Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/383/16 Rady Miasta Białystok

z dnia 5 października 2016r.

w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 44 ust. 1 i 2, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.[1])), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, uchwala się, co następuje:

§ 1. W celu ochrony tworów przyrody żywej o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej i krajobrazowej, ustanawia się pomnikami przyrody następujące drzewa, rosnące na terenie miasta Białystok:

1) dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 305 cm, rosnący przy ul. Pogodnej 8, na działce nr geod. 184/83 w obrębie 8 - Bema, stanowiącej własność Gminy Białystok;

2) dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 326 cm, rosnący przy ul. Michała Wołodyjowskiego 8, na granicy działek nr geod. 1244/8 i 1227/10, w obrębie 11 - Śródmieście, stanowiących współwłasność osób fizycznych i Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej;

3) dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 286 cm, rosnący przy ul. Skorupskiej 34, na działce nr geod. 1406, w obrębie 17 - Bojary, stanowiącej współwłasność osób fizycznych i Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta";

4) czereśnia ptasia (Prunus avium) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 260 cm, rosnąca przy al. 1000-lecia Państwa Polskiego 75, na działce nr geod. 1714/17 w obrębie 2 - Wysoki Stoczek, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Dojlidy;

5) aleja dębów szypułkowych (Quercus robur) składająca się z 8 drzew o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących 266 cm, 340 cm, 254 cm, 303 cm, 284 cm, 242 cm, 217 cm, 250 cm, rosnących w pasie drogowym ul. Kawaleryjskiej, na działce nr geod. 133 w obrębie 9 - Nowe Miasto, stanowiącej własność Gminy Białystok.

§ 2. Szczegółową lokalizację poszczególnych drzew wraz z ich współrzędnymi geograficznymi określają załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. W stosunku do pomników przyrody, o których mowa w § 1 wprowadza się następujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,

4) zmiany sposobu użytkowania ziemi,

5) umieszczania tablic reklamowych.

§ 4. W stosunku do pomników przyrody, o których mowa w § 1, w ramach ochrony czynnej ustala się:

1) obowiązek stałego monitoringu stanu zdrowotnego pomnika przyrody i w razie potrzeby wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających,

2) usuwanie w miarę potrzeb gałęzi wchodzących w bezpośrednią kolizję z obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi, bądź zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia,

3) wykonywanie działań ochronnych w celu utrzymania właściwego stanu pomnika przyrody i realizacji celów ochrony,

4) obowiązek stałego monitoringu oznakowania pomnika przyrody i uzupełniania jego braków.

§ 5. Koszty utrzymania i pielęgnacji pomników przyrody ponosi Gmina Białystok.

§ 6. Nadzór nad pomnikami przyrody sprawuje Prezydent Miasta Białegostoku.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mariusz Krzysztof Gromko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Miasta Białystok
z dnia....................2016 r.

Lokalizacja pomnika przyrody - dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Pogodnej 8

Współrzędne geograficzne drzewa: N: 53° 7' 10.12"; E: 23° 8' 27.34"

infoRgrafika

infoRgrafika

Drzewo uznane za pomnik przyrody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................
Rady Miasta Białystok
z dnia....................2016 r.

Lokalizacja pomnika przyrody - dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Michała Wołodyjowskiego 8

Współrzędne geograficzne drzewa: N: 53° 7' 12.42"; E: 23° 9' 24.20"

infoRgrafika

infoRgrafika

Drzewo uznane za pomnik przyrody


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ....................
Rady Miasta Białystok
z dnia....................2016 r.

Lokalizacja pomnika przyrody - dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Skorupskiej 34

Współrzędne geograficzne drzewa: N: 53° 8' 4.17"; E: 23° 10' 55.45"

infoRgrafika

infoRgrafika

Drzewo uznane za pomnik przyrody


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ....................
Rady Miasta Białystok
z dnia....................2016 r.

Lokalizacja pomnika przyrody - czereśni ptasiej rosnącej przy al. 1000-lecia Państwa Polskiego 75

Współrzędne geograficzne drzewa: N: 53° 9' 50.39"; E: 23° 8' 53.65"

infoRgrafika

infoRgrafika

Drzewo uznane za pomnik przyrody


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ....................
Rady Miasta Białystok
z dnia....................2016 r.

Lokalizacja pomnika przyrody - alei 8 dębów szypułkowych rosnących w pasie drogowym ul. Kawaleryjskiej

Współrzędne geograficzne drzew: od N: 53° 6' 31.78", E: 23° 8' 46.41" do N: 53° 6' 33.83", E: 23° 8' 47.52"

infoRgrafika

infoRgrafika

Drzewa uznane za pomnik przyrody


Uzasadnienie

Pracownicy Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Białymstoku, po przeprowadzonych oględzinach terenowych, po otrzymaniu zgłoszeń telefonicznych oraz wniosków Nadleśnictwa Dojlidy z dnia 20.04.2015 r. i osób fizycznych z dnia 12.10.2015 r., w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew:

1) dębu szypułkowego (Quercus robur) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 305 cm, rosnącego przy ul. Pogodnej 8, na działce nr geod. 184/83 w obrębie 8 - Bema, stanowiącej własność Gminy Białystok;

2) dębu szypułkowego (Quercus robur) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 326 cm, rosnącego przy ul. Michała Wołodyjowskiego 8, na granicy działek nr geod. 1244/8 i 1227/10, w obrębie 11 - Śródmieście, stanowiących współwłasność osób fizycznych i Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej;

3) dębu szypułkowego (Quercus robur) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 286 cm, rosnącego przy ul. Skorupskiej 34, na działce nr geod. 1406, w obrębie 17 - Bojary, stanowiącej współwłasność osób fizycznych i Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta";

4) czereśni ptasiej (Prunus avium) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 260 cm, rosnącej przy al. 1000-lecia Państwa Polskiego 75, na działce nr geod. 1714/17 w obrębie 2 - Wysoki Stoczek, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Dojlidy;

5)alei dębów szypułkowych (Quercus robur) składającej się z 8 drzew o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących 266 cm, 340 cm, 254 cm, 303 cm, 284 cm, 242 cm, 217 cm, 250 cm, rosnących w pasie drogowym ul. Kawaleryjskiej, na działce nr geod. 133 w obrębie 9 - Nowe Miasto, stanowiącej własność Gminy Białystok,

wszczęli procedurę uznania ww. drzew jako pomniki przyrody w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą". Zgodnie z ww. przepisem pomnikami przyrody są skupiska tworów przyrody żywej o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywietrzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Przedmiotowe drzewa odznaczają się dobrym stanem zdrowotnym, wysoką wartością przyrodniczą i krajobrazową oraz indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych tworów przyrody żywej, takimi jak okazały wzrost, rozłożyte korony i dojrzały wiek. Stanowią cenny element naturalnej przyrody środowiska miejskiego. Objęcie przedmiotowych drzew ochroną prawną pozwoli zwiększyć nadzór nad ich utrzymaniem i pielęgnacją. Uznanie za pomniki przyrody ww. drzew ma istotne znaczenie dla kształtowania tzw. wizerunku zielonego miasta i wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców oraz dbałości o walory przyrodnicze środowiska naturalnego.

Do ustanowenia pomników przyrody nie jest wymagane uzyskanie zgody właścicieli nieruchomości, na których rosną drzewa wskazane do objęcia tą formą ochrony przyrody. Niemniej jednak w trakcie postępowania przeprowadzono konsultacje z właścicielami lub zarządcami nieruchomości, które nie stanowiły własności Gminy Białystok, w zakresie uznania przedmiotowych drzew pomnikami przyrody. Wniosek Nadleśnictwa Dojlidy z dnia 20.04.2015 r. o uznanie czereśni ptasiej za pomnik przyrody należało uznać równocześnie za akceptację objęcia drzewa ochroną prawną. Pismem z dnia 21.05.2015 r. zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta" nie wyraził sprzeciwu dotyczącego objęcia ochroną dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Skorupskiej 34. Pismem z dnia 19.11.2015 r. zarząd Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej pozytywnie zaopiniował objęcie ochroną dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Michała Wołodyjowskiego 8. Ponadto w toku postępowania uzyskano pozytywne opinie dotyczące drzew rosnących na działkach Gminy Białystok: Departamentu Urbanistyki - pismem z dnia 8.05.2015 r. oraz Zarządu Mienia Komunalnego - pismem z dnia 18.05.2015 r.

Uchwała określa zakazy dla pomników przyrody wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 45 ust. 1 ustawy. Zrezygnowano z zakazów zawartych w art. 45 ust. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 9, 10 ustawy, gdyż nie mają one zastosowania w przypadku obiektów objętych niniejszą uchwałą.

Nadzór nad pomnikami przyrody powierzono Prezydentowi Miasta Białegostoku. Uchwała określa również zasady wykonywania działań w ramach ochrony czynnej, poprzez:

- zobowiązanie nadzorującego do stałego monitorowania pomników przyrody, wykonywania zgodnie ze sztuką ogrodniczą prac mających na celu dobrostan cennych przyrodniczo i krajobrazowo obiektów oraz eliminowanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia,

- wykonywanie działań dążących do zachowania właściwego stanu pomników przyrody oraz ich wartości przyrodniczych i krajobrazowych,

- zobowiązanie nadzorującego do stałej dbałości o czytelne oznakowanie pomników przyrody, zgodnie z art. 115 ustawy.

Zgodnie z art. 44 ustawy, rada gminy ustanawia i znosi formy ochrony przyrody, takie jak m.in. pomniki przyrody, w drodze uchwały. Projekty tych uchwał wymagają uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Projekt niniejszej uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody został uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku pismem znak ...... z dnia ......

Realizacja przedmiotu uchwały pociąga za sobą skutki finansowe dla budżetu Gminy Białystok. Na koszty te składa się m. in. oznakowanie pomników przyrody i koszty związane z prowadzonymi w ramach czynnej ochrony zabiegami pielęgnacyjnymi, ewentualnie ekspertyzami dendrologicznymi wykonywanymi w zależności od potrzeb. W chwili obecnej nie można oszacować dokładnych kosztów realizacji ww. działań. W budżecie miasta na rok 2016 zaplanowano środki finansowe m.in. na ten cel w wysokości 10.000,00 zł brutto. W kolejnych latach planowane jest wydatkowanie środków finansowych w wysokości kilku tysięcy zł brutto rocznie.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1936 i z 2016 r. poz. 422

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe