| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/307/13 Rady Miasta Przeworska

z dnia 9 lipca 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/242/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. Rady Miasta Przeworska w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z r.2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z póź. zm.)

Rada Miasta Przeworska
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/242/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2013r. poz. 697), ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr XXXIII/255/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2013r. poz. 698) i uchwały Nr XXXVI/284/13  Rady Miasta Przeworska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2013r. poz. 2456) oraz uchwały Nr XXXVIII/293/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2013r. poz.2457) wprowadza się następujące zmiany:

1) w §2ust. 3 skreśla się wyrazy „i niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne”

2) §2ust. 3 otrzymuje brzmienie: „W zamian za uiszczona opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina wyposaży nieruchomości zamieszkałe, w pojemniki służące do zbierania odpadów zmieszanych i selektywnych oraz utrzymywać będzie te pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przeworska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska


Andrzej Rozpotyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »