Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/81/2016 Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 10 marca 2016r.

w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bakałarzewie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bakałarzewie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XL/240/14 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bakałarzewie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 2398) wprowadza się następujące zmiany: w rozdziale 2 Statutu - Cele i zadania Ośrodka - w § 8 ust. 1 dodaje się pkt 9 i pkt 10 w następującym brzmieniu:

ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162)".

ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bakałarzewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Grzegorz Kozłowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe