| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXII/518/2010 Rady Miejskiej Jasła

z dnia 15 marca 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła dla obszaru Śródmieścia - Nr 54


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art.20 ust.1 w związku z art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) po stwierdzeniu zgodności przedstawionej do uchwalenia zmiany planu z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła - uchwalonego uchwałą Nr XX/189/95 Rady Miejskiej Jasła z dnia 28 grudnia 1995 r. zmienionego uchwałą Nr LV/478/2009 Rady Miejskiej Jasła z dnia 10 grudnia 2009 r. uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVII/134/03 Rady Miejskiej Jasła z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła dla obszaru Śródmieścia, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 12 poz. 124 z 27 lutego 2004 r. zmienionej uchwałą Nr LXVIII/500/06 Rady Miejskiej Jasła z dnia 25 września 2006 r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 126 poz. 1721 z 11 października 2006 r., wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 5, ust. 5 po pkt 45 dodaje się pkt 46 w brzmieniu:
"46 ) MU 46 - teren z podstawowym przeznaczeniem dla funkcji usługowo - mieszkaniowej:
a) zasady zagospodarowania terenu:
- dopuszcza się łączne zagospodarowanie terenu z działkami sąsiednimi,
- powierzchnia zabudowy nie większa niż 80% powierzchni terenu,
- powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 10% powierzchni terenu,
- nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu;
b) cechy zabudowy:
- wysokość zabudowy nie większa niż dwie kondygnacje nadziemne,
- budynki gospodarcze i garażowe o wysokości jednej kondygnacji nadziemnej,
- geometria dachów: dachy dwu- lub wielopołaciowe, nachylenie połaci dachowych nie większe niż 350, wysokość najwyższej ka-lenicy nie większa niż 12,0 m od poziomu istniejącego terenu,
- pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub innym materiałem imitującym dachówkę ceramiczną;
c) zasady kształtowania działek budowlanych:
- dopuszcza się podział i łączenie działek sąsiednich,
- dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych z przeznaczeniem pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej;
d) zasady obsługi komunikacyjnej terenu:
- powiązania z zewnętrznym układem komunikacyjnym poprzez ustaloną w planie ulicę dojazdową,
- miejsca postojowe w ilości nie mniejszej niż 2 stanowiska na 100 m2 powierzchni wewnętrznej budynku, nie mniej niż 2 stanowiska;
e) powiązania z układem zewnętrznym infrastruktury technicznej poprzez przyłącza,
f) ustala się maksymalny dopuszczalny poziom hałasu jak dla zabudowy mieszkaniowo - usługowej;
g) ustala się ochronę krajobrazu miejskiego zgodnie z zasięgiem strefy ochrony krajobrazowej określonej na rysunku planu, w granicach strefy obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy:
- stosowanie układu elewacji, form architektonicznych, detali i rozwiązań materiałowych nawiązujących do tradycji lokalnych,
- nawiązanie do zabudowy historycznej w zakresie skali, gabarytów, wysokości gzymsów i okapów, stosowanych form architektonicznych, rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych,
- nawiązanie do lokalnych tradycji w zakresie kształtowania wewnętrznych dziedzińców,
- dopuszcza się lokalizację tymczasowych ogródków gastronomicznych jako przedłużenia sal konsumpcyjnych lokali gastronomicznych,
- obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących znaków informacyjnych i reklam za wyjątkiem znaków gminnego systemu informacji przestrzennej.".
2. w § 6, ust. 4 po pkt 1 dodaje się pkt 1A w brzmieniu:
" 1A) MN 1A - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
a) dopuszcza się lokalizację wolnostojących obiektów usługowych;
b) zasady zagospodarowania terenu:
- powierzchnia zabudowy wolnostojących obiektów usługowych nie większa niż 100 m2,
- powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 40% powierzchni działki,
- obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu;
c) cechy zabudowy:
- budynki mieszkalne o wysokości nie większej niż trzy kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,
- budynki gospodarcze i garażowe o wysokości jednej kondygnacji nadziemnej,
- budynki usługowe o wysokości nie większej niż dwie kondygnacje nadziemne,
- powierzchnia wewnętrzna funkcji usługowych wbudowanych w kubaturę budynków mieszkalnych i gospodarczych nie większa niż 50% powierzchni wewnętrznej budynku mieszkalnego lub gospodarczego,
- geometria dachów: dachy dwu- lub wielopołaciowe, nachylenie połaci dachowych nie mniejsze niż 300,nie większe niż 450, wysokość najwyższej kalenicy nie większa niż 10,0 m od poziomu istniejącego terenu,
- pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub innym materiałem imitującym dachówkę ceramiczną;
d) zasady kształtowania działek budowlanych:
- powierzchnia działki nie mniejsza niż 0,07 ha,
- szerokość działki nie mniejsza niż 16,0 m,
- kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego 900;
e) zasady obsługi komunikacyjnej terenu:
- powiązania z zewnętrznym układem komunikacyjnym poprzez ustaloną w planie ulicę dojazdową,
- miejsca postojowe w ilości nie mniejszej niż 2 stanowiska na 1 budynek mieszkalny należy wydzielić w granicach działki budowlanej,
- dla zabudowy usługowej oraz usług wbudowanych należy dodatkowo wydzielić miejsca postojowe w granicach działki budowlanej, w ilości nie mniejszej niż 3 stanowiska na 100 m2 powierzchni wewnętrznej;
f) powiązania z układem zewnętrznym infrastruktury technicznej poprzez przyłącza,
g) ustala się maksymalny dopuszczalny poziom hałasu jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.".
3. w § 6, ust. 4 pkt 28 otrzymuje następujące brzmienie:
" 28) MN 28 - teren z podstawowym przeznaczeniem dla funkcji mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy:
a) zasady zagospodarowania terenu:
- dopuszcza się zabudowę w granicy działki,
- dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych w kubaturę budynków mieszkalnych,
- powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 10% powierzchni działki;
b) cechy zabudowy:
- wysokość zabudowy nie większa niż 3 kondygnacje nadziemne,
- budynki gospodarcze i garażowe o wysokości jednej kondygnacji nadziemnej,
- geometria dachów: dachy dwu- lub wielopołaciowe, nachylenie połaci dachowych nie mniejsze niż 200, nie większe niż 450, wysokość najwyższej kalenicy nie większa niż 12,0 od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku,
- pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub innym materiałem imitującym dachówkę ceramiczną;
c) zasady kształtowania działek budowlanych:
- dopuszcza się podział i łączenie działek sąsiednich,
- dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych z przeznaczeniem pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej;
d) zasady obsługi komunikacyjnej terenu:
- dojazd z ustalonej w planie ulicy klasy lokalnej,
- miejsca postojowe w ilości nie mniejszej niż 1 stanowisko na 1 lokal mieszkalny należy wydzielić w granicach działki budowlanej,
- dla usług wbudowanych należy dodatkowo wydzielić miejsca postojowe w granicach działki budowlanej, w ilości nie mniejszej niż 2 stanowiska na 100 m2 powierzchni wewnętrznej, nie mniej niż 2 stanowiska;
e) powiązania z układem zewnętrznym infrastruktury technicznej poprzez przyłącza;
f) ustala się maksymalny dopuszczalny poziom hałasu jak dla zabudowy mieszkaniowo - usługowej;
g) ustala się ochronę krajobrazu miejskiego zgodnie z zasięgiem strefy ochrony krajobrazowej określonej na rysunku planu: w granicach strefy obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy:
- stosowanie układu elewacji, form architektonicznych, detali i rozwiązań materiałowych nawiązujących do tradycji lokalnych,
- nawiązanie do zabudowy historycznej w zakresie skali, gabarytów, wysokości gzymsów i okapów, stosowanych form architektonicznych, rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych zabudowy nowej, przebudowywanej oraz rozbudowywanej,
- nawiązanie do lokalnych tradycji w zakresie kształtowania wewnętrznych dziedzińców,
- zakaz lokalizacji wolnostojących znaków informacyjnych i reklam za wyjątkiem znaków gminnego systemu informacji przestrzennej;
h) ustala się ochronę konserwatorską obiektu zabytkowego oznaczo-nego na rysunku planu symbolem K 73:
- obowiązuje ochrona substancji zabytkowej budynku i detali architektonicznych; w tym w szczególności zakaz wyburzeń;
- nie dopuszcza się zmian gabarytów obiektu oraz kątów spadków połaci dachowych.".
4. § 8 otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 8.
1. Wyznacza się na Rysunku Planu - pod symbolem MW - tereny z podstawowym przeznaczeniem: zabudowa mieszkaniowa - wielorodzinna.
2. Nie dopuszcza się lokalizacji:
1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) wolnostojących budynków garażowych przeznaczonych na mniej niż 4 miejsca postojowe oraz garaży blaszanych;
3) otwartych placów składowych;
4) wolnostojących masztów i wież antenowych;
5) tymczasowych obiektów budowlanych.
3. Zasady zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejących obiektów; za wyjątkiem terenów, gdzie ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;
2) dopuszcza się wykorzystanie poddaszy istniejących budynków mieszkal-nych na cele użytkowe;
3) dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych w kubaturę budynków mieszkalnych i w obiektach wolnostojących o powierzchni zabudowy nie większej niż 300 m2; za wyjątkiem terenów, gdzie warunki szczegółowe stanowią inaczej;
4) dopuszcza się lokalizację obiektów mieszkalno-usługowych o powierzchni zabudowy nie większej niż 300 m2;
5) funkcje usługowe wbudowane w budynki mieszkalne wielorodzinne należy lokalizować w parterach budynków z zapewnieniem osobnych wejść do lokali użytkowych, poza obrębem wejść do lokali mieszkalnych;
6) dopuszcza się lokalizację zespołów zwartej zabudowy garażowej i gospodarczej o jednolitej architekturze;
7) zespoły zabudowy garażowej i gospodarczej oraz parkingi należy izolować od zabudowy mieszkaniowej pasami zieleni izolacyjnej szerokości nie mniejszej niż 4,0 m;
8) dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych;
9) dopuszcza się przebudowę, przełożenie lub przystosowanie do nowej funkcji istniejących sieci infrastruktury technicznej, w tym zmianę parametrów oraz skablowanie sieci nadziemnych;
10) przy budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci wodociągowej należy uwzględnić wymagania dotyczące przeciw-pożarowego zaopatrzenia wodnego;
11) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30% terenu;
12) w granicach powierzchni biologicznie czynnej należy kształtować wyodrębnione place zabaw z zielenią urządzoną w ilości nie mniejszej niż 1 plac zabaw o powierzchni nie mniejszej niż 400 m2 na każde 200 mieszkań;
13) wysokość całkowita ogrodzeń: nie więcej niż 0,80 m, ogrodzenia ażurowe; dopuszcza się żywopłoty o wysokości 0,80 cm;
14) obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
4. Cechy zabudowy:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; obowiązuje linia zabudowy wyznaczona przez zrealizowane budynki jako nieprzekraczalna;
2) obowiązuje zakaz nadbudowy zabudowy mieszkaniowej, za wyjątkiem terenów, gdzie warunki szczegółowe stanowią inaczej;
3) dopuszcza się przebudowę dachów na strome;
4) geometria dachów budynków mieszkalnych nowych, przebudowywanych i nadbudowywanych: dachy dwu- lub wielopołaciowe o symetrycznych spadkach połaci pod kątem nie mniejszym niż 200 i nie większym niż 450;
5) wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej nie większa niż pięć kondygnacji nadziemnych; za wyjątkiem terenów, gdzie warunki szczegółowe stanowią inaczej;
6) wysokość wolnostojących obiektów usługowych i mieszkalno-usługowych nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne, za wyjątkiem terenów, gdzie warunki szczegółowe stanowią inaczej;
7) geometria dachów obiektów usługowych: dwu- lub wielopołaciowe o symetrycznych spadkach połaci pod kątem nie mniejszym niż 200 i nie większym niż 450; dopuszcza się stropodachy;
8) wysokość budynków gospodarczych i garażowych: nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne z zastosowaniem dachów dwu- lub wielopołaciowych o spadkach połaci dachowych nie mniejszym niż 200 i nie większym niż 450;
9) dopuszcza się doświetlenie istniejących poddaszy lukarnami o jednolitej wysokości, rozmieszczonymi zgodnie z rytmem rozmieszczenia istniejących otworów okiennych;
10) dopuszcza się lokalizację zieleni urządzonej na dachach jako przestrzeni rekreacyjnej;
11) dopuszcza się dobudowę nowych loggi lub balkonów a także przeszklenia istniejących loggi;
12) reklamy, szyldy lub znaki handlowe dopuszcza się wyłącznie na budyn-kach mieszczących funkcje usługowe;
13) zakazuje się umieszczania reklam, szyldów lub znaków handlowych powyżej obrysu elewacji.
5. Dostępność komunikacyjna:
1) dostęp do terenów z ustalonych w planie dróg publicznych oraz poprzez drogi wewnętrzne nie wyznaczone na rysunku planu;
2) dopuszcza się wyznaczenie i realizację ścieżek rowerowych na całym terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MW;
3) obowiązuje kształtowanie nawierzchni dojazdów i chodników w sposób umożliwiający bezkolizyjne korzystanie osobom niepełnosprawnym ruchowo;
4) miejsca postojowe:
a) dla nowej zabudowy mieszkaniowej: należy lokalizować nie mniej niż 1,2 miejsca postojowego na 1 mieszkanie w granicach działki budowlanej,
b) dla zabudowy usługowej należy lokalizować miejsca postojowe w granicach działki budowlanej, w ilości nie mniejszej niż 3 stanowiska na 100 m2 powierzchni wewnętrznej budynku, nie mniej niż 4 stanowiska,
c) dla funkcji usługowej wbudowanej należy dodatkowo wydzielić miejsca postojowe w granicach działki budowlanej, w ilości nie mniejszej niż 2 stanowiska na 100 m2 powierzchni wewnętrznej budynku przeznaczonej pod usługi, nie mniej niż 2 stanowiska,
d) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych.
6. Powiązania z układem zewnętrznym infrastruktury technicznej poprzez sieć rozdzielczą i przyłącza.
7. Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
8. Zasady kształtowania działek budowlanych:
1) podział w sposób zapewniający lokalizację na terenie każdej działki budowlanej nie mniej niż jednego budynku mieszkalnego lub usługowego, oraz niezbędnych obiektów i urządzeń związanych z funkcją terenu, w tym sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, komunikacji wewnętrznej i miejsc postojowych;
2) powierzchnia działki nie mniejsza niż 0,10 ha;
3) szerokość działki nie mniejsza niż 20,0 m;
4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego 900, z tolerancją 30, lub w kierunku zgodnym z istniejącym podziałem geodezyjnym;
5) dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych o innych parametrach, z przeznaczeniem pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej;
6) dopuszcza się podziały działek służące poprawie warunków zagospodarowania działek sąsiednich oraz przyłączanie działek o parametrach uniemożliwiających realizację samodzielnej zabudowy do sąsiednich działek budowlanych i ich łączne zagospodarowanie.
9. Ustala się ochronę archeologicznych obiektów zabytkowych, oznaczonych na rysunku planu jako strefa obserwacji archeologicznej. W granicach strefy obowiązują następujące zasady:
1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć o kubaturze większej niż 1500 m3;
2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć wymagających szczególnych warunków posadowienia na głębokości większej niż 2,5 m poniżej poziomu terenu.
10. Ustala się ochronę krajobrazu miejskiego zgodnie z zasięgiem strefy ochrony krajobrazowej określonej na rysunku planu. W granicach strefy obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) stosowanie układu elewacji, form architektonicznych, detali i rozwiązań materiałowych nawiązujących do tradycji lokalnych;
2) nawiązanie do zabudowy historycznej w zakresie skali, gabarytów, wysokości gzymsów i okapów, stosowanych form architektonicznych, rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych zabudowy nowej, nadbudowywanej, przebudowywanej oraz rozbudowywanej;
3) nawiązanie do lokalnych tradycji w zakresie kształtowania dziedzińców wewnętrznych zabudowy oraz budynków wielorodzinnych i usługowych;
4) dopuszcza się lokalizację tymczasowych ogródków gastronomicznych jako przedłużenia sal konsumpcyjnych lokali gastronomicznych;
5) obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących znaków informacyjnych i reklam za wyjątkiem słupów ogłoszeniowych o ujednoliconej formie, znaków gminnego systemu informacji przestrzennej oraz znaków drogowych.
11. Ustala się ochronę konserwatorską bezpośredniego otoczenia obiektów zabytkowych oznaczonych na rysunku planu symbolem K + numer obiektu :
1) obowiązuje nawiązanie do sąsiadującej bezpośrednio zabudowy historycznej w zakresie skali, gabarytów, wysokości gzymsów i okapów, stosowanych form architektonicznych, rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych zabudowy nowej, przebudowywanej oraz rozbudowywanej;
2) zakazuje się przekształceń istniejących obiektów mogących doprowadzić do obniżenia wartości historycznej i estetycznej obiektu zabytkowego;
3) obowiązuje wymóg stosowania układu elewacji, form architektonicznych, detali - a w szczególności: witryn sklepowych, układu i podziałów okien, gzymsów, detali logii i balkonów oraz rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych - nawiązujących do tradycji lokalnych.
12. Ustala się szczegółowe warunki zagospodarowania dla poszczególnych terenów:
1) MW 1
a) wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej: nie więcej niż 4 kondygnacje nadziemne,
b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 40%;
2) MW 2
a) obowiązuje zakaz nadbudowy i rozbudowy istniejącej zabudowy;
b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 30%;
3) MW 3
a) obowiązuje zachowanie istniejących gabarytów zabudowy,
b) dopuszcza się przebudowę dachu płaskiego na stromy,
c) przy zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 11 dla obiektu oznaczonego na rysunku planu symbolem K 35;
4) MW 4
a) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 40%,
b) przy zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 9 i ust.10;
5) MW 5
a) dopuszcza się przebudowę dachów na strome,
b) na terenie należy ukształtować ciąg pieszy z zielenią urządzoną - zgodnie z przebiegiem wskazanym na rysunku planu,
c) potrzeby parkingowe należy bilansować z uwzględnieniem terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KS 13,
d) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 40%,
e) przy zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 9 i ust. 10,
f) przy zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 11 dla obiektu oznaczonego na rysunku planu symbolem K 62;
6) MW 6
a) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 40%,
b) przy zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 10;
7) MW 7 - jak MW 6;
8) MW 8
a) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 50%,
b) teren pomiędzy ulicą Franciszkańską a nieprzekraczalną linią zabudowy zagospodarować jako ogólnodostępną zieleń urządzoną,
c) przy zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 10;
9) MW 9
a) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 40%,
b) dopuszcza się przebudowę dachów budynków na strome wraz z lokalizacją funkcji mieszkaniowej w poddaszach;
10) MW 10
a) należy ukształtować ciąg pieszy z zielenią urządzoną - zgodnie z przebiegiem wskazanym na rysunku planu, z możliwością obudowania go obiektami usługowymi zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 3 pkt 3 - 5 i ust. 4 pkt 6-7 i 10,
b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 40%;
11) MW 11
a) dopuszcza się przebudowę dachów budynków na strome wraz z lokalizacją funkcji mieszkaniowej w poddaszach,
b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 40%,
c) przy zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 11 dla obiektów oznaczonych na rysunku planu symbolami K34, K49, K52;
12) MW 12
a) obowiązuje zakaz nadbudowy i rozbudowy istniejącej zabudowy,
b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 60%;
13) MW 13
a) dopuszcza się przebudowę dachów istniejących budynków na strome,
b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 40%;
14) MW 14
a) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego obiektu usługowego wg zasady jak na rysunku planu,
b) wysokość zabudowy usługowej nie większa niż trzy kondygnacje nadziemne,
c) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 40%;
15) MW 15
a) ulicę Kopernika kształtować jako ogólnomiejski ciąg pieszo - jezdny,
b) dopuszcza się obudowę obustronną ulicy Kopernika obiektami usługo-wymi i zielenią urządzoną, zgodnie z wymaganiami w § 8 ust. 3 pkt 3 - 5 i 13 oraz ust.4 pkt 6-7 i 10,
c) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 40%;
16) MW 16
a) należy ukształtować ciąg pieszy z zielenią urządzoną - zgodnie z przebiegiem wskazanym na rysunku planu,
b) dopuszcza się lokalizację obiektu usługowego o wysokości nie większej niż trzy kondygnacje nadziemne,
c) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 40%;
17) MW 17
a) dopuszcza się uzupełnienia zabudowy oraz przebudowę dachów na strome z lokalizacją funkcji mieszkaniowej w poddaszach,
b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 40%;
18) MW 18
a) obowiązuje zakaz nadbudowy i rozbudowy istniejącej zabudowy,
b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 50%;
19) MW 19 - jak MW 18;
20) MW 20 - jak MW 12;
21) MW 21
a) dopuszcza się nadbudowę istniejących budynków,
b) wysokość zabudowy: nie więcej niż 4 kondygnacje nadziemne;
c) przy zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 10,
d) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż ż 40%;
22) MW 22
a) obowiązuje zakaz nadbudowy i rozbudowy istniejącej zabudowy,
b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 50%,
c) przy zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 10;
23) MW 23
a) przy zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 10,
b) przy zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 11 dla obiektów oznaczonych na rysunku planu symbolami K18 i K26,
c) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 40%;
24) MW 24
a) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 40%,
b) przy zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 10,
c) przy zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 11 dla obiektu oznaczonego na rysunku planu symbolem K 26;
25) MW 25
a) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 50%;
26) MW 26
a) przy zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 10,
b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 40%;
27) MW 27
a) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 40%;
28) MW 28 - jak MW 27;
29) MW 29
a) przy zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 9 i ust. 10,
b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 50%,
c) obowiązuje zakaz lokalizacji nowych głównych tras infrastruktury technicznej;
30) MW 30
a) przy zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 9,
b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 50%,
c) obowiązuje zakaz lokalizacji nowych głównych tras infrastruktury technicznej.".
5. w § 9, ust.1 po pkt 38 dodaje pkt 39 w brzmieniu:
"39 ) UP 39 - teren usług publicznych . Teren przeznacza się pod zabudowę usługową dla funkcji z zakresu kultury i oświaty:
a) na terenie UP 39 dopuszcza się lokalizację:
- funkcji usługowej i handlowej, komercyjnej o powierzchni nie większej niż 15% powierzchni wewnętrznej budynku,
- obiektów małej architektury, obiektów rekreacji, pomników i rzeźb,
- dopuszcza się lokalizację ciągów pieszo-jezdnych,
- dopuszcza się lokalizację zieleni urządzonej,
b) na terenie UP 39 nie dopuszcza się lokalizacji:
- wolnostojących budynków garażowych,
- obiektów tymczasowych,
- przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem podziemnych sieci infrastruktury technicznej;
c) zasady zagospodarowania terenu:
- nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu,
- powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 50 % powierzchni terenu,
- wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 40 %;
d) cechy zabudowy:
- wysokość zabudowy nie większa niż trzy kondygnacje nadziemne,
- geometria dachów: dachy dwu- lub wielopołaciowe, nachylenie połaci dachowych nie mniejsze niż 200, nie większe niż 450, dopuszcza się dachy płaskie,
- pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub innym materiałem imitującym dachówkę ceramiczną,
- dopuszcza się lokalizację zieleni urządzonej na dachach jako przestrzeni rekreacyjnej;
e) zasady kształtowania działek budowlanych:
- teren zagospodarować jako jedną działkę budowlaną,
- dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych z przeznaczeniem pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej;
f) zasady obsługi komunikacyjnej terenu:
- dojazd z ulicy klasy dojazdowej,
- na wyznaczonym terenie należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości nie mniejszej niż 4 miejsca na 100 m2 powierzchni wewnętrznej obiektów;
g) powiązania z układem zewnętrznym infrastruktury technicznej poprzez przyłącza, obowiązuje oczyszczenie z substancji olejowych i ropopochodnych wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni miejsc postojowych i dojazdów;
h) ustala się maksymalny dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów przeznaczonych na stały pobyt dzieci i młodzieży;
i) w pasie terenu pomiędzy liniami rozgraniczającymi pasów drogowych ulic a linią zabudowy dopuszcza się:
- lokalizację zieleni urządzonej,
- lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
- lokalizację sieci infrastruktury technicznej.".
6. po § 10 dodaje § 10a w brzmieniu:
"§ 10a.
1. Wyznacza się na Rysunku Planu - pod symbolem U - tereny z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy usługowej, usługowo - handlowej
2. Zasady zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
2) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie większy niż 75%;
3) powierzchnia biologicznie czynna na działce nie mniejsza niż 15%;
4) obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
5) nie dopuszcza się lokalizacji wolnostojących budynków garażowych i obiektów tymczasowych.
3. Cechy zabudowy:
1) wysokość zabudowy nie większa niż trzy kondygnacje nadziemne, za wyjątkiem terenów, gdzie warunki szczegółowe stanowią inaczej;
2) geometria dachów:
a) dachy wielopołaciowe,
b) nachylenie połaci dachowych nie mniejsze niż 200, nie większe niż 400;
c) kierunek najwyższej kalenicy równoległy lub prostopadły do frontu działki;
d) wysokość kalenicy nie większa niż 12,0 m nad istniejący poziom terenu przy wejściu głównym do budynku, za wyjątkiem terenów, gdzie warunki szczegółowe stanowią inaczej;
3) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub materiałem imitującym dachówkę ceramiczną.
4. Powiązania z zewnętrznym układem komunikacyjnym:
1) dostęp do terenów z ustalonych w planie dróg publicznych oraz poprzez drogi wewnętrzne nie wyznaczone na rysunku planu;
2) obowiązuje kształtowanie nawierzchni dojazdów i chodników w sposób umożliwiający bezkolizyjne korzystanie osobom niepełnosprawnym ruchowo;
3) miejsca postojowe w ilości nie mniejszej niż 3 stanowiska na 100 m2 powierzchni wewnętrznej, nie mniej niż 4 stanowiska - należy wydzielić w granicach działki budowlanej.
5. Powiązania z układem zewnętrznym infrastruktury technicznej poprzez sieć rozdzielczą i przyłącza, obowiązuje oczyszczenie z substancji olejowych i ropopochodnych wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni miejsc postojowych i dojazdów.
6. Poszczególne tereny zagospodarować jako jedną działkę budowlaną; za wyjątkiem terenów, gdzie warunki szczegółowe stanowią inaczej.
7. Ustala się maksymalny dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych.
8. Ustala się szczegółowe warunki zagospodarowania dla poszczególnych terenów:
1) U 26 - zabudowa usługowa komercyjna:
a) wysokość zabudowy: nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne,
b) dopuszcza się funkcję mieszkaniową na drugiej kondygnacji obiektów,
c) obowiązuje zakaz budowy kondygnacji podziemnych budynków;
2) U 27 - zabudowa usługowo- handlowa, komercyjna:
a) wysokość zabudowy oraz kierunek głównej kalenicy należy dostosować do zabudowy sąsiedniej,
b) dopuszcza się zabudowę w granicy działki,
c) w pasie terenu pomiędzy linią rozgraniczającą pasów drogowych ulic a linią zabudowy dopuszcza się:
- lokalizację zieleni urządzonej,
- lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
- lokalizację sieci infrastruktury technicznej.".
7. w § 11 ust.1, skreśla się pkt 6;
8. w § 11 ust.1, po pkt 14 dodaje pkt 15 w brzmieniu:
"15) Z 15 - teren przeznaczony pod zieleń izolacyjną.".
9. w § 14 ust.1, pkt 7 otrzymuje brzmienie:
"7) KS 9 - teren urządzeń komunikacji. Projektowany parking i garaże:
a) zasady zagospodarowania terenu:
- wydziela się linią wewnętrznego podziału drogę wewnętrzną jak na rysunku planu,
- dopuszcza się lokalizację zespołów zwartej zabudowy garażowej i gospodarczej o jednolitej architekturze,
- dopuszcza się lokalizację funkcji usługowej komercyjnej wbudowanej o powierzchni wewnętrznej nie większej niż 50% powierzchni wewnętrznej obiektu, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
- zespoły zabudowy garażowej i gospodarczej oraz parkingi należy izolować od zabudowy mieszkaniowej pasami zieleni izolacyjnej szerokości nie mniejszej niż 4,0 m,
- dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym przebudowę lub przełożenie istniejących sieci,
- wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większy niż 80%,
- powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 10% powierzchni terenu;
b) cechy zabudowy:
- wysokość zabudowy nie większa niż dwie kondygnacje nadziemne,
- geometria dachów: dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe, nachylenie połaci dachowych nie mniejsze niż 150, nie większe niż 450, wysokość kalenicy nad istniejący poziom terenu nie większa niż 9,0 m,
- pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub materiałem imitującym dachówkę ceramiczną;
c) powiązania z układem zewnętrznym infrastruktury technicznej poprzez przyłącza, obowiązuje oczyszczenie z substancji olejowych i ropopochodnych wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni miejsc postojowych i dojazdów;
d) ustala się maksymalny dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów mieszkaniowousługowych.".
10. w § 14 ust.1, skreśla się pkt 8 i pkt 15;
11. w § 14 ust.1, po pkt 17 dodaje pkt 18 i pkt 19 w brzmieniu:
"18 ) KS 21 - teren urządzeń komunikacji. Parking ogólnodostępny z zielenią izolacyjną. Obowiązuje wyznaczenie ciągu pieszo - jezdnego zgodnie z przebiegiem wskazanym na rysunku planu.
19 ) KS 22 - teren urządzeń komunikacji. Rozbudowa pasa drogowego ulicy Wyspiańskiego. Dopuszcza się lokalizację zatoki parkingowej dla samochodów osobowych.".
12. w § 16 ust.1, po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
"7a) KZ 13 - teren komunikacji samochodowej - skrzyżowanie skanali-zowane w trasie ulicy zbiorczej:
a) przy zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 9 i 10 pkt 5,
b) przy zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 11 pkt 2 dla obiektu oznaczonego na rysunku planu symbolem K 63;"
13. W części graficznej zmiana planu polega na:
a) na arkuszu Nr 1 rysunku planu - zmiana 1:
- skreśleniu oznaczenia terenu z podstawowym przeznaczeniem dla terenu urządzeń komunikacji KS 10,
- dodaniu oznaczenia terenu z podstawowym przeznaczeniem dla terenu zabudowy usługowej U 26,
- dodaniu oznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy;
b) na arkuszu Nr 2 rysunku planu - zmiana 2:
- dodaniu linii rozgraniczającej tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania oznaczonej literami A1-D,
- dodaniu oznaczenia terenu z podstawowym przeznaczeniem dla funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej MN 1A,
- dodaniu oznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy;
c) na arkuszu Nr 2 rysunku planu - zmiana 3:
- dodaniu linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania oznaczonej literami A - E,
- skreśleniu oznaczenia terenu z podstawowym przeznaczeniem dla terenu urządzeń komunikacji KS 13,
- dodaniu oznaczenia terenu z podstawowym przeznaczeniem dla terenu komunikacji samochodowej KZ 13;
d) na arkuszu Nr 2 rysunku planu w tabeli: "Wykaz obiektów objętych ochroną konserwatorską na obszarze objętym planem" dodaje się po wierszu A K 72 wiersz: " K 73, Franciszkańska 7, dom, około 1930 r."
e) na arkuszu Nr 4 rysunku planu - zmiana 4:
- dodaniu linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania oznaczonej literami A - E,
- skreśleniu linii rozgraniczającej tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania oznaczonej literami BCD,
- dodaniu oznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy;
f) na arkuszu Nr 4 rysunku planu - zmiana 5:
- dodaniu linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania oznaczonej literami CDGH,
- dodaniu oznaczenia ciągu pieszo - jezdnego wymagającego utworzenia,
- dodaniu oznaczenia terenu z podstawowym przeznaczeniem dla terenu urządzeń komunikacji KS 21;
g) na arkuszu Nr 4 rysunku planu - zmiana 11:
- dodaniu linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania oznaczonych literami DD1D2B1B2, FGHIKA,
- dodaniu oznaczenia terenu z podstawowym przeznaczeniem dla terenu komunikacji KD,
- dodaniu oznaczenia terenu z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń izolacyjną Z 15,
- dodaniu oznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy wzdłuż projektowanej ulicy KD na terenie oznaczonym symbolem MW 10;
h) na arkuszu Nr 5 rysunku planu - zmiana 6:
- skreśleniu oznaczenia terenu z podstawowym przeznaczeniem dla terenu urządzeń komunikacji KS 17,
- dodaniu oznaczenia terenu z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy usługowo - handlowej U 27,
- dodaniu oznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy wzdłuż ulicy Rejtana i ulicy Wyspiańskiego;
i) na arkuszu Nr 5 rysunku planu - zmiana 7:
- dodaniu linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania oznaczonej literami DC,
- dodaniu oznaczenia terenu z podstawowym przeznaczeniem dla funkcji usługowo-mieszkaniowej MU 46;
j) na arkuszu Nr 5 rysunku planu - zmiana 8:
- dodaniu linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania wzdłuż linii oznaczonej literami FF1,
- skreśleniu linii rozgraniczającej tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania wzdłuż linii oznaczonej literami F1L,
- dodaniu oznaczenia obiektu K73;
k) na arkuszu Nr 8 rysunku planu - zmiana 9:
- dodaniu linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania oznaczonej literami A - C,
- dodaniu oznaczenia terenu z podstawowym przeznaczeniem teren urządzeń komunikacji KS 22;
l) na arkuszu Nr 10 rysunku planu - zmiana 10:
- skreśleniu oznaczenia terenu z podstawowym przeznaczeniem teren zieleni parkowej Z 6,
- dodaniu oznaczenia terenu z podstawowym przeznaczeniem teren zabudowy usługowej UP 39,
- dodaniu oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy wzdłuż ulicy Kopernika i ulicy 3 Maja;
m) na arkuszu Nr 10 rysunku planu w tabeli BILANS TERENU:
- w wierszu MW w kolumnie pn. Stan istn. w ha - zmienia się liczbę 32,93 na 32,69,
- w wierszu MW w kolumnie pn. Nowe tereny w ha - zmienia się liczbę 0,75 na 0,71,
- w wierszu MW w kolumnie pn. Razem w ha - zmienia się liczbę 33,68 na 33,40,
- w wierszu MU w kolumnie pn. Nowe tereny w ha - zmienia się liczbę 0,15 na 0,42,
- w wierszu MU w kolumnie pn. Razem w ha - zmienia się liczbę 15,02 na 15,29,
- w wierszu MN, MP w kolumnie pn. Stan istn. w ha - zmienia się liczbę 44,67 na 44,31,
- w wierszu MN, MP w kolumnie pn. Razem w ha - zmienia się liczbę 47,93 na 47,57.
- w wierszu UP w kolumnie pn. Nowe tereny w ha - zmienia się liczbę 0,10 na 0,60,
- w wierszu UP w kolumnie pn. Razem w ha - zmienia się liczbę 17,20 na 17,70,
- wiersz UC w kolumnie pn. Użytkowanie - otrzymuje brzmienie UC + U,
- w wierszu UC + U w kolumnie pn. Nowe tereny w ha - zmienia się liczbę 0,81 na 1,02,
- w wierszu UC + U w kolumnie pn. Razem w ha - zmienia się liczbę 18,17 na 18,38,
- w wierszu Z w kolumnie pn. Stan istn. w ha - zmienia się liczbę 8,58 na 8,08,
- w wierszu Z w kolumnie pn. Razem w ha - zmienia się liczbę 9,66 na 9,16,
- w wierszu KS w kolumnie pn. Nowe tereny w ha - zmienia się liczbę 2,69 na 2,65,
- w wierszu KS w kolumnie pn. Razem w ha - zmienia się liczbę 13,91 na 13,87,
- w wierszu K w kolumnie pn. Nowe tereny w ha - zmienia się liczbę 2,95 na 3,19,
- w wierszu K w kolumnie pn. Razem w ha - zmienia się liczbę 39,80 na 40,04.
§ 2. Załącznikami do uchwały są:
1. część graficzna w skali 1: 1000 stanowiąca załączniki Nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E 1F, 1G i 1H - sporządzona na fragmentach kopii rysunku planu wymienionego w § 1; część graficzna jest integralną częścią niniejszej uchwały;
2. rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia nie uwzględnionych uwag wniesionych do zmiany planu - stanowiące załącznik nr 2 *;
3. rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - stanowiące załącznik nr 3 *;
§ 3. Traci moc uchwała Nr LVIII/495/2010 Rady Miejskiej Jasła z dnia 11 stycznia 2010 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jasła.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
* załącznika nie ogłasza się.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła

Andrzej Dybaś
Załącznik nr 1
do uchwały Nr LXII/518/2010
Rady Miejskiej Jasła
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik1.jpg

Załacznik Nr1A
Załącznik nr 2
do uchwały Nr LXII/518/2010
Rady Miejskiej Jasła
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik2.jpg

Załącznik Nr 1B
Załącznik nr 3
do uchwały Nr LXII/518/2010
Rady Miejskiej Jasła
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik3.jpg

Załacznik Nr 1C
Załącznik nr 4
do uchwały Nr LXII/518/2010
Rady Miejskiej Jasła
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik4.jpg

Załącznik Nr 1D
Załącznik nr 5
do uchwały Nr LXII/518/2010
Rady Miejskiej Jasła
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik5.jpg

Załącznik Nr1E
Załącznik nr 6
do uchwały Nr LXII/518/2010
Rady Miejskiej Jasła
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik6.jpg

Załącznik Nr1F
Załącznik nr 7
do uchwały Nr LXII/518/2010
Rady Miejskiej Jasła
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik7.jpg

Załacznik Nr1G
Załącznik nr 8
do uchwały Nr LXII/518/2010
Rady Miejskiej Jasła
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik8.jpg

Załacznik Nr1H

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »