Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/49/15 Rady Gminy Krypno

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1384B (Morusy - dr woj. Nr 671) i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, poz. 774, poz. 870), art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), w związku z Uchwałą Nr X/69/15 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 września 2015 r. w sprawie pozbawienia drogi Nr 1384B /Morusy - dr woj. Nr 671/, przebiegającej na terenie Gminy Krypno dotychczasowej kategorii drogi powiatowej, po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Mońkach, Rada Gminy Krypno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przejmuje się i zalicza do kategorii dróg gminnych dotychczasową drogę powiatową Nr 1384B /Morusy - dr woj. Nr 671/, przebiegającą w całości na terenie Gminy Krypno, obejmującą działki ewidencyjne nr 98/2 i nr 94, obręb 10 Morusy gm. Krypno.

2. Położenie i przebieg drogi gminnej, o której mowa w § 1, oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krypno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Tomasz Walendziński


Uzasadnienie

W związku z planami inwestycyjnymi Gminy Krypno na lata kolejne, w tym możliwością otrzymania dotacji do budowy, przebudowy lub remontów dróg lokalnych, Wójt Gminy Krypno wystąpił z wnioskiem do Zarządu Powiatu w Mońkach w sprawie przejęcia drogi powiatowej Nr 1384B /Morusy - dr woj. Nr 671/ od powiatu monieckiego na rzecz Gminy Krypno poprzez pozbawienie jej dotychczasowej kategorii i zaliczenie jej do kategorii dróg gminnych. Wyżej wymieniona droga nie spełnia właściwych kryteriów drogi dla kategorii dróg powiatowych wyrażonych w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 460), a mianowicie nie stanowi połączenia siedziby powiatu z siedzibą gminy ani siedzibami gmin między sobą. Dlatego też droga ta nie powinna była być zaliczona do kategorii drogi powiatowej, a obecne działania samorządów powiatowego i gminnego mają na celu uporządkowanie stanu faktycznego i prawnego. Ponadto dotychczasowa droga powiatowa Nr 1384B /Morusy - dr woj. Nr 671/ jest drogą o znaczeniu lokalnym, stanowiącą uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom i stanowi przedłużenie drogi gminnej Nr 104745B /Morusy - Góra/, dlatego też uzasadnione jest zaliczenie jej do kategorii drogi gminnej. Zmiana kategorii w/w drogi ma na celu również aspekt administracyjny i finansowy. Przedmiotowa droga ma długość zaledwie 680 metrów. Jest w złym stanie technicznym. Jednocześnie stanowi część trasy od drogi wojewódzkiej Nr 671, przez wieś Morusy (droga powiatowa 1384B - działki ewidencyjne Nr 94 i 98/2, obręb Morusy) do wsi Góra i dalej przez teren zwartej zabudowy wsi Góra (droga gminna 104745B - działki ewidencyjne Nr 98/3, obręb Morusy i 743/1, obręb Góra). Gmina Krypno już podjęła prace zmierzające do otrzymania dofinansowania na przebudowę tej trasy. Uzyskanie pozwolenia na przebudowę drogi również jest znacząco prostsze, jeżeli wnioskodawca jest właścicielem gruntu. Przedłużenie drogi gminnej Nr 104745B o nowy odcinek spowoduje, iż będzie ona zaczynała się na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką, co ułatwia uzyskanie dofinansowania na jej przebudowę przez Gminę Krypno. Jednocześnie sam fakt pozbawienia przedmiotowej drogi statusu drogi powiatowej nie zamyka możliwości dofinansowania jej przebudowy przez powiat moniecki. Będzie to zależało od możliwości finansowych powiatu oraz decyzji jego organów. Koszty utrzymania bieżącego tej drogi, które spadną na Gminę Krypno będą nieznaczne. Od lat część tych zadań (odśnieżanie, koszenie poboczy itp.) Gmina już wykonuje, gdyż przejmowany obecnie przez gminę (i zaliczany do kategorii dróg gminnych) odcinek drogi powiatowej był przedłużeniem drogi gminnej i służy mieszkańcom Gminy Krypno. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych organem właściwym do zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu jest rada gminy. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, stanowiącym przepis szczególny w stosunku do art. 7 ust. 1 i 2 ww. ustawy, pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii z wyjątkiem przypadku włączenia drogi z użytkowania jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Uchwałą Nr X/69/15 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 września 2015 r. droga powiatowa Nr 1384B /Morusy - dr woj. Nr 671/ została pozbawiona dotychczasowej kategorii. Pozbawienie dotychczasowej i zaliczenie drogi do nowej kategorii nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia roku następnego. W związku z powyższym podjęcie przez Radę Gminy Krypno powyższej uchwały jest zasadne.


Załącznik do Uchwały Nr IX/49/15
Rady Gminy Krypno
z dnia 30 września 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe