Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/106/16 Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 10 marca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szepietowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045 i 1890) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr III/11/15 Rady Miejskiej w Szepietowie w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szepietowie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 306) zmienionym uchwałą Nr IX/60/15 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 2 października (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 3223) dokonuje się następujących zmian:

1) w § 4 dodaje się punkt 11 w brzmieniu:

ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195";

2) w § 7 dodaje się punkt 8 w brzmieniu:

pracownik do spraw realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - 11 etatu".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Sławomir Czarkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe