Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/58/15 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 24 września 2015r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bielskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
(Dz. U. z 2008 r. Nr 45. poz. 271, Nr 234, poz. 1570; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 227, poz. 1505, Nr 31, poz. 206, Nr 98, poz. 817, Nr 95, poz. 788, Nr 92, poz. 753; z 2010 r. Nr 78, poz. 513, Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 112, poz. 654, Nr 106, poz. 622, Nr 122, poz. 696, N 113, poz. 657, z 2012 r. poz.1342, poz. 1544, z 2013 r, poz. 1245, z 2014 r. poz. 1491, poz. 822, z 2015 r. poz. 28, poz. 277, poz. 875, poz. 788), oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrza Miasta Brańsk, Wójta Gminy Bielsk Podlaski, Wójta Gminy Brańsk, Wójta Gminy Boćki, Wójta Gminy Wyszki, Wójta Gminy Rudka, Wójta Gminy Orla oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku, uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bielskiego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W celu dostosowania do potrzeb ludności i zapewnienia dostępności świadczeń aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, apteki ogólnodostępne pełnią dyżury przemienne.

2. Wykaz aptek ogólnodostępnych pełniących dyżury przemienne stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVII/216/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bielskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Adam Miron Łęczycki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/58/15
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 24 września 2015 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bielskiego

Lp.

Adres apteki

Godziny pracy
w dni powszednie

Godziny pracy w soboty

Godziny pracy w niedziele

1.

17-100 Bielsk Podlaski
ul. Mickiewicza 108 A

800 - 1800

Nieczynne

Nieczynne

2.

17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kazimierzowska 5 A

800 - 1900

800 -1500

Nieczynne

3.

17-100 Bielsk Podlaski
ul. Mickiewicza 60 lok. 2

800 - 1900

800 - 1600

Nieczynne

4.

17-100 Bielsk Podlaski
ul. Jagiellońska 24

700 - 1900

800 - 1600

800 - 1600

5.

17-100 Bielsk Podlaski
ul. 3 Maja 15

730 - 2000

730 - 1530

co druga
900 - 1500

6.

17-100 Bielsk Podlaski
ul. Mickiewicza 27

730 - 2100

730 - 2100

co druga
900 - 1500

7.

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Ogrodowa 28

715 - 2000

800 - 1600

Nieczynne

8.

17-100 Bielsk Podlaski
ul. Mickiewicza 31

730 - 2000

800 - 1600

Nieczynne

9.

17-120 Brańsk
ul. Kościuszki 5

800 - 1830 plus pogotowie pracy

800 - 1400 plus pogotowie pracy

pogotowie pracy

10.

17-120 Brańsk
ul. Sienkiewicza 24

745 - 1900

745 - 1500

Nieczynne

11.

17-106 Orla

ul. Bielska 18A

800 - 1700

800 - 1200

Nieczynne

12.

17-111 Bielsk Podlaski

ul. Mickiewicza 51/3

730 - 2000

730 - 1530

Nieczynne

13.

17-123 Rudka
ul. Brańska 13

800 - 1500

Nieczynne

Nieczynne

14.

17-132 Wyszki
ul. Łąkowa 14

800 - 1500

Nieczynne

Nieczynne

15.

17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kryniczna 10 A

730 - 1730

730 - 1500

Nieczynne

16.

17-100 Bielsk Podlaski
ul. 3 Maja 12

730 - 2000

800 - 1600

Nieczynne

17.

17-100 Bielsk Podlaski
ul. Jagiellońska 32

730 - 1830

Nieczynne

Nieczynne

18.

17-100 Bielsk Podlaski
ul. Piłsudskiego 27

700 - 2200

700 - 2200

800 - 2000

19.

17-111 Boćki
ul. Dubieńska 6

800 - 1600

900 - 1100

Nieczynne

20.

Punkt Apteczny
17-120 Brańsk,
Holonki 63

800 - 1400

Nieczynne

Nieczynne

21.

17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kleszczelowska 1 B

800 - 2000

Nieczynne

Nieczynne

22.

17-100 Bielsk Podlaski
ul. Żwirki i Wigury 8

800 - 2000

800 - 1800

900 - 1500

23.

17-120 Brańsk
ul. Kościelna 9

800 - 1800 plus pogotowie pracy

pogotowie pracy

Nieczynne

24.

17-120 Brańsk ul. Mickiewicza 17

700 - 2000

700 - 1600

Nieczynne


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/58/15
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 24 września 2015 r.

§ 1. Wykaz aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bielskiego pełniących dyżury przemienne

(trwające jedną dobę, rozpoczynając od godziny 800 i trwające do godziny 800 następnego dnia)*

Lp.

Adres apteki

Harmonogram dyżurów w okresie
od 01.11.2015 r. do 17.11.2015 r.

1.

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 31

01.11.2015 r. - 02.11.2015 r.

2.

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kryniczna 10 A

02.11.2015 r. - 03.11.2015 r.

3.

17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 12

03.11.2015 r. - 04.11.2015 r.

4.

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Jagiellońska 32

04.11.2015 r. - 05.11.2015 r.

5.

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Piłsudskiego 27

05.11.2015 r. - 06.11.2015 r.

6.

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1 B

06.11.2015 r. - 07.11.2015 r.

7.

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Żwirki i Wigury 8

07.11.2015 r. - 08.11.2015 r.

8.

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 108 A

08.11.2015 r. - 09.11.2015 r.

9.

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kazimierzowska 5 A

09.11.2015 r. - 10.11.2015 r.

10.

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 60 lok. 2

10.11.2015 r. - 11.11.2015 r.

11.

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Jagiellońska 24

11.11.2015 r. - 12.11.2015 r.

12.

17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 15

12.11.2015 r. - 13.11.2015 r.

13.

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 27

13.11.2015 r. - 14.11.2015 r.

14.

17-100 Bielsk Podlaski ul. Ogrodowa 28

14.11.2015 r. - 15.11.2015 r.

15.

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 51/3

15.11.2015 r. - 16.11.2015 r.

*w aptekach nie pełniących dyżuru, w miejscu widocznym wywieszona jest informacja o adresie apteki pełniącej dyżur przemienny (całodobowy).

§ 2. Harmonogram dyżurów w poszczególnych aptekach ulega cyklicznym powtórkom odpowiednio do kolejności wskazanej w wykazie aptek wymienionych w § 1, natomiast ulega zmianie data dyżuru odpowiednio do dni kalendarzowych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe