| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/31/15 Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 5 sierpnia 2015r.

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego "Mój Rynek" w Nowogrodzie

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin targowiska miejskiego "Mój Rynek" w Nowogrodzie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVI/204/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego ( Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z dnia 6 lipca 2010 roku Nr, 162, poz. 1998).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Chojnowski


Załącznik do Uchwały Nr XI/31/15
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 5 sierpnia 2015 r.

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO "MÓJ RYNEK" W NOWOGRODZIE

§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z targowiska miejskiego "Mój Rynek" zlokalizowanego w Nowogrodzie przy ul. Targowej, zwanego dalej targowiskiem.

§ 2. 1. Właścicielem targowiska jest Gmina Nowogród.

2. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Burmistrz Nowogrodu, a w jego imieniu Kierownik Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie.

§ 3. 1. Od osób prowadzących handel na targowisku pobiera się opłatę targową dzienną, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

2. Opłata targowa pobierana jest przez inkasenta. Dowodem uiszczenia opłaty jest pokwitowanie wystawione przez inkasenta, które należy zachować do kontroli i posiadać stale przy sobie w miejscu sprzedaży.

§ 4. 1. Targowisko oznaczone jest tablicą o treści: "Targowisko miejskie Mój Rynek w Nowogrodzie" z informacją, że budowa Targowiska jest współfinansowana ze środków PROW i oznaczona zgodnie z wytycznymi z księgi wizualizacji znaku marki PROW na lata 2007-2013.

2. Targowisko posiada tablicę informacyjna, na której zamieszczone są podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania targowiska tj. nazwa i adres właściciela targowiska oraz numer telefonu, wysokość opłaty targowej, regulamin targowiska oraz wewnętrzne informacje i ogłoszenia dotyczące funkcjonowania targowiska.

§ 5. 1. Targowisko jest czynne w soboty od godziny 5.00 do godziny 13.00.

2. W uzasadnionych przypadkach targowisko może być czynne w inne dni tygodnia niż określony w ust. 1 na podstawie zarządzenia Burmistrza Nowogrodu.

3. Dokonywanie czynności zaopatrzeniowych pod potrzeby przydzielonego miejsca handlowego winno być zakończone do godz. 7:30. Czynności wyładowczo-załadowcze nie powinny przekraczać 15 minut i nie powinny powodować utrudnień w ruchu drogowym i pieszym. W trakcie ich dokonywania należy dostosować się do istniejącego oznakowana drogowego i poleceń administrującego targowiskiem.

§ 6. 1. Targowisko podzielone jest na dwie sekcje: sekcję A i sekcję B. W sekcji A prowadzona jest sprzedaż produktów rolno-spożywczych, a w sekcji B - pozostałych produktów.

2. Sekcja A wyznaczona do sprzedaży produktów rolno-spożywczych powinna zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska.

3. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą towarów rolno-spożywczych, dopuszcza się możliwość zagospodarowania niewykorzystanych miejsc w sekcji A poprzez sprzedaż pozostałych towarów.

§ 7. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące uczestniczyć w obrocie handlowym.

§ 8. 1. Targowisko jest powszechnym miejscem sprzedaży wszelkich artykułów spożywczych, rolnych i przemysłowych za wyjątkiem towarów, na sprzedaż których wymagane jest uzyskanie zezwolenia odpowiednich organów na podstawie przepisów szczególnych.

2. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych przepisach, a w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

3. Grzyby surowe dziko rosnące i suszone dopuszcza się do sprzedaży na warunkach określonych przepisami o ich obrocie.

§ 9. Na targowisku zabrania się:

1) zakłócania porządku publicznego i spokoju;

2) używania urządzeń nagłaśniających (głośników, megafonów itp. ) bez zgody administratora targowiska;

3) wprowadzania psów (nie dotyczy psów przewodników);

4) sprzedaży zwierząt;

5) spożywania napojów alkoholowych i używania innych środków odurzających i prowadzenia działalności przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;

6) prowadzenia gier hazardowych i losowych bez zezwolenia wydanego na podstawie odrębnych przepisów;

7) wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych;

8) sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów;

9) samowolnej zmiany usytuowania stoiska handlowego i wydzielonej powierzchni sprzedaży oraz zmiany i zamiany miejsca sprzedaży, a także odstępowania miejsca sprzedaży;

10) wystawiania towarów poza teren wskazanego przez administratora targowiska miejsca sprzedaży;

11) pozostawiania przenośnych lub przewoźnych straganów, po godzinach otwarcia targowiska;

12) wjeżdżania pojazdami na teren targowiska poza wyznaczonym miejscem do parkowania, w wyjątkowych przypadkach możliwy jest wjazd za zgodą inkasenta;

13) parkowania pojazdów, z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych;

14) umieszczania reklam, ogłoszeń itp. na terenie oraz wokół targowiska bez zgody administratora.

§ 10. 1. Handel powinien odbywać się tylko i wyłącznie w obrębie targowiska obejmującego teren trwale ogrodzony.

2. Za zgodą inkasenta dopuszcza się handel poza terenem ogrodzonym w przypadku braku miejsca na terenie trwale ogrodzonym ( do momentu realizacji etapu II przebudowy targowiska miejskiego).

§ 11. Zajmowanie miejsca na targowisku oraz ustawianie straganów, ław, stołów i wszelkiego rodzaju sprzętu powinno odbywać się według wskazań inkasenta.

§ 12. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do:

1) przestrzegania regulaminu targowiska;

2) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym;

3) zajmowania i korzystania do celów handlowych wyłącznie z wyznaczonych miejsc sprzedaży;

4) utrzymania porządku i czystości miejsc, na których prowadzą sprzedaż, w przypadku pozostawienia stoiska nieuporządkowanego kosztami sprzątania zostanie obciążony sprzedający;

5) segregacji odpadów do odpowiednio oznakowanych pojemników;

6) posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości oraz innych dokumentów umożliwiających określenie legalności prowadzonej działalności handlowej;

7) niezwłocznego wniesienia dziennej opłaty targowej;

8) posiadania aktualnego dowodu opłaty targowej i okazywania go na każde żądanie obsługi targowiska oraz upoważnionych do kontroli innych podmiotów;

9) okazywania na żądanie przedstawicieli właściwych organów upoważnionych do kontroli odrębnymi przepisami, dokumentów upoważniających do prowadzenia sprzedaży.

§ 13. 1. Miejsce sprzedaży dla uprawnionych do prowadzenia handlu na targowisku wyznacza inkasent.

2. Miejscem sprzedaży jest wykupione w danym dniu stanowisko (stanowiska) znajdujące się na terenie targowiska.

3. Dopuszcza się możliwość rezerwacji stanowisk handlowych.

4. Rezerwując miejsca administrator jest zobowiązany zabezpieczyć co najmniej 50% stanowisk na towary rolno-spożywcze.

5. Osobie posiadającej rezerwację gwarantuje się możliwość handlu na wyznaczonym stanowisku pod warunkiem zajęcia go do godz. 7.00.

6. Zarezerwowane miejsca handlowe niezajęte do godz. 7.00 w danym dniu targowym mogą

zostać zagospodarowane przez administratora zgodnie z potrzebami w danym dniu.

7. Osoba posiadająca rezerwację przed wjazdem na Targowisko powinna okazać inkasentowi Targowiska jej pisemne potwierdzenie i dokonać bieżącej opłaty.

8. W przypadku braku pisemnego potwierdzenia rezerwacji, administrator Targowiska - w przypadku wolnych miejsc handlowych - wskazuje inne stanowisko do handlu.

§ 14. Prawo do kontroli wniesienia opłaty targowej mają:

1) upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie;

2) inne podmioty uprawnione na mocy odrębnych przepisów.

§ 15. 1. Podmiotom prowadzącym działalność handlową na targowisku przysługuje prawo wnoszenia skarg oraz wniosków dotyczących funkcjonowania targowiska na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.

2. Książkę skarg i wniosków przechowuje i udostępnia na żądanie zainteresowanych inkasent.

§ 16. Zmiany regulaminu następują w trybie właściwym dla jego ustalenia.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Chojnowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Komorniczak

Doradca podatkowy, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »