Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 58/XII/16 Rady Gminy Rutki

z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 13 ust.1, 2 i 2a, art. 14 ust. 5, art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2015 r. poz.1774 i 1777 oraz z 2016 r. poz.65), Rada Gminy Rutki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa ogólne zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz zadania i kompetencje należące zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami do Rady Gminy, które mogą być wykonywane przez Wójta Gminy bez uzyskiwania każdorazowej zgody Rady Gminy oraz ustala się zasady i wysokość opłat za korzystanie i zajęcie nieruchomości komunalnych, stanowiących własność Gminy Rutki, związane z prowadzeniem robót budowlanych, naprawczych lub umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej z wyłączeniem gruntów stanowiących drogi publiczne lub będących przedmiotem użytkowania wieczystego.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale będzie mowa o:

1) gminie - należy przez to rozumieć gminę Rutki,

2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Rutki,

3) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Rutki,

4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

§ 2. 1. Wójt może nabywać nieruchomości w przypadkach uzasadnionych interesami gminy. W szczególności nieruchomości powinny być nabywane na:

1) potrzeby inwestycyjne gminy,

2) tworzenie gminnego zasobu nieruchomości na cele związane z rozwojem gminy,

3) realizację urządzeń infrastruktury technicznej,

4) cele związane z realizacją zadań własnych gminy,

5) realizację innych uzasadnionych celów publicznych.

2. Postanowienia ust. 1 mogą być odpowiednio stosowane przy zamianie nieruchomości stanowiących własność gminy na nieruchomości stanowiące własność innych podmiotów.

§ 3. Wyraża się zgodę na dokonywanie darowizny nieruchomości stanowiących własność gminy na cele publiczne, a także nabywanie nieruchomości w formie darowizn od Skarbu Państwa.

§ 4. Wyraża się zgodę na zawieranie umów, o których mowa w art. 14 ust. 1-4 ustawy, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy lub mających stać się własnością gminy w wyniku zawarcia tych umów.

§ 5. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiące własność gminy przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej, lub innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są celami statutowymi i których dochody przeznaczone są w całości na działalność statutową.

§ 6. Wyraża się zgodę na zawieranie umów oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów w przypadku wydzierżawiania lub najmu nieruchomości w sytuacji, gdy po umowie bądź umowach, których okres trwania wynosił łącznie 3 lata lub do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

§ 7. 1. Ustala się zasady i wysokość opłat za korzystanie i zajęcie nieruchomości komunalnych, stanowiących własność Gminy Rutki, związane z prowadzeniem robót budowlanych, naprawczych lub umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej z wyłączeniem gruntów stanowiących drogi publiczne lub będące przedmiotem prawa użytkowania wieczystego.

2. Zajęcie gruntu jest odpłatne i następuje wyłącznie na podstawie umowy zawartej z Gminą Rutki według zasad ustalonych w niniejszej uchwale.

3. Wniosek o zajęcie gruntu powinien być złożony minimum 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót z zastrzeżeniem sytuacji nadzwyczajnych, wymagających bezzwłocznej interwencji odpowiednich służb (w takich przypadkach umowa zawierana jest po przeprowadzeniu interwencji).

4. Podmiot zajmujący grunt zawiadamia właściciela gruntu o zakończeniu prac i o przewróceniu gruntu do stanu poprzedniego, nie później niż w ostatnim dniu zajęcia.

5. Ustala się jednorazową opłatę za krótkotrwałe (do 3 miesięcy) zajęcie gruntu stanowiącego własność gminy Rutki w celu wykonania prac ziemnych, w tym między innymi związanych z uzbrojeniem terenu w wysokości 0,50 zł/m2, nie mniej jednak niż 50 zł za jeden dzień. Zajęcie gruntu przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie przez 1 dzień. Rozpoczęcie doby jest kolejnym dniem zajęcia.

6. Ustala się roczną opłatę za trwałe zajęcie gruntu poprzez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w gruncie stanowiącym własność Gminy Rutki w wysokości 20 zł/m2 gruntu przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia.

7. Zwalnia się z opłat jednostki organizacyjne gminy Rutki.

8. Zajęcie gruntu o powierzchni mniejszej niż 1 m2 przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia jest traktowane jak zajęcie 1 m2 gruntu.

9. Stawki opłat powiększone będą o obowiązujący podatek VAT.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr 145/XXVII/13 Rady Gminy Rutki z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Staniszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe