Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 2/16 Starosty Zambrowskiego

z dnia 14 marca 2016r.

w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Zambrowskiego w 2016 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 196 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, poz. 1045, poz. 1199 i poz. 1830) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Zambrowskiego w 2016 r. w wysokości:

1) 3 730,00 zł w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Zambrowie, ul. Aleja Wojska Polskiego 52/4;

2) 3 730,00 w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Zambrowie, ul. Aleja Wojska Polskiego 52/5;

3) 3 730,00 w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Zambrowie, ul. Aleja Wojska Polskiego 52/6;

4) 3 730,00 w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 w Zambrowie, ul. Aleja Wojska Polskiego 52/7.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie pierwszego dania miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Starosta Zambrowski


Robert Maciej Rosiak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe