Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 25.2016 Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 18 maja 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1890) oraz Uchwały Nr XII/68/2015 Rady Gminy Szypliszki z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2016 wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2016 rok

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1, ( stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia ):

- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2 490 150 zł

- Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2 483 900 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 2, ( stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia ):

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2 483 900 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2 490 150 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem 20 952 003 zł z tego:

- dochody bieżące 17 606 945 zł

- dochody majątkowe 3 345 058 zł

- Plan wydatków ogółem 20 184 323 zł z tego:

- na wydatki bieżące 14 767 342 zł

- na wydatki majątkowe 5 416 981 zł

§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 767 680 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie- 680 000 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie- 87 680 zł,

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 767 680 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


TABELA NR 1 - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25.2016
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 18 maja 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

256 800,00

6 250,00

263 050,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

5 000,00

250,00

5 250,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

5 000,00

250,00

5 250,00

85216

Zasiłki stałe

61 000,00

6 000,00

67 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

61 000,00

6 000,00

67 000,00

Razem:

16 353 554,00

6 250,00

16 359 804,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

4 141 900,00

0,00

4 141 900,00

85211

Świadczenie wychowawcze

0,00

2 483 900,00

2 483 900,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

0,00

2 483 900,00

2 483 900,00

85295

Pozostała działalność

2 483 900,00

- 2 483 900,00

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2 483 900,00

- 2 483 900,00

0,00

Razem:

4 592 199,00

0,00

4 592 199,00

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


TABELA NR 2 - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25.2016
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 18 maja 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

890 800,00

6 250,00

897 050,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

5 000,00

250,00

5 250,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

5 000,00

250,00

5 250,00

85216

Zasiłki stałe

61 000,00

6 000,00

67 000,00

3110

Świadczenia społeczne

61 000,00

6 000,00

67 000,00

Razem:

15 585 874,00

6 250,00

15 592 124,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

4 141 900,00

0,00

4 141 900,00

85211

Świadczenie wychowawcze

0,00

2 483 900,00

2 483 900,00

3110

Świadczenia społeczne

0,00

2 433 000,00

2 433 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

33 000,00

33 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

6 000,00

6 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

800,00

800,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

8 000,00

8 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

2 280,00

2 280,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00

820,00

820,00

85295

Pozostała działalność

2 483 900,00

- 2 483 900,00

0,00

3110

Świadczenia społeczne

2 434 705,00

- 2 434 705,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

33 000,00

- 33 000,00

0,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6 000,00

- 6 000,00

0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

860,00

- 860,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9 335,00

- 9 335,00

0,00

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 25.2016
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 18 maja 2016 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.62.2016.MA z dnia 22 kwietnia 2016 roku przesłanego przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Finansów i Budżetu dokonuje się zmian w dotacji celowej w 2016 r. w dz. 852 - pomoc społeczna, w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus ( zmiany dokonane w związku z Rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji ) - kwota 2 483 900 złotych.

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.152.2016.MA z dnia 06 maja 2016 roku przesłanego przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Finansów i Budżetu zwiększa się dotację celową na realizację własnych zdań bieżących gmin w 2016 r. w dz. 852 - pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - kwota 6 000 złotych

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.151.2016.MA z dnia 11 maja 2016 roku przesłanego przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Finansów i Budżetu zwiększa się dotację celową na realizację własnych zdań bieżących gmin w 2016 r. w dz. 852 - pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 2030, na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne - kwota 250 złotych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe