reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/38/15 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych

z dnia 25 sierpnia 2015r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kołaki Kościelne

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 kwietnia 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877, z 2015 r. poz. 357) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kołaki Kościelne", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX/98/05 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 109, poz. 1316).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Janusz Podbielski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/38/15
Rady Gminy w Kołakach Kościelnych
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kołaki Kościelne

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kołaki Kościelne, zwany dalej "Regulaminem" określa w szczególności:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego, w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kołaki Kościelne;

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach Regulaminu jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kołaki Kościelne;

2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kołaki Kościelne;

3) ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

4) uczniach - należy przez to rozumieć uczniów, wychowanków i słuchaczy, o których mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy, zamieszkałych na terenie Gminy;

5) dyrektorze - należy przez to rozumieć odpowiednio dyrektora szkoły lub innej jednostki, o której mowa w art. 90n ust. 2 pkt 2 ustawy;

6) stypendium - należy przez to rozumieć stypendium szkolne, o którym mowa w art. 90c ust. 2 pkt 1 ustawy;

7) zasiłku - należy przez to rozumieć zasiłek szkolny, o którym mowa w art. 90c ust. 2 pkt 2 ustawy;

8) ustawie o pomocy społecznej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.);

9) ustawie o świadczeniach rodzinnych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114).

Rozdział 2

Sposób ustalania wysokości stypendium w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin

§ 3. 1. Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie ucznia, szczególnie w sytuacji występowania w tej rodzinie jednego z następujących czynników:

1) bezrobocia;

2) niepełnosprawności;

3) ciężkiej lub długotrwałej choroby;

4) wielodzietności;

5) braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych;

6) alkoholizmu lub narkomanii;

7) niepełności rodziny.

2. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) zamieszkują na terenie Gminy;

2) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej);

3) uczą się w szkołach, ośrodkach lub kolegiach wymienionych w art. 90 ust. 3 ustawy.

3. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawnionego do uzyskania prawa do stypendium ustala się zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej na podstawie zaświadczeń lub innych dokumentów albo oświadczeń o wysokości dochodów uzyskiwanych przez wszystkich członków rodziny ucznia lub w przypadku ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, na podstawie zaświadczenia wydanego przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych albo oświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

4. Do wysokości dochodu, o którym mowa w ust. 1 nie wlicza się pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, o której mowa w art. 90c ust. 3 ustawy.

5. Stypendium może być przyznane w pełnej lub częściowej wysokości w zależności od sytuacji materialnej ucznia, uzależnionej od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia i wynosi miesięcznie:

1) od 80% do 200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50 % kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej;

2) od 80% do 150 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi od 50 % do 80 % kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej;

3) od 80% do 100 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi od 80 % do 100 % kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 3

Formy udzielania stypendium

§ 4. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1. Zwrotu całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów, w szczególności:

1) kosztów udziału w szkolnych zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych korepetycjach, zajęciach dodatkowych, w tym dodatkowych lekcji języków obcych pod warunkiem, że wykraczają one poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania;

2) kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

3) wobec uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów, kosztów związanych z zakwaterowania w internacie (bursie) lub na stancji oraz kosztów dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej.

2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym polegającej na refundacji kosztów zakupu:

1) podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego;

2) opłat za udział w wycieczkach, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub imprezach organizowanych przez szkołę

3) materiałów szkolnych, tornistra, plecaka;

4) stroju galowego, stroju sportowego letniego i zimowego, obuwia sportowego letniego i zimowego;

5) komputera (laptopa), tabletu, części komputerowych, nośników danych, drukarki, papieru i tuszu do drukarki, skanera, programów komputerowych związanych z edukacją;

6) dostępu do internetu za miesiące od września do czerwca w danym roku szkolnym;

7) okularów korygujących wzrok.

3. Stypendium szkolne udzielone w formach, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 regulaminu realizowane jest poprzez refundację kosztów na podstawie faktur, rachunków lub oświadczeń wystawionych na nazwisko wnioskodawcy, opiewających na kwotę nie mniejszą niż wysokość przyznanego świadczenia.

4. Dopuszcza się także możliwość refundacji kosztów poniesionych w lipcu i sierpniu danego roku na zakup pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, z wyłączeniem refundacji za dostęp do internetu, związanych z rozpoczęciem lub kontynuowaniem nauki w następnym roku szkolnym.

5. Na zasadach wynikających z ustawy dopuszcza się także możliwość udzielania stypendium szkolnego w formie świadczenia pieniężnego.

6. Wybór formy stypendium należy do wnioskodawcy.

Rozdział 4

Tryb i sposób udzielania stypendium

§ 5. 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:

1) rodzice lub prawnego opiekuna ucznia,

2) pełnoletniego ucznia,

3) dyrektora szkoły.

2. Stypendium może być przyznane również z urzędu.

3. Wniosek o przyznanie stypendium składa się w Urzędzie Gminy w Kołakach Kościelnych w terminach:

1) uczniowie uczęszczający do szkół prowadzonych przez Gminę Kołaki Kościelne oraz uczniowie uczęszczający do szkół, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Kołaki Kościelne - do dnia 15 września danego roku szkolnego,

2) pozostali (dotyczy słuchaczy kolegiów) - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

4. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu.

§ 6. 1. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości dochodów netto członków rodziny wspólnie zamieszkujących i gospodarujących, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności o:

1) dochodzie z tytułu zatrudnienia,

2) ilości hektarów przeliczeniowych lub nakazy podatkowe,

3) odcinki renty, emerytury, lub wypłat alimentów,

4) wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,

5) otrzymywanych zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych, świadczeniach z pomocy społecznej z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,

6) dochodzie z pracy dorywczej,

7) świadczeniach otrzymywanych z Funduszu Pracy (decyzja lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku dla bezrobotnych).

2. Do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy o pomocy społecznej.

3. Pomoc materialną o charakterze socjalnym przyznaje Wójt Gminy Kołaki Kościelne w drodze decyzji administracyjnej, na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

4. Wypłata przyznanego stypendium następuje z podziałem na II transze, w terminach:

1) I transza do dnia 15 grudnia - za okres od września lub października do grudnia danego roku szkolnego,

2) II transza do 15 czerwca - za okres od stycznia do czerwca danego roku szkolnego.

5. Dopuszcza się także możliwość refundacji kosztów poniesionych w lipcu i sierpniu danego roku na zakup pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, z wyłączeniem refundacji za dostęp do internetu, związanych z rozpoczęciem lub kontynuowaniem nauki w następnym roku szkolnym.

Rozdział 5

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 7. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zaistnienia w rodzinie ucznia zdarzenia losowego takiego jak:

1) ciężka i długotrwała choroba ucznia lub członka rodziny;

2) śmierć jednego z rodziców (opiekunów) ucznia;

3) powódź, pożar lub huragan powodujące straty w mieniu należącym do rodziny ucznia;

4) inne nagłe zdarzenie utrudniające prawidłowe funkcjonowanie rodziny ucznia i przebieg nauki ucznia.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

3. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

4. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

5. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń.

6. Wniosek o zasiłek może być składany z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do Regulaminu w trybie przewidzianym dla wniosków o stypendium, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy załączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzeń losowych oraz trudną sytuację materialną rodziny ucznia uzasadniające przyznanie prawa do zasiłku (np. odpis aktu zgonu, zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę, wypadek, zaświadczenie wystawione przez policję, w przypadku kradzieży lub straż pożarną w przypadku pożaru.

8. Przez trudną sytuację materialną rozumieć należy brak możliwości finansowych do kontynuowania nauki.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 8. Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej z urzędu uwarunkowane jest wyrażeniem zgody na wszczęcie tego postępowania.

§ 9. 1. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa, jeżeli:

1) dochód na osobę w rodzinie przekroczył kwotę, o której mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu;

2) uczeń przerwał naukę lub został skreślony z listy uczniów szkoły;

3) uczeń otrzymał inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, które łącznie ze stypendium szkolnym przekracza kwoty, o których mowa w art. 90d ust. 13 ustawy o systemie oświaty.

2. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium, opiekunowie prawni, pełnoletni uczniowie są zobowiązani w terminie 7 dni zawiadomić organ przyznający stypendium o wystąpieniu przyczyn powodujących wstrzymanie lub cofnięcie stypendium.

§ 10. W przypadku zaistnienia sprzeczności pomiędzy przedstawionym stanem faktycznym we wniosku o przyznanie prawa do stypendium lub zasiłku, co do sytuacji dochodowej na osobę w rodzinie ucznia, a faktycznymi dochodami jego rodziny organ przyznający świadczenie socjalne może zlecić Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych przeprowadzenie wywiadu środowiskowego celem oceny sytuacji materialnej rodziny ucznia.

§ 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy rozdziału 8a ustawy o systemie oświaty oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wiceprzewodniczący Rady


Janusz Podbielski


Załącznik Nr 1 do Regulaminu

Do

Wójta Gminy

Kołaki Kościelne

Wniosek

o przyznanie stypendium szkolnego

I. Dane osoby składającej wniosek /rodzica, opiekuna prawnego, lub pełnoletniego ucznia (słuchacza)/*

Imię i nazwisko:

Miejsce zamieszkania:

PESEL (w przypadku uczenia pełnoletniego lub słuchacza)

Obywatelstwo:

Telefon:

Nazwa szkoły w przypadku pełnoletniego ucznia lub słuchacza kolegium/rok nauki

*niepotrzebne skreślić

II. Wnoszę o przyznanie w roku szkolnym ………..………..…………...……..stypendium szkolnego na następujące dzieci:

1/

Imię i nazwisko ucznia

Data urodzenia

Stopień pokrewieństwa

PESEL

Nazwa i siedziba szkoły

Klasa

2/

Imię i nazwisko ucznia

Data urodzenia

Stopień pokrewieństwa

PESEL

Nazwa i siedziba szkoły

Klasa

3/

Imię i nazwisko ucznia

Data urodzenia

Stopień pokrewieństwa

PESEL

Nazwa i siedziba szkoły

Klasa

……/

Imię i nazwisko ucznia

Data urodzenia

Stopień pokrewieństwa

PESEL

Nazwa i siedziba szkoły

Klasa

…../

Imię i nazwisko ucznia

Data urodzenia

Stopień pokrewieństwa

PESEL

Nazwa i siedziba szkoły

Klasa

…../

Imię i nazwisko ucznia

Data urodzenia

Stopień pokrewieństwa

PESEL

Nazwa i siedziba szkoły

Klasa

…../

Imię i nazwisko ucznia

Data urodzenia

Stopień pokrewieństwa

PESEL

Nazwa i siedziba szkoły

Klasa

…../

Imię i nazwisko ucznia

Data urodzenia

Stopień pokrewieństwa

PESEL

Nazwa i siedziba szkoły

Klasa

III. Pożądaną formą stypendium szkolnego jest: (należy zaznaczyć znakiem X właściwe):

całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

Refundacja zakupu pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym( tj. podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocnych do realizacji procesu dydaktycznego, materiałów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju sportowego, obuwia sportowego, komputera, laptopa, tabletu, części komputerowych, nośników danych, drukarki, tuszu do drukarki, papieru, skanera, programów komputerowych związanych z edukacją, dostępu do internetu, okularów korygujących wzrok)

Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania(dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych)

Świadczenie pieniężne

IV. Złożenie wniosku uzasadniam trudną sytuację materialną, wynikającą z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Ponadto w rodzinie występują (należy zaznaczyć znakiem X właściwe):

wielodzietność

bezrobocie

niepełnosprawność

ciężka lub długotrwała choroba

brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych

alkoholizm lub narkomania

zdarzenie losowe (jakie):

rodzina niepełna

V. Dane członków rodziny o osiągniętym dochodzie(dane wszystkich członków rodziny wspólnie z uczniem w jednym gospodarstwie domowym i uzyskiwanych źródłach dochodu przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, których wysokość potwierdzają załączone do wniosku zaświadczenia lub oświadczenia).

W przypadku nie osiągania dochodu wpisać "brak dochodu"

L.p.

Imię i nazwisko członka rodziny

Data urodzenia

Źródło osiągniętego dochodu

Miesięczny dochód netto

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Razem:

Miesięczna wysokość dochodu netto na 1 członka rodziny wynosi ……………..……. zł.

VI. Forma wypłaty świadczenia(należy zaznaczyć znakiem X właściwe):

.

Rachunek bankowy:

Nazwa banku: ……………………………………………………………………………….

Nr rachunku: …………………………………………………………………………………

Wypłata gotówką

VII. Informacja o innych otrzymywanych przez ucznia w roku szkolnym ………../………stypendiach o charakterze socjalnym(jeżeli uczeń otrzymuje takie stypendium ze środków publicznych, należy wskazać rodzaj stypendium, przez kogo i w jakiej wysokości jest wypłacane; jeżeli nie - proszę wpisać "nie dotyczy").

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

VIII. Do wniosku załączam:

1/ ……………………………………………………………………………………………….

2/ ……………………………………………………………………………………………….

3/ ……………………………………………………………………………………………….

4/ ………………………………………………………………………………………………

5/ ………………………………………………………………………………………………

IX. Oświadczenie:

Oświadczam, że:

1/ powyższe dane są prawdziwe,

2/ zapoznałem/zapoznałam się z warunkami uprawniającymi do korzystania ze stypendium szkolnego,

3/ zobowiązuję się niezwłocznie informować Urząd Gminy w Kołakach Kościelnych o zmianie lub ustaniu przyczyn będących podstawą przyznania stypendium, a także o fakcie zaprzestania nauki przez ucznia,

4/ wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych we wniosku danych osobowych przez Urząd Gminy w Kołakach Kościelnych dla celów związanych z przyznaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Kołaki Kościelne, dn. ……….……… …………………………………….

(podpis osoby składającej oświadczenie)

X. Pouczenie

1. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

2. Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie ucznia, szczególnie w sytuacji występowania w tej rodzinie: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

3. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie zamieszkujący na terenie gminy Kołaki Kościelne, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (dochód w rodzinie w przeliczeniu na 1 osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) oraz uczniowie uczący się w szkołach, ośrodkach lub kolegiach wymienionych w art. 90b ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

4. Jako dochody należy wykazać netto: wynagrodzenie za pracę, zasiłek rodzinny, emeryturę lub rentę, dodatek mieszkaniowy, alimenty, zasiłek dla bezrobotnych, dochody z gospodarstwa rolnego (tj. kwota miesięcznego dochodu z 1 ha przeliczeniowego x ilość hektarów przeliczeniowych w danym roku), dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, inne dochody - które należy udokumentować zaświadczeniami lub oświadczeniami.

5. W przypadku pobierania świadczeń z pomocy społecznej oraz zasiłków rodzinnych, udzielanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych - dopuszcza się złożenie oświadczenia o korzystaniu z tych świadczeń. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, w którym składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

6. Uczeń traci prawo do przyznanego stypendium w przypadkach określonych w § 9 Regulaminu.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z powyższym pouczeniem.

……………………………………………………………………………………………………………

(miejscowość, data i czytelny podpis osoby składającej wniosek)


Załącznik Nr 2 do Regulaminu

Do

Wójta Gminy

Kołaki Kościelne

Wniosek

o przyznanie zasiłku szkolnego

by składającej wniosek /rodzica, opiekuna prawnego, lub pełnoletniego ucznia (słuchacza)/*

I. Dane osoImię i nazwisko:

Miejsce zamieszkania:

PESEL (w przypadku uczenia pełnoletniego lub słuchacza)

Obywatelstwo:

Telefon:

Nazwa szkoły w przypadku pełnoletniego ucznia lub słuchacza kolegium/rok nauki

*niepotrzebne skreślić

II. Wnoszę o przyznanie w roku szkolnym ………..………..…………........……..zasiłku szkolnego na następujące dzieci:

1/

Imię i nazwisko ucznia

Data urodzenia

Stopień pokrewieństwa

PESEL

Nazwa i siedziba szkoły

Klasa

2/

Imię i nazwisko ucznia

Data urodzenia

Stopień pokrewieństwa

PESEL

Nazwa i siedziba szkoły

Klasa

3/

Imię i nazwisko ucznia

Data urodzenia

Stopień pokrewieństwa

PESEL

Nazwa i siedziba szkoły

Klasa

……/

Imię i nazwisko ucznia

Data urodzenia

Stopień pokrewieństwa

PESEL

Nazwa i siedziba szkoły

Klasa

…../

Imię i nazwisko ucznia

Data urodzenia

Stopień pokrewieństwa

PESEL

Nazwa i siedziba szkoły

Klasa

…../

Imię i nazwisko ucznia

Data urodzenia

Stopień pokrewieństwa

PESEL

Nazwa i siedziba szkoły

Klasa

…../

Imię i nazwisko ucznia

Data urodzenia

Stopień pokrewieństwa

PESEL

Nazwa i siedziba szkoły

Klasa

…../

Imię i nazwisko ucznia

Data urodzenia

Stopień pokrewieństwa

PESEL

Nazwa i siedziba szkoły

Klasa

III. Wnoszę o przyznanie zasiłku szkolnego w formie: (należy zaznaczyć znakiem X właściwe):

świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym (wydatki, które zostaną pokryte z zasiłku szkolnego):

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności(podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocnych do realizacji procesu dydaktycznego, materiałów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju sportowego, obuwia sportowego, komputera, laptopa, tabletu, części komputerowych, nośników danych, drukarki, tuszu do drukarki, papieru, skanera, programów komputerowych związanych z edukacją, dostępu do internetu, okularów korygujących wzrok)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

IV. Złożenie wniosku uzasadniam:

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

V. Dane członków rodziny o osiągniętym dochodzie(dane wszystkich członków rodziny wspólnie z uczniem w jednym gospodarstwie domowym i uzyskiwanych źródłach dochodu przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku).

W przypadku nie osiągania dochodu wpisać "brak dochodu"

L.p.

Imię i nazwisko członka rodziny

Data urodzenia

Źródło osiągniętego dochodu

Miesięczny dochód netto

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Razem:

Miesięczna wysokość dochodu netto na 1 członka rodziny wynosi …………...……. zł.

VI. Forma wypłaty świadczenia(należy zaznaczyć znakiem X właściwe):

.

Rachunek bankowy:

Nazwa banku: ……………………………………………………………………………….

Nr rachunku: …………………………………………………………………………………

Wypłata gotówką

VII. Do wniosku załączam:

1/ ……………………………………………………………………………………………….

2/ ……………………………………………………………………………………………….

3/ ……………………………………………………………………………………………….

4/ ………………………………………………………………………………………………

5/ ………………………………………………………………………………………………

VIII. Oświadczenie:

Oświadczam, że:

1/ powyższe dane są prawdziwe,

2/ zapoznałem/zapoznałam się z warunkami przyznania zasiłku szkolnego,

3/ wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych we wniosku danych osobowych przez Urząd Gminy w Kołakach Kościelnych dla celów związanych z przyznaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Kołaki Kościelne, dn. ……….……… …………………………………….

(podpis osoby składającej oświadczenie)

IX. Pouczenie

1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zaistnieni9e w rodzinie ucznia zdarzenia losowego, takiego jak:

a) ciężka i długotrwała choroba ucznia lub członka jego rodziny,

b) śmierć jednego z rodziców (opiekunów) ucznia,

c) powódź, pożar lub huragan powodujące straty w mieniu należącym do rodziców (opiekunów) ucznia,

d) inne nagłe zdarzenia utrudniające prawidłowe funkcjonowanie rodziny ucznia i przebiegu nauki ucznia

2. Zasiłek szkolny może być przyznany 1 raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub jako pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym.

3. Zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z powyższym pouczeniem.

……………………………………………………………………………………………………………

(miejscowość, data i czytelny podpis osoby składającej wniosek)

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Godyń

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama