Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/77/16 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych

z dnia 21 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych w Kołakach Kościelnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13a § 1 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180 i poz. 1072, z 2015 r. poz. 1043, poz. 1044, poz. 1045 i poz. 2281) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku do Uchwały Nr XV/77/12 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kołaki Kościelne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3371) wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się siedzibę obwodowej komisji wyborczej Nr 2 i ustala się jej siedzibę w Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kołakach Kościelnych - wejście A, ul. Kościelna 26, 18-315 Kołaki Kościelne;

2) zmienia się siedzibę obwodowej komisji wyborczej Nr 3 i ustala się jej siedzibę w Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kołakach Kościelnych - wejście B, ul. Kościelna 26, 18-315 Kołaki Kościelne.

2. Załącznik do Uchwały Nr XV/77/12 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 30 października 2012 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Na ustalenia Rady Gminy Kołaki Kościelne w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych w Kołakach Kościelnych, wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Łomży, w terminie 5 dni od dnia podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wiceprzewodniczący Rady


Janusz Podbielski


Załącznik do Uchwały Nr XIV/77/16
Rady Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 21 czerwca 2016 r.

Podział Gminy Kołaki Kościelne na stałe obwody głosowania
(po zmianach)

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu

Siedziba

obwodowej komisji wyborczej

1

Czachy-Kołaki, Czarnowo-Undy, Ćwikły-Krajewo,

Ćwikły-Rupie, Głodowo-Dąb, Kołaki Kościelne: ul. Brzozowa, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. 11 Listopada, ul. Polna, Kossaki Borowe, Łętowo-Dąb

Urząd Gminy w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne

2

Czarnowo-Dąb, Czosaki -Dąb, Gunie-Ostrów, Kołaki Kościelne: ul. Kościelna, ul. Abp. R. Jałbrzykowskiego, ul. Piaskowa, ul. Krzywa, ul. Podleśna, Rębiszewo-Zegadły, Sanie-Dąb, Szczodruchy, Wróble-Arciszewo

Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Kołakach Kościelnych - wejście A, ul. Kościelna 26, 18-315 Kołaki Kościelne*

3

Cholewy-Kołomyja, Gosie Duże, Gosie Małe, Krusze-Łubnice, Łubnice-Krusze, Podłatki Duże, Podłatki Małe, Wiśniówek-Wertyce, Zanie-Leśnica

Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Kołakach Kościelnych - wejście B, ul. Kościelna 26, 18-315 Kołaki Kościelne*

*lokal przystosowany dla wyborców niepełnosprawnych

Wiceprzewodniczący Rady


Janusz Podbielski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe