Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 4864/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały nr VIII/55/15 Rady Gminy Nowinka z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący:Stanisław Srocki Członkowie: Beata Chmielewska Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Nr VIII/55/15 Rady Gminy Nowinka z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

postanawia : uznać, iż powyższa Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa
w związku z: zapisem zawartym w § 1 pkt 2 lit. b) Uchwały, w którym określono stawkę podatku od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,00 zł "od 1 m2 powierzchni", co stanowi naruszenie art. 5
ust. 1 pkt 2 lit. b) w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części § 1 pkt 2 lit. b)Uchwały
Nr VIII/55/15 w zakresie słowa: "powierzchni".


Uzasadnienie

W dniu 5 listopada 2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku - Zespół w Suwałkach, wpłynęła Uchwała Nr VIII/55/15Rady Gminy Nowinka z dnia
29 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały, zawiadamiając Radę, pismem z dnia 18 listopada 2015 r., o terminie posiedzenia Kolegium RIO w Białymstoku wyznaczonym na dzień 26 listopada 2015 r. W piśmie wskazano, iż wszczęcie postępowania nadzorczego związane jest z zapisami zawartymi w § 1 pkt 2 lit. b) Uchwały. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
26 listopada 2015 r. stwierdziło, co następuje. Badana Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa. W § 1 pkt 2 lit. b) Uchwały Nr VIII/55/15 z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości określono stawkę podatku od nieruchomości obowiązującą na terenie Gminy Nowinka od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 22 zł
"od 1 m2 powierzchni". Zapis powyższy pozostaje w sprzeczności z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b) w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.). Zgodnie z tymi przepisami, rada gminy zobowiązana jest określić stawkę podatku od nieruchomości
od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej "od 1 m2 powierzchni użytkowej", gdyż podstawę opodatkowania dla budynków lub ich części stanowi powierzchnia użytkowa. Podkreślić należy, że "powierzchnia" stanowi podstawę opodatkowania jedynie w przypadku gruntów. Co więcej, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wprowadza w art. 1a ust. 1 pkt 5 definicję powierzchni użytkowej budynku lub jego części i nie jest to pojęcie tożsame z pojęciem: "powierzchnia". Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec, jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO
w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe