Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 4863/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały nr VIII/54/15 Rady Gminy Nowinka z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący:Stanisław Srocki Członkowie: Beata Chmielewska Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym uchwały Nr VIII/54/15 Rady Gminy Nowinka z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

postanawia :

- uznać, że powyższa Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa
poprzez:

1) nieokreślenie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, co narusza art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

2) błędne zapisy dotyczące powstania obowiązku złożenia deklaracji przez właścicieli nieruchomości w zał. nr 1 i w zał. nr 2 do uchwały, co narusza art. 6i ust. 1 pkt 1 i 2;

3) zawarcie w "Pouczeniu" do wzoru deklaracji oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co narusza art. 23 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych;

4) nałożenie, w Części H zał. nr 1, obowiązku wykazywania imion i nazwisk oraz adresu osób zamieszkujących z właścicielem nieruchomości, co narusza art. 6m ust.1a-1b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

5) nie uwzględnienie, w zał. nr 1 w części H "Obliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi", sposobu wyliczenia opłaty zgodnie z Uchwałą Nr V/20/15 Rady Gminy Nowinka z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, czym naruszono art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- w związku z powyższym - stwierdzić nieważność Uchwały Rady Gminy Nowinka Nr VIII/54/15 w całości


Uzasadnienie

W podstawie prawnej przedmiotowej uchwały Rada Gminy Nowinka przywołała art. 6n ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z jego brzmieniem ustawodawca w ust. 1 pkt 1 tegoż artykułu scedował na radę gminy określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaś w ust. 1 pkt 2 określenie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektroniczne, wskazując przy tym podstawowe zagadnienia, które powinny być uwzględnione przy podejmowaniu uchwały. Rada Gminy w Nowince mimo przywołania w podstawie prawnej przepisu wyznaczającego jej zadania nie dopełniła ustawowego obowiązku, czym naruszała art. 6n ust. 1 pkt 2 i tym samym uniemożliwiła składającym deklaracje skorzystanie z uprawnienia wynikającego z art. 6m ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z tym przepisem deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Rada Gminy przedmiotową uchwałą w zał. nr 1 określiła wzór deklaracji dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, a w zał. nr 2 wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku. W "części wstępnej" wzoru deklaracji określonego zał. nr 1 i zał. nr 2 dokonano powtórzenia zapisu art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tzn. zgodnie z którym: "właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych". Zapisy dotyczące powstanie obowiązku złożenia deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych od momentu "powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych" są bezprzedmiotowe i sprzeczne z art. 6i ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Natomiast zapisy powstania obowiązku złożenia deklaracji przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku "od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca" są bezprzedmiotowe i sprzeczne z art. 6i ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wobec powyższego w "części wstępnej" wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zał. nr 1), który jest przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zapis obowiązku złożenia deklaracji winien być zamieszczony z pominięciem "lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych". Natomiast w "części wstępnej" wzoru deklaracji, który jest przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku (zał. nr 2), zapis obowiązku złożenia deklaracji winien być zamieszczony z pominięciem "zamieszkania pierwszego mieszkańca lub". Wskazuje się również, że formularz określony zał. nr 2 przeznaczony jest dla nieruchomości niezamieszkałych wobec powyższego w "części wstępnej", w pozycji "składający" należy dokonać wykreślenia słowa "zamieszkałych". W tym miejscu należy wskazać, że domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe stanowią miejsca, w których właściciele przebywają jedynie czasowo, a tym samym przebywanie nie stanowi "zamieszkania" nieruchomości w rozumieniu art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Należy je kwalifikować jako nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, to jest nieruchomości o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W "Pouczeniu" do wzoru deklaracji dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych (zał. nr 1) i w "Pouczeniu" do wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (zał. nr 2) zawarto zapis: "Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi". Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje w sprzeczności z art. 23 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U z 2014 roku, poz. 1182 ze zm.), zgodnie z którym przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, a także gdy jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego. W tych przypadkach nie jest ono uzależnione od wyrażenia zgody przez podmiot, którego dotyczy. We wzorze deklaracji dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych (zał. nr 1) w części H "Obliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" zamieszczono oświadczenie właściciela stanowiące wykaz osób zamieszkujących daną nieruchomość z podaniem imion i nazwisk oraz adresu. Nałożenie obowiązku zamieszczania osób zamieszkujących razem z właścicielem daną nieruchomość jest bezpodstawne i narusza przepisy art. 6m ust. 1a-1b cyt. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Zgodnie z art. 6m ust. 1a i 1 b deklaracja zawiera niezbędne dane do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Gminy określając wzór deklaracji może wymagać podania następujących danych:

1) imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby,

2) adres nieruchomości,

3) dane stanowiące podstawę zwolnieni z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

4) numer telefonu właściciela nieruchomości,

5) adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości,

6) inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego. Wskazany katalog danych wzoru deklaracji ma charakter zamknięty, co oznacza, że wzór deklaracji oprócz wskazanych w art. 6m ust. 1 b danych powinien zawierać jedynie te dane, które są niezbędne do określenia przez właściciela nieruchomości wysokości opłaty. W przypadku ustalenia opłaty o liczbę mieszkańców, a właśnie ta liczba - a nie lista imienna zamieszkałych - jest elementem koniecznym i wystarczającym do określenia opłaty w deklaracji dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Wobec powyższego żądanie listy imiennej narusza przepisy wskazane wyżej. We wzorze deklaracji dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych (zał. nr 1) w części H "Obliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" dla prawidłowego obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie uwzględniono sposobu wyliczenia opłaty zgodnie z Uchwałą Nr V/20/15 Rady Gminy Nowinka z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, czym naruszono art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z ww. uchwałą Rada Gminy w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy a odpady zbierane są w sposób selektywny ustaliła stawkę 6 zł miesięcznie od 1 mieszkańca. W przypadku, gdy liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość jest wyższa niż pięć osób, opłata za szóstą i każdą kolejną osobę wynosi 1 zł miesięcznie za każdą osobę. Natomiast przy odpadach które nie są zbierane selektywnie stawka ta wynosi 12 zł miesięcznie od 1 mieszkańca. Zaś w przypadku gdy liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość jest wyższa niż pięć osób opłata za szóstą i każdą kolejną osobę wynosi 2 zł miesięcznie za każdą osobę. Zaproponowany sposób wyliczenia opłaty wskazany w "części H" poprzez podanie liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i obliczenie opłaty według wzoru (tzn: "liczba osób x stawka"), bez uwzględnienia wyliczenia opłaty do 5 osób i powyżej 6 osób, może uniemożliwić właścicielowi nieruchomości prawidłowe wyliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym stwierdzono jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe