reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII.72.2015 Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit "c" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217 , art. 222, art. 235, art. 236, art. 237,art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz.885, zm. Poz.938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379 i poz.911, poz. 1146,poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269 i poz. 1358, poz. 1513)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w wysokości 10 270 289,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie9 418 913,00 zł;

- dochody majątkowe w kwocie851 376,00 zł , zgodnie z zapisami § 13 Uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości 10 768 504,35 z tego:

- wydatki bieżące w kwocie8 680 811,35 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie2 087 693,00 zł, zgodnie z zapisami § 14 Uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy :

1. Ogólną w wysokości - 37 000,00 zł

2. Celową w wysokości - 23 000,00 zł

a) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2016 - zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 498 215,35 zł , który to zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 498 215,35 zł

§ 6. 1. Łączną kwotę przychodów w wysokości 908 144,32 zł oraz łączna kwota rozchodów w budżetu wynosi 409 928,97 zł, zgodnie z uszczegółowieniem w załączniku nr 3.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 409 928,97 zł z następujących źródeł:

1) Planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 409 928,97 zł

§ 7. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zł z tego na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 498 215,35 zł

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 409 928,97 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 31 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem nr 4

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się dochody w kwocie 8 000,00 zł i wydatki w kwocie 8 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska - zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Ustala się dochody w kwocie 200 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 227 654,00 zł- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 259 690,00 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla:

Lp.

Nazwa miejscowości

Kwota ujęta w planie wydatków

1.

Bachanowo

8 689,00

2.

Białorogi

8 879,00

3.

Błaskowizna

10 211,00

4.

Czajewszczyzna

6 913,00

6.

Gulbieniszki

9 862,00

7.

Hultajewo

8 467,00

10.

Kazimierówka

10 084,00

11.

Krzemianka

8 657,00

12.

Leszczewo

9 957,00

13.

Łopuchowo

7 769,00

14.

Malesowizna

9 482,00

15.

Okrągłe

9 101,00

16.

Podwysokie Jeleniewskie

8 530,00

17.

Prudziszki

14 112,00

18.

Rutka

7 516,00

19.

Rychtyn

7 642,00

20.

Sidorówka

9 450,00

21.

Sidory

9 038,00

22.

Sidory Zapolne

6 628,00

23.

Suchodoły

6 000,00

24.

Sumowo

8 150,00

25.

Szeszupka

6 945,00

26.

Szurpiły

11 670,00

27.

Ścibowo

8 181,00

28.

Udryn

8 943,00

29.

Udziejek

10 179,00

30.

Wodziłki

7 896,00

31.

Wołownia

13 033,00

32.

Zarzecze Jeleniewskie

7 706,00

Razem:

259 690,00

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych; przychody -
625 500,00 zł, koszty 665 368,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 498 215,35 zł

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 409 928,97 zł.

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Określa się szczegółowy plan dochodów - tabela Nr 1

§ 14. Określa się szczegółowy plan wydatków - tabela Nr 2

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY JELENIEWO


Jan Bielecki


Załącznik do Uchwały Nr XII.72.2015
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama