| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/41/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego

z dnia 25 marca 2011r.

w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), w związku z art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), Rada Powiatu Krośnieńskiego

uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.

§ 2.

Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

2) dziecko – rozumie się dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej;

3) osoba pełnoletnia – osoba, która po uzyskaniu pełnoletności pozostaje w rodzinie zastępczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności;

4) rodzina zastępcza – rodzina zastępcza spokrewniona, rodzina zastępcza niespokrewniona, zawodowa rodzina zastępcza;

5) dochód – dochód ustalony zgodnie z art. 6 pkt 4 ustawy, o której mowa w pkt 1;

6) dochód dziecka – dochód ustalony zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy, o której mowa w pkt 1;

7) kryterium dochodowe – kryterium dochodowe określone w art. 8 ustawy, o której mowa w pkt 1 i art. 10 ust. 3 ustawy;

8) opłata – oznacza opłatę ponoszoną przez zobowiązanych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej;

9) zobowiązani – oznacza to rodziców biologicznych dziecka przebywającego w rodzinie, lub rodziców osoby pełnoletniej, w tym również pozbawionych władzy rodzicielskiej lub których władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona.

§ 3.

1. Wysokość opłaty lub zwolnienie z opłaty ustala się na drodze decyzji administracyjnej na zasadach określonych ustawą z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz ustawą.

2. Podstawą wydania decyzji o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej jest sytuacja materialna, dochodowa, majątkowa i zdrowotna rodziny. Ustalenie to następuje przede wszystkim na podstawie wywiadu środowiskowego lub innych dokumentów i dowodów potwierdzających okoliczności zwolnienia.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do rodziców dziecka pozostawionego przez matkę w zakładzie opieki zdrowotnej bezpośrednio po urodzeniu.

§ 4.

1. Zwolnienie całkowite z obowiązku ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, może nastąpić jeżeli:

1) dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy;

2) dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy.

3) rodzic dziecka jest nieletni i nie posiada własnych dochodów.

2. Można zwolnić całkowicie z ponoszenia opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej rodziców (rodzica), u których występują okoliczności wskazujące na trudną sytuację rodziny lub osoby, w szczególności:

1) długotrwała choroba udokumentowana zaświadczeniem lekarskim;

2) bezdomność;

3) orzeczona niepełnosprawność;

4) pobyt rodziców w domu pomocy społecznej lub innych placówkach pomocy społecznej;

5) pobyt rodziców w areszcie śledczym lub zakładzie karnym (bez zatrudnienia w nim);

6) straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;

7) bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

8) inne ważne przyczyny uzasadniające zwolnienie.

3. W przypadku gdy jedno z rodziców płaci alimenty na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, drugie z rodziców ponosi odpłatność za jego pobyt do wysokości udzielanej na dziecko miesięcznej pomocy pieniężnej.

4. Rodzice, którzy płacą alimenty na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, nie ponoszą odpłatności.

§ 5.

Całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej następuje na wniosek rodziców lub z urzędu.

§ 6.

Przy ustalaniu sytuacji dochodowej rodzica dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, pozostającego w związku konkubenckim nie uwzględnia się dochodu konkubenta i nie uwzględnia się go w ustaleniu kryterium dochodowego rodziny.

§ 7.

1. Zwolnienie częściowe z obowiązku ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, może nastąpić jeżeli:

1) dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy;

2) dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy; według zasad zamieszczonych poniżej:

% przekroczenia kryterium dochodowego określonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy

1 dziecko przebywające w rodzinie – kwota odpłatności

2 dziecko przebywające w rodzinie – kwota odpłatności

3 i więcej dzieci przebywających w rodzinie – kwota odpłatności

Powyżej 150 % do 250 %

20,00 zł plus 5 % od nadwyżki powyżej 150 %

15 zł plus 5 % od nadwyżki powyżej 150 %

10 zł plus 5 % od nadwyżki powyżej 150 %

Powyżej 250 % do 350 %

50 zł plus 5 % od nadwyżki powyżej 250 %

30 zł plus 5 % od nadwyżki powyżej 250 %

20 zł plus 5 % od nadwyżki powyżej 250 %

Powyżej 350 % do 500 %

80 zł plus 5 % od nadwyżki powyżej 350 %

70 zł plus 5 % od nadwyżki powyżej 350 %

50 zł plus 5 % od nadwyżki powyżej 350 %

Powyżej 500 %

Całość opłaty

Całość opłaty

Całość opłaty

2. Kwota opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej nie może spowodować by dochód osoby zobowiązanej lub dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej po uregulowaniu opłaty był niższy niż 110% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy.

3. W przypadku, gdy rodzice dziecka odmawiają podania żądanych przez urząd informacji niezbędnych do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i ustalenia sytuacji materialno – bytowej rodziny, PCPR w Krośnie wzywa rodziców do udzielenia informacji niezbędnych do ustalenia ich sytuacji materialno – bytowej. W przypadku nie udzielenia żądnych informacji zostanie naliczona maksymalna opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

§ 8.

Rodzice zobowiązani do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej są z niej zwolnieni za okresy nieobecności dziecka w rodzinie, w przypadku wydania przez sąd rodzinny zgody na urlopowanie dziecka. Zwolnienie następuje w przypadku, gdy urlopowanie trwa dłużej niż siedem dni w miesiącu, a dziecko przebywa pod opieką rodziców. Warunkiem jest udokumentowanie urlopowania dziecka w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozpoczęcia okresu urlopowania.

§ 9.

W przypadku, gdy nie jest znane miejsce pobytu osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności lub zobowiązany przebywa za granicą, wszczęte postępowanie administracyjne umarza się, a decyzję pozostawia w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

§ 11.

Traci moc Uchwała Nr XVII/138/04 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt ich dzieci oraz osób pełnoletnich przebywających w rodzinach zastępczych.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »