| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/24/13 Rady Gminy Jodłowa

z dnia 20 marca 2013r.

w sprawie sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 5 ust.1 pkt. 1 i  art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy Jodłowa

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami, a w szczególności:

1) ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości,

2) rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,

3) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości,

4) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. 1. Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, świadczone będą przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.

2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych należy udostępnić właścicielom nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

§ 3. Ustala się, że od właściciela nieruchomości należy odebrać każdą zebraną przez niego ilość odpadów komunalnych.

§ 4. W zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami ustala się następujący sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych:

1) zbieranie na terenie nieruchomości, w pojemnikach, z których będą odbierane odpady, następujących frakcji odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, odpadów zielonych, popiołów i żużli z domowych palenisk, odpady komunalne zmieszane;

2) zbiórka doraźna, poprzedzona ogłoszeniem określającym termin, miejsce
i rodzaj odbieranych odpadów następujących frakcji odpadów: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon;

3) dostarczanie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych następujących frakcji odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych z remontów prowadzonych samodzielnie, zużytych opon, odpadów zielonych, popiołów i żużli z domowych palenisk;

4) dostarczanie do  aptek przeterminowanych leków;

5) dostarczanie do punktów zbiórki zorganizowanych w szkołach i obiektach handlowych zużytych baterii;

6) dostarczanie do punktów zbierania i punktów sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

7) dostarczanie do punktów skupu zorganizowanych przez podmioty gospodarcze działające na terenie gminy metali.

§ 5. W zamian za uiszczona opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytworzone przez właściciela nieruchomości odpady:

1) zmieszane będą odbierane z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz w miesiącu według ustalonego harmonogramu;

2) segregowane będą odbierane z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz w miesiącu według ustalonego harmonogramu;

3) wielkogabarytowe odbierane będą przynajmniej raz w roku;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony odbierane będą przynajmniej raz do roku;

5) ulegające biodegradacji będą odbierane przy zbiórce odpadów komunalnych.

§ 6. 1. Ustala się, że w punkcie selektywnego zbierania odpadów należy odbierać  odpady wymienione w§4 pkt. 3.

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych powinien być czynny:

1) w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

§ 7. Przejmuje się od właścicieli nieruchomości obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXIV/68/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami (Dz. Urz. Woj. Podk. 2013 r. poz. 169)

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i obowiązuje z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Stanisław Kapłon

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rułkowska

Prawnik, w drodze do uzyskania tytułu doradcy podatkowego, redaktor naczelny internetowego czasopisma dla kobiet - Prawo mamy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »