Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/126/16 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 15 stycznia 2016r.

zmianiająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 17 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. b), lit. c) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz. 1649, poz. 1932) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową (Dz. U. Nr 249, poz.1851), uchwala się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr X/106/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 4307) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Opłata miejscowa wynosi 2,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

2. Opłata miejscowa jest uiszczana najpóźniej w ostatnim dniu pobytu.".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Mieczysław Gisztarowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe