Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 9/2017 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 10 marca 2017 r.

pomiędzy Gminą Miastem Suwałki reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałk - Czesława Renkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Suwałk - Wiesława Stelmacha, zwanym w dalszej części porozumienia "Przyjmującym" z jednej strony a Gminą Przerośl reprezentowaną przez Wójta Gminy Przerośl - Sławomira Renkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Przerośl - Grażyny Franko, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przekazującym" z drugiej strony, zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe