Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV.93.2016 Rady Gminy Śniadowo

z dnia 22 marca 2016r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określania wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2015 r. poz.1515 z późn. zm.), art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmienie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015.87) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

§ 2. Wyznacza się sołtysów sołectw Gminy Śniadowo jako inkasentów opłaty, o której mowa w § 1 uchwały.

§ 3. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5 % należności pieniężnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, osobiście zainkasowanych w drodze inkasa przez inkasentów
i wpłaconych do kasy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Śniadowo.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Śniadowo.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIII.160.2013 Rady Gminy Śniadowo z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określania wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe