reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 60/X/15 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 26 sierpnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015" wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3.

§ 4. W załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4.

§ 5. W załączniku "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych" wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 7. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:12.961.558 zł w tym: dochody bieżące 12.268.736 zł dochody majątkowe 692.822 zł

- plan wydatków ogółem wynosi:12.961.558 zł w tym: wydatki bieżące 11.240.449 zł wydatki majątkowe 1.721.109 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 60/X/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 60/X/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/X/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015

w zł

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)

Z tego źródła finansowania

Dochody własne j.s.t.

Nadwyżka
budżetowa

z lat ubiegłych

Środki z innych źródeł (wpłaty ludności)

Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u. f. p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

010

01010

6057

6059

Regulacja systemu wodociągowo-wodnego poprzez budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę części wodociągu w miejscowości Mystki-Rzym - Etap II

775.889

775.889

301.524

474.365

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

2.

010

01010

6057

6059

Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóski-Falki, Gmina Wysokie Mazowieckie

102.495

102.495

39.858

62.637

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

3.

010

01010

6050

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolektora sanitarnego w miejscowości Brzóski-Falki

48.160

48.160

48.160

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 8.534 zł

4.

600

60016

6050

Umocnienie poboczy płytami ażurowymi i montaż barierek ochronnych na drodze relacji Mystki-Rzym - Brzóski-Brzezińskie

16.294

16.294

16.294

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

5.

600

60016

6050

Zakup 4 wiat przystankowych wraz z urządzeniem terenu wokół nich w m. Faszcze(2) i Brzóśki Stare(1), Nowa Ruś (1)

20.500

20.500

20.500

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 5.402 zł

6.

600

60016

6050

Wykonanie placu z kostki brukowej wokół wiaty przystankowej w miejscowości Tybory-Olszewo

8.602

8.602

8.602

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

7.

600

60016

6050

Ułożenie chodnika z kostki brukowej w m. Jabłonka Kościelna

6.499

6.499

6.499

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

8.

700

70005

6060

Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej zlewni mleka w miejscowości Dąbrowa-Dzięciel

27.000

27.000

27.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

9.

720

72095

6067

6069

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

103.788

103.788

15.568

88.220

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

10.

750

75023

6050

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku urzędu gminy

30.000

30.000

30.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

11.

754

75412

6050

Modernizacja bramy wjazdowej w garażu OSP w Starej Rusi - montaż automatyki i panelu okiennego

5.300

5.300

5.300

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

12.

754

75412

6060

Zakup agregatu oddymiającego dla OSP Stara Ruś

6.500

6.500

6.500

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

13.

754

75412

6060

Zakup motopompy szlamowej wtx-30 dla OSP Miodusy Wielkie

6.200

6.200

6.200

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

14.

801

80101

6050

Budowa chodnika na terenie SP w Święcku Wielkim

11.000

11.000

11.000

Szkoła Podstawowa w Święcku Wielkim

15.

900

90015

6050

Montaż hybrydowej lampy oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Osipy

12.000

12.000

12.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 5.311 zł

16.

900

90015

6050

Montaż lamp oświelenia ulicznego w miejscowościach: Brzóski-Brzezińskie, Jabłonka Kościelna, Michałki, Miodusy Wielkie, Miodusy-Stasiowięta, Mścichy, Osipy-Lepertowizna, Osipy-Wydziory Pierwsze, Osipy-Zakrzewizna.

165.805

165.805

165.805

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 33.522 zł

17.

900

90095

6050

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach: Brzóski-Brzezińskie, Brzóski-Tatary, Buczyno-Mikosy, Dąbrowa-Dzięciel, Święck-Nowiny, Tybory-Olszewo i Tybory-Wólka.

65.687

65.687

65.687

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 38.873 zł

18.

921

92109

6050

Montaż 2 klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Osipach-Kolonii

10.000

10.000

10.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

19.

921

92109

6050

Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Święcku-Wielkim

18.000

18.000

18.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

20.

921

92109

6050

Ułożenie parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Wólka Duża

6.173

6.173

6.173

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie w całości z funduszu sołeckiego

21.

921

92109

6050

Ułożenie parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Gołasze-Puszcza

28.700

28.700

28.700

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

22.

926

92601

6050

Montaż piłkochwytów na boisku w miejscowości Brzóski-Gromki

6.173

6.173

6.173

Urząd Gminy Wysokie z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

23.

926

92695

6050

Urządzenie placów zabaw w miejscowościach Brzóski-Brzezińskie, Michałki, Miodusy-Stasiowięta, Bryki i Brzóski-Tatary

65.549

65.549

65.549

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 21.311 zł

OGÓŁEM

1.546.314

1.546.314

921.092

625.222

x

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 60/X/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w zł

Lp.

Nazwa i cel programu, projektu lub zadania

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Nazwa funduszu

Nazwa jednostki realizującej zadanie

Rok budżetowy 2015

z tego źródła finansowania

Wydatki własne j.s.t.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

Pozostałe
(w tym środki wymienione w art.5 ust 1 pkt.3)

Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt. 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Projekt pn. "Regulacja systemu wodociągowo-wodnego poprzez budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę części wodociągu w miejscowości Mystki-Rzym" - Etap II

775.889

774.889

301.524

474.365

PROW 2007-2013 Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

2.

Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóski-Falki, Gmina Wysokie Mazowieckie

102.495

102.495

39.858

62.637

PROW 2007-2013 Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

3.

Projekt pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa"

107.343

107.343

16.101

91.242

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

4.

Projekt pn. "URWIS - Umiem, Rozumiem, Wiem i Stosuję"

224.940

224.940

15.937

10.390

198.613

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Zespół Szkół w Jabłonce Kościelnej

OGÓŁEM:

1.210.667

1.210.667

373.420

10.390

826.857

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 60/X/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

w zł

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa jednostki

Rodzaj dotacji

Kwota
w zł.

Rodzaj realizowanego zadania

1.

801

80106

2540

Punkt Przedszkolny "PROMYK" w Kalinowie-Czosnowie

podmiotowa

34.000

Wydatek bieżący.

Funkcjonowanie niepublicznego punktu przedszkolnego

2.

851

85154

2360

Klub Rodzin Abstynenckich "ŁABĘDŹ" w Wysokiem Mazowieckiem

celowa

800

Wydatek bieżący.

Wynagrodzenie terapeuty uzależnień

3.

900

90001

6230

Dotacje przyznawane będą według kolejności składanych wniosków mieszkańcom z terenu gminy

celowa

30.000

Wydatek majątkowy.

Dofinansowanie prac zwiazanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków

4.

900

90095

2830

Dotacje przyznawane będą według kolejności składanych wniosków mieszkańcom z terenu gminy

celowa

5.000

Wydatek bieżący

Dotacja na częściowe pokrycie kosztów kastracji i sterylizacji psów

Ogółem

69.800

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 60/X/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Objaśnienia
dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok

1. Podlaski Urząd Wojewódzki pismem z 10 sierpnia zwiększył o kwotę 2.353 zł dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna". Ww. kwotę należy wprowadzić do planu dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie własne w całości finansowane przez budżet państwa.

2. Podlaski Urząd Wojewódzki pismem z 11 sierpnia 2015 r. dokonał zmian w dotacjach celowych zmniejszając środki na wypłatę świadczeń rodzinnych o 200 zł i zwiększając je na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Zmiany te dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

3. Podlaski Urząd Wojewódzki pismem z 24 sierpnia 2015 r. zwiększył o kwotę 10.293 zł dotację celową na dożywianie. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie własne w części finansowane z dotacji wojewody.

4. Do planu dochodów należy wprowadzić wykonane a niezaplanowane kwoty:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 3.268 zł,

- zwroty od mieszkańców z tytułu rozgraniczeń nieruchomości w 2014 roku - 1.875 zł,

- podatek od spadków i darowizn - 23.061 zł,

- wpłaty sponsorów na organizację festynu rodzinnego w Jabłonce Kościelnej - 8.000 zł.

5. W wyniku zakończenia inwestycji kanalizacyjno-wodociągowych współfinansowanych z budżetu UE w m. Brzóski-Falki i Mystki Rzym należy dokonać korekty planu dochodów i wydatków do poziomu faktycznego wykonania, zmniejszając plan dochodów o kwotę 15.639 zł i plan wydatków o 25.877 zł.

6. Angażując dodatkowo zaplanowane dochody oraz dokonując przesunięć w planie wydatków należy zapewnić środki na:

- zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w Dąbrowie-Dzięcieli - 27.000 zł,

- ułożenie placu z kostki brukowej przy budynku świetlicy w Gołaszach-Puszczy - 28.700 zł,

- ułożenie chodnika na terenie SP w Święcku Wielkim - 11.000 zł,

- odsetki od prolongowanej pożyczki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 7.000 zł,

- wykup gruntów pod drogi (12.150 zł) i związane z nim zmiany wpisów w księgach wieczystych (1.860 zł),

- wydatki na promocję - 18.000 zł,

- uzupełnienie środków na odprawy dla nauczycieli ze zlkwidowanej szkoły podstawowej w Święcku Wielkim - 9.400 zł,

- wynagrodzenie nauczyciela w oddziale przedszkolnym w Święcku Wielkim - 9.400 zł,

- funkcjonowanie stołówki szkolnej przy szkole w Jabłonce Kościelnej - 45.300 zł,

- badania okresowe członków OSP i opłatę zezwolenia za pojazdy uprzywilejowane- 1.050 zł,

- ubezpieczenia sołtysów - 800 zł,

- uzupełnienie środków na zagospodarowanie przestrzeni publicznych w miejscowościach Brzóski-Tatary i Tybory-Olszewo - 6.610 zł.

7. W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy należy zaktualizować odpowiednie załączniki uchwały budżetowej.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama