Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/77/16 Rady Gminy Hajnówka

z dnia 29 marca 2016r.

w sprawie dowozu uczniów do szkół wobec których Gmina Hajnówka nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, 1515 i 1890) oraz oraz art. 14 a ust.3 i art. 17 ust 2, 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195) Rada Gminy Hajnówka uchwala co następuje:

§ 1. Rada Gminy Hajnówka mając na uwadze bezpieczną drogę ucznia (dziecka) z domu do szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hajnówka, wyraża zgodę na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu, jeżeli droga ucznia z domu do szkoły, w którym mieszka, nie przekracza 3 km w przypadku dziecka pięcioletniego, uczniów klas I-IV szkół podstawowych lub nie przekracza 4 km w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjum.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jarosław Kot

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe