafów:

1) § 198 (skutki prawne uchwalenia planu) zmienia się na § 203;

2) Kolejno, § 199 - 208 zmieniają się odpowiednio na § 203 - 208.

§ 6. Dla do części terenów oznaczonych symbolami: 19R, 60P, 81MNU, 10MN/U, 72P, 22MW/U, tracą moc ustalenia zawarte w "Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miata Sejny" zatwierdzonym Uchwałą Nr III/10/06 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2006r. z późniejszymi zmianami wymienionymi w § 1. ust. 2., odnoszące się terenów objętych niniejszą Uchwałą, oznaczonych symbolami: 19.1R, 60.1P, 81.1MNU, 10.1MN/U, 72.1P, 22.1MW/U.

§ 7. Nie rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag do zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sejny", gdyż w przysługującym okresie od 23 marca 2015 r. do 5 maja 2015 r. nie wpłynęły uwagi.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Romuald Jakubowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/39/15
Rady Miasta Sejny
z dnia 25 czerwca 2015 r.

rysunek zmiany planu

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/39/15
Rady Miasta Sejny
z dnia 25 czerwca 2015 r.

rysunek zmiany planu

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/39/15
Rady Miasta Sejny
z dnia 25 czerwca 2015 r.

rysunek zmiany planu

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/39/15
Rady Miasta Sejny
z dnia 25 czerwca 2015 r.

rysunek zmiany planu

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/39/15
Rady Miasta Sejny
z dnia 25 czerwca 2015 r.

rysunek zmiany planu

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/39/15
Rady Miasta Sejny
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Rozstrzygniecie o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji.

Rozstrzygnięcie
o sposobie realizacji i zasadach finansowania
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy

Zgodnie z art.20 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r.poz.199, poz.443, poz.774)

rozstrzyga się o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w zmianie

"Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sejny"

w sposób następujący:

Zmiana "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sejny" nie obejmuje terenów, na których mogłyby być realizowane zadania własne gminy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama