Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 144/16 Burmistrza Lipska

z dnia 29 lutego 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Nr X/71/15 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2016 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 2.632.020 zł oraz zmniejszyć dochody o 26.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 2.755.681 zł oraz zmniejszyć wydatki o 149.661 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy w wysokości - 17.675.838 zł, w tym dochody bieżące 17.654.401 zł i dochody majątkowe 21.437 zł;

2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 17.286.838 zł, w tym wydatki bieżące 16.991.728 zł i wydatki majątkowe 295.110 zł;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 4.380.642 zł.

4) nadwyżka budżetu gminy w wysokości - 389.000 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


mgr Lech Łępicki


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 144/16
Burmistrza Lipska
z dnia 29 lutego 2016 r.

PLAN DOCHODÓ W BUDŻETU GMINY NA 2016 R.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 329 950,00

2 606 020,00

4 935 970,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 700 400,00

- 26 000,00

1 674 400,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 685 000,00

- 26 000,00

1 659 000,00

Zlecone

1 685 000,00

- 26 000,00

1 659 000,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

18 000,00

26 000,00

44 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

8 000,00

26 000,00

34 000,00

Zlecone

8 000,00

26 000,00

34 000,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

0,00

1 020,00

1 020,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

1 020,00

1 020,00

Zlecone

0,00

1 020,00

1 020,00

85295

Pozostała działalność

206 000,00

2 605 000,00

2 811 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

2 605 000,00

2 605 000,00

Zlecone

0,00

2 605 000,00

2 605 000,00

Razem:

15 069 818,00

2 606 020,00

17 675 838,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 144/16
Burmistrza Lipska
z dnia 29 lutego 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 R.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

112 953,00

0,00

112 953,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

112 953,00

0,00

112 953,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

- 47,00

2 953,00

Własne

3 000,00

- 47,00

2 953,00

4480

Podatek od nieruchomości

94 053,00

47,00

94 100,00

Własne

94 053,00

47,00

94 100,00

710

Działalność usługowa

39 435,00

0,00

39 435,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

39 435,00

0,00

39 435,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7 000,00

- 5 000,00

2 000,00

Własne

7 000,00

- 5 000,00

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 100,00

8 000,00

10 100,00

Własne

2 100,00

8 000,00

10 100,00

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

30 135,00

- 3 000,00

27 135,00

Własne

30 135,00

- 3 000,00

27 135,00

750

Administracja publiczna

2 146 328,00

0,00

2 146 328,00

75011

Urzędy wojewódzkie

170 188,00

0,00

170 188,00

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3 587,00

- 3 587,00

0,00

Własne

3 587,00

- 3 587,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14 413,00

3 587,00

18 000,00

Własne

14 413,00

3 587,00

18 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 843 240,00

0,00

1 843 240,00

4300

Zakup usług pozostałych

79 000,00

- 4 708,00

74 292,00

Własne

79 000,00

- 4 708,00

74 292,00

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

2 000,00

4 000,00

6 000,00

Własne

2 000,00

4 000,00

6 000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

25 000,00

708,00

25 708,00

Własne

25 000,00

708,00

25 708,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

12 022,00

0,00

12 022,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

10 859,00

0,00

10 859,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

5 120,00

- 105,00

5 015,00

Zlecone

5 120,00

- 105,00

5 015,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 139,00

548,00

3 687,00

Zlecone

3 139,00

548,00

3 687,00

4300

Zakup usług pozostałych

300,00

- 300,00

0,00

Zlecone

300,00

- 300,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

200,00

- 143,00

57,00

Zlecone

200,00

- 143,00

57,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

291 517,00

0,00

291 517,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

280 717,00

0,00

280 717,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

16 000,00

- 3 095,00

12 905,00

Własne

16 000,00

- 3 095,00

12 905,00

4480

Podatek od nieruchomości

5 705,00

3 095,00

8 800,00

Własne

5 705,00

3 095,00

8 800,00

801

Oświata i wychowanie

6 154 559,00

0,00

6 154 559,00

80101

Szkoły podstawowe

2 962 171,00

- 5 970,00

2 956 201,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

166 000,00

- 5 830,00

160 170,00

Własne

166 000,00

- 5 830,00

160 170,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

115 100,00

- 640,00

114 460,00

Własne

115 100,00

- 640,00

114 460,00

4270

Zakup usług remontowych

4 100,00

500,00

4 600,00

Własne

4 100,00

500,00

4 600,00

80110

Gimnazja

1 567 181,00

- 3 900,00

1 563 281,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

94 500,00

- 3 900,00

90 600,00

Własne

94 500,00

- 3 900,00

90 600,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

10 700,00

0,00

10 700,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 700,00

- 200,00

8 500,00

Własne

8 700,00

- 200,00

8 500,00

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

0,00

200,00

200,00

Własne

0,00

200,00

200,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

404 100,00

9 870,00

413 970,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0,00

8 790,00

8 790,00

Własne

0,00

8 790,00

8 790,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

100,00

500,00

600,00

Własne

100,00

500,00

600,00

4270

Zakup usług remontowych

0,00

290,00

290,00

Własne

0,00

290,00

290,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

0,00

50,00

50,00

Własne

0,00

50,00

50,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

200,00

200,00

Własne

0,00

200,00

200,00

4410

Podróże służbowe krajowe

400,00

40,00

440,00

Własne

400,00

40,00

440,00

851

Ochrona zdrowia

92 010,00

0,00

92 010,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

78 760,00

0,00

78 760,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 900,00

- 1 500,00

6 400,00

Własne

7 900,00

- 1 500,00

6 400,00

4300

Zakup usług pozostałych

11 300,00

1 500,00

12 800,00

Własne

11 300,00

1 500,00

12 800,00

852

Pomoc społeczna

3 486 109,00

2 606 020,00

6 092 129,00

85206

Wspieranie rodziny

30 700,00

0,00

30 700,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

22 800,00

- 1 384,00

21 416,00

Własne

22 800,00

- 1 384,00

21 416,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00

1 094,00

1 094,00

Własne

0,00

1 094,00

1 094,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

290,00

290,00

Własne

0,00

290,00

290,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 727 140,00

- 26 000,00

1 701 140,00

3110

Świadczenia społeczne

1 584 790,00

- 115 220,00

1 469 570,00

Zlecone

1 584 790,00

- 115 220,00

1 469 570,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

60 090,00

- 780,00

59 310,00

Zlecone

44 550,00

- 780,00

43 770,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

60 160,00

90 000,00

150 160,00

Zlecone

49 660,00

90 000,00

139 660,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

18 000,00

26 000,00

44 000,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

18 000,00

26 000,00

44 000,00

Zlecone

8 000,00

26 000,00

34 000,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

125 000,00

1 020,00

126 020,00

3110

Świadczenia społeczne

125 000,00

1 000,00

126 000,00

Zlecone

0,00

1 000,00

1 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

20,00

20,00

Zlecone

0,00

20,00

20,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

493 294,00

0,00

493 294,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

8 800,00

222,00

9 022,00

Własne

8 800,00

222,00

9 022,00

4480

Podatek od nieruchomości

2 500,00

- 222,00

2 278,00

Własne

2 500,00

- 222,00

2 278,00

85295

Pozostała działalność

352 500,00

2 605 000,00

2 957 500,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

300,00

300,00

Zlecone

0,00

300,00

300,00

3110

Świadczenia społeczne

350 000,00

2 552 900,00

2 902 900,00

Zlecone

0,00

2 552 900,00

2 552 900,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

31 500,00

31 500,00

Zlecone

0,00

31 500,00

31 500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

5 500,00

5 500,00

Zlecone

0,00

5 500,00

5 500,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

772,00

772,00

Zlecone

0,00

772,00

772,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

9 728,00

9 728,00

Zlecone

0,00

9 728,00

9 728,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

3 000,00

3 000,00

Zlecone

0,00

3 000,00

3 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

500,00

500,00

Zlecone

0,00

500,00

500,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

800,00

800,00

Zlecone

0,00

800,00

800,00

Razem:

14 680 818,00

2 606 020,00

17 286 838,00


Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono zmniejszenie dotacji na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych o 26.000 zł, a zwiększono: na składkę na ubezpieczenie zdrowotne o 26.000 zł, na dodatek energetyczny o 1.020 zł i na realizację Programu Rodzina 500+ o 2.605.000 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono zmniejszenie i zwiększenia dotacji. Dokonano przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami. W Gospodarce mieszkaniowej dokonano przesunięcia wydatków o 47 zł, w Działalności usługowej o 8.000 zł, w Administracji publicznej o 8.295 zł, w Wyborach do Sejmu i Senatu o 548 zł (zlecone) i w Bezpieczeństwie publicznym i ochronie p.poż. o 3.095 zł. Dokonano także przesunięć wydatków w Oświacie i wychowaniu o 10.570 zł, w Przeciwdziałaniu alkoholizmowi o 1.500 zł, a w Pomocy społecznej o 91.606 zł (w tym zlecone o 90.000 zł).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe