Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 106/XV/15 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie nadania nazw dla rond zlokalizowanych na terenie Miasta Łomża

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. 2013 r. poz. 594; zm., poz. 645, poz.1318; z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nadać nazwę - kpt. Antoniego Kozłowskiego ps. "Biały" rondu, które jest skrzyżowaniem ulicy Wojska Polskiego i ulicy Meblowej. Położenie ulicy określa załącznik graficzny Nr 1 do uchwały.

2. Nadać nazwę - ppłk. Stanisława Żochowskiego rondu, które jest skrzyżowaniem ulicy Meblowej i ulicy Saperskiej. Położenie ulicy określa załącznik graficzny Nr 1 do uchwały.

3. Nadać nazwę - mjr. Jana Tabortowskiego ps. "Bruzda" rondu, które jest skrzyżowaniem Al. Józefa Piłsudskiego i ulicy Spokojnej. Położenie ulicy określa załącznik graficzny Nr 2 do uchwały.

4. Nadać nazwę - por. Kazimierza Żebrowskiego ps. "Bąk" rondu, które jest skrzyżowaniem Al. Józefa Piłsudskiego i ulicy Towarowej. Położenie ulicy określa załącznik graficzny Nr 2 do uchwały.

5. Nadać nazwę - Jadwigi Dziekońskiej ps. "Jadzia" rondu, które jest skrzyżowaniem ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego i ulicy Akademickiej. Położenie ulicy określa załącznik graficzny Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży


Bernadeta Krynicka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 106/XV/15
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 września 2015 r.

Mapa określająca położenie rond

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 106/XV/15
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 września 2015 r.

Mapa określająca położenie rond

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe